Проф. д-р Маргарита Бакрачева

проф. д-р Маргарита Бакрачева има лекционни курсове по обща и възрастова психология, психология на развитието, психология на личността, социална психология, трудова и организационна психология, клинична и консултативна психология, масово поведение и кризисни комуникации и др. Автор е на 6 и съавтор на други 6 монографии и автор на над 100 научни публикации. Авторска програма за решаване на кризите на идентичността. Проведени множество обучения и тренинги. Член на Дружество на психолозите в България, на Съюза на учените и на Дружество на Българската асоциация за тренинг и развитие. Член на редакционната колегия на Българско списание по психология. Награда на БАН за млад учен „Марин Дринов“ в областта на социалните науки, награда за млад учен на Съюза на учените в България за научни постижения в областта на обществените науки, Отличие за млад учен на името на чл.-кор. проф. Генчо Пирьов. Основни интереси в областта на идентичност, щастие и удовлетвореност от живота, развитие през целия живот, стрес и копинг стратегии, маркетинг и комуникации. Оценител и член на комисии по национални и международни програми. Местоназначения и заетост: СУ „Св. Климент Охридски“, гост преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“, Национална художествена академия, ПУ „Паисий Хилендарски“. Над 350 популярни материала и медийни участия. Имейл: mbakrachev@unisofia.bg

Professor Margarita Bakracheva, PhD, is lecturer in general and age psychology, developmental psychology, psychology of personalitysocial psychology, organizational psychology, clinical and consulting psychology, mass behaviour and crisis communication, etcAuthor of 6 and co-author of other 6 books and author of more than 100 scientific publications. Consulting programme for coping with the identity crisesRealized a number of trainingsMember of the managing board of the Bulgarian Psychological Society, full member of the Union of Scientists in Bulgaria and the Bulgarian association for training and development. Member of the editing board of Bulgarian Journal of Psychology. Award of the Bulgarian Academy of Sciences for young researcherAward of the Union of Bulgarian Scientists Award for young researcherAward of Institute of Psychology for young researcherKey interests: identity, happiness and life satisfaction, lifelong development, stress and coping strategies, marketing and communicationsExpert and evaluator of national and international programmes. Places of work: Sofia University St. Kliment Ohridski, guest lecturer: G. S. Rakovski Military Academy, Academy of Arts, PU Paisii HilendarskiMore than 350 popular materials and videos in the media.E-mail: mbakrachev@uni-sofia.bg