Медиация и невербална комуникация

Представяне на книга

Book Review

 

Цветан Давидков

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Книгата на адвокат Десислава Каменова със заглавие „Медиация и невербална комуникация“ е публикувана от книгоиздателска къща „Труд“ през 2021 г. Текстът е модификация на дисертационния ù труд със същото заглавие, защитен през 2019 г. (катедра „Реторика”, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Поради факта, че заглавието води целенасочено към съдържанието на текста, бих желал да отбележа за любознателния читател отличителни белези на този труд.

Авторката е юрист (адвокат) и професионален медиатор от 2007 г. – това е важна предпоставка за начина на интерпретиране на изследваните проблеми. Част от колегите ми – университетски преподаватели, казват: Как можеш да преподаваш нещо, ако не го правиш? Десислава Каменова интерпретира научно процедурата медиация въз основа на задълбоченото познаване и на личния си опит (и опита на колегите ù медиатори).

С днешна дата качеството на комуникациите е друго лице на качеството на управленските процеси. И при все че на преден план са изведени средствата на невербалната комуникация в медиацията, в по-широк контекст става дума именно за качеството на комуникацията и способността на медиаторите да управляват ефективно процеса.

На полето на медиацията се „упражняват“ хора с различна подготовка и професионален светоглед. Десислава Каменова е юрист. Това изисква от нея да синтезира редица специфични гледни точки и подходи – на психолога, юриста, дидактика, експерта по комуникации… Синтезът е успешен: специфичните професионални гледища към медиацията съжителстват „мирно“ и дори „разговарят помежду си“.

На различни етапи от развитието на медиацията в България в нейното русло работи „пъстър букет“ от колеги с различен професионален и житейски профил. Когато разговарям с някого от общността, мога да се ориентирам в коя „школа“ се е обучавал. Подготовката на Десислава надхвърля „школското запознаване“ с медиацията. След поредица от сериозни специализации и участия в специализирани форуми (и въз основа на „собствения си куфар със специализирана литература“), авторката показва подчертано добро ниво на владеене както на общия процес, така и неговите специфични проявления. Това е още една стъпка към желаното качество.

В заключение: при все че познавам текста на различни етапи от неговото развитие, чета книгата с удоволствие. А Десислава Каменова добре знае, че представеният текст е важна стъпка в подстъпите към върха.

Ръкописът е изпратен на 28.07.2021 г.
Приемане за публикуване: 10.08.2021.

Manuscript was submitted: 28.07.2021.
Accepted: 10.08.2021.


Брой 49 на сп. „Реторика и комуникации“, октомври 2021 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор No КП-06-НП2/41 от 07 декември 2020 г.

Issue 49 of the Rhetoric and Communications Journal (October 2021) is published with the financial
support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP2/41 of December 07, 2020.