Опитът на Националната школа по мениджмънт в развитие на ключови социални компетенции

 Юлияна Добрева

Стратегията „Европа 2020“ си поставя амбициозните цели за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж. Развитието на младите хора е едновременно предпоставка и резултат от тяхното изпълнение. Качественото образование и обучение, успешната интеграция на пазара на труда и повишената мобилност на младежите са от ключово значение за разгръщане на техния пълен потенциал и реализиране на стратегията „Европа 2020“.

През последните десетилетия гражданското образование стои във фокуса на вниманието на редица организации от публичния и частния сектор. Националната школа по мениджмънт (НШМ) (nbschool.eu) има дългогодишна традиция в тази насока. Школата ежегодно набира ученици за двугодишно неформално обучение, които са мотивирани да развиват предприемачески дух, придобивайки знания и умения по икономика, управление и ефективно социално взаимодействие. От 10 г. обучението за развитие на социални и граждански компетенции е съществен елемент от тяхната подготовка за адаптация към динамичните външни условия.

Опитът от работата с младите хора показва, че постигането на целите на стратегията „Европа 2020 изисква адекватна подготовка и на техните учители – един от особено значимите субекти в процеса на формиране на подрастващите.

Очевидно е, че ролята на учителите в наши дни далеч надхвърля преподаването и необходимите за това педагогическа подготовка и опит. Най-голямото предизвикателство пред тях днес е да развиват мотивацията за обучение и стремежа към цялостен напредък на учениците като активни европейски граждани. За да отговорят на тези очаквания, те се нуждаят от нови знания и умения за ефективна комуникация с подрастващите и целенасочено влияние върху процеса на тяхното професионално и личностно развитие.

Изследване през 2009 г. в европейската мрежа EUROTRAINER II сред учители в средното училище от 30 държави обаче, показва, че 83% от участниците не се чувстват подготвени и не разполагат с подходящи инструменти за системна работа с учениците в тази насока. Вторичен ефект от този недостиг е тяхното ниско самочувствие, демотивация и неудовлетвореност от професията.

Именно водени от разбирането за гражданско образование на младите хора като функция на подготовка на учителите, експертите на НШМ насочват вниманието си към адаптиране и разработване на методологии и инструменти в помощ на учителите като обучители по социални умения. В рамките на проекта SOS.NET – Обучители по социални умения – нова квалификация за европейските учители” (2010-1012; sostrainer.eu) по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Коменски”, дейност „Многостранни проекти” Национална школа по мениджмънт в партньорство с пет образователни институции от пет европейски държави адаптира за използване от учители иновативна обучителна методология за развитие на шест ключови социални компетенции на учениците:

1. Ефективна комуникация, или „Магията да се разбираме един с друг”

2. Сътрудничество/работа в екип, или „Нека се сработим”

3. Разрешаване на проблеми, или „Когато има воля, има и начин”

4. Предприемачество, или „Награда за смелост”

5. Намиране и управление на информация, или „Стремежът към познание”

6. Учене през целия живот, или „Уча, следователно съществувам”

Методологията е насочена към развитието на т. нар. преносими компетенции, коитоу нас все още са предимно в полето на неформалното образование, а то от своя страна не е популярно и признато. Нещо повече, тези обучения изискват значителни ресурси – времеви и финансови, което ограничава широкия достъп до тях. Именно това е главната цел на проекта SOS.NET – минимизиране на негативните последици от липсата на систематично обучение в областта на социалните компетенции на ниво средно образование и създаване на условия за широк обхват на ученици чрез предоставяне на обучение и инструменти на учителите, за да бъдат те самите обучители по социални умения.

В рамките на проекта чрез трансфер на иновация от Република Чехия е разработен пълният набор от дидактични материали – Ръководство за обучителите, Наръчник на обучаемия и Работна тетрадка. Обучението по всяка компетенция е двудневно във формат на групово-динамичен тренинг за групи между 12 до 15 ученици. Материалите съдържат теоретична част, практически упражнения, както и тестове за субективна и обективна диагностика. Те са съобразени с квалификацията и потребностите на учителите, които след преминато обучение и сертификация биха могли да ги използват в работата си с учениците. Насоката за адаптация на дидактичните материали е определена от резултатите от предхождащо проучване сред 748 ученици и 250 учители относно потребностите от обучение на тези две целеви групи. На Интернет страницата на проекта www.sostrainer.eu могат да бъдат намерени доклади от социокултурното изследване, както и част от материалите за обучение. Също там е изградена платформа с тестове за експресна самооценка на 13 ключови компетенции.

Методиката на преподаване e интерактивна, основана на експериментална свобода и принципа „Учене чрез игра”.

По време на пилотното тестване на методологията са обучени и сертифицирани като обучители по „меки” компетенции 63 учители от България, Румъния, Турция, Чехия и Португалия. Те проведоха обучения с 1111 ученика. Опитът показва, че изнесените обучения /под формата на „зелено” училище или лагер-школа/ са по-ефективни не само във връзка с непосредствената цел на тренинга на индивидуално ниво, но и от гледна точка подобряване на комуникацията и екипното взаимодействие между учениците.

Резултатите от обратните връзки от участниците показват, че както съдържанието, така и формата на обучение са полезни и приятни за тях и мнозинството биха искали да преминат обучение по всички модули. Те смятат също, че този начин на обучение би направил учебното съдържания по различните дисциплини по-интересно и достъпно за тях, респ. би способствало за по-добрите им резултати в училище.

Окуражени от положителната обратна връзка, както от учителите, така и от учениците и с цел обогатяване на инструментариума и разширяване обхвата на целевата група през 2012 г. екипът на НШМ инициира проект „Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България». Проектът продължава 12 месеца, осъществява се в партньорство между НШМ, RPICViP (Чехия) и Младежката асоциация за стопанска инициатива, и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът има за цел да допринесе за развитието на ключови (преносими) компетенции на младите хора без трудов опит, като елемент от цялостната им подготовка за предстоящата професионална реализация и адаптация на пазара на труда.

Отправна точка на инициативата е тезата, че в съвременните условия тясно професионалната експертиза, т.е. изградените специфични базисни умения за осъществяването на конкретна професионална дейност, вече не е достатъчно условие за успешното функциониране на хората и организациите. Необходими са качествено нови компетенции – комбинация от знания, умения, нагласи и отношения, които се простират отвъд заучените знания и умения и включват диспозицията на личността за продължаващо, надграждащо учене чрез саморефлексия на мисленето и действията. По същество те са преносими – индивидът ги развива, носи със себе си и може да ги прилага в различни ситуации и контекст, независимо от областта на професионалната си подготовка и реализация, и мултифункционални – приложими са за решаването на различен тип проблеми и изпълнението на различен тип задачи. Именно поради това те са ключови за повишаване на пригодността за заетост и успешна личностна, професионална и социална реализация на всеки човек. Тяхното развитие е предпоставка за стимулиране на социалната активност и ефективно взаимодействие между хората.

Очакваните резултати от проектните дейности са:

 • Създаване на условия за развитие на личностния потенциал и подобряване на уменията за самопознание, саморазвитие и самоусъвършенстване на младите хора, които са на прага на своята трудова реализация.

 • Трансфериране и адаптиране на иновативна и доказала своята ефективност методология за обучение за развитие на ключови компетенции.

 • Насърчаване на активността у младите хора към социално включване и учене през целия живот.

 • Популяризиране значението на ключовите (преносими) компетенции за по-добра конкурентноспособност на пазара на труда и адаптация към динамично променящите се икономически условия.

 • Популяризиране на обучението за развитие на „преносимите” компетенции сред всички заинтересовани страни – младите хора, работодателите, обучителните организации, широката общественост.

Чрез този проект се трансферират дидактични материали за тридневно обучение и учебни филми за развитие на следните 14 ключови социални умения:

  1. Ефективна комуникация

  2. Сътрудничество/работа в екип

  3. Предприемачество

  4. Гъвкавост

  5. Умения за работа с клиенти

  6. Ефективност

  7. Независимост, умения за вземане на решения

  8. Разрешаване на проблеми

  9. Организиране и планиране

  10. Умения за учене

  11. Проактивен подход

  12. Устойчивост на стрес

  13. Намиране и използване на информация

  14. Комуникация на чужд език

В рамките на проекта са проведени тридневни изнесени пилотни обучения на 200 души, представители на целевата група – млади хора без трудов опит – ученици в последен клас на средното образование и студенти, на които непосредственo предстои реализация на пазара на труда, както и търсещи работа или новоназначени. По време на обученията е тествана методологията и са сертифицирани 7 млади обучители за нейното прилагане.

В резултат е подготвено ръководство за обучители, предназначено за различни специалисти в областта на развитието на човешките ресурси и ученето през целия живот, като например:

 • Преминали обучение за обучители, които познават концепцията, методологията и съдържанието на пълния комплект от обучителни модули, и които ще бъдат улеснени в подготовката на конкретни обучения за млади хора. Опитният обучител може да комбинира наличните ресурси с оглед потребностите на участниците.

 • Други професионални обучители, които са подготвени да използват формата на групово-динамичния тренинг и искат да придобият информация за предлаганата методология, което да им послужи за анализ на собствените потребности от обучение и взимане на решение.

 • Експерти, които взимат решения по отношение развитието на персонала и търсят най-ефективните начини за това – HR специалисти, работодатели, различни категории мениджъри в публичния и частния сектор.

В Ръководството е синтезирана значима информация от всички 14 теми и дидактичните материали, адаптирани в рамките на проекта.

Мотивите за изготвянето на ръководството произтичат от стремежа да се популяризира и разпространява методологията сред възможно най-широк кръг от заинтересовани лица. Внушителният обем на дидактичните материали в оригинал е предназначен само за сертифицирани обучители и изисква специализирана подготовка. За по-широката публика е необходимо да се даде балансирана информация относно целите, процеса и ползите от обученията.

С цел популяризиране на резултатите и ползите от проектните дейности през м. май 2013 е организирано двудневно обучение на HR специалисти и мениджъри от публичния и частния сектор.

Част от материалите и резултатите от проекта са достъпни на интерактивната платформа за обучение: http://competencies.nbschool.eu

Обобщените резултати от обратната връзка от различните категории участници в различни етапи от реализиране на дейностите по двата проекта са изключително окуражаващи. Анкетираните са единодушни, както по отношение на преките ползи, така и по отношение вторичния положителен ефект от проведените обучения. Въпреки, че природата на социалните умения е такава, че те трудно се изследват и резултатите от обучението не са непосредствено измерими и видими, анкетираните са идентифицирали следните положителни промени от проведените тренинги на учители и ученици:

 • Повишаване енергията и самочувствието на участниците

 • Позитивиране на самооценката

 • Повишаване на доверието

 • Повишаване на мотивацията за учене

 • Подобряване на груповата сплотеност

 • Подобряване на взаимоотношенията в училище и работната среда

Преминалите обученията стават „агенти” на промяната. Те пренасят тези нови знания и умения в личния си живот – семейство, приятели и ползите от обученията са сравними с “ефекта на пеперудата”.

Развитието на социалните и гражданските компетенции е процес на създаване на култура и той продължава през целия живот. За сега това е привилегия на работещите в големите мултинационални компании. За да се постигне видимо и осезаемо глобално въздействие върху качеството на взаимоотношенията между хората, обаче, трябва да се премина критичната маса на тези, които вярват, че това е важно и възможно. С други думи, обученията за развитие на социалната интелигентност да бъдат широко достъпни от най-ранна възраст.

Юлияна Добрева

Експерт програми и проекти

Националната школа по мениджмънт, София

dobrevaj@abv.bg

+359 88 8934633

Юлияна Добрева – психолог, сертифициран коуч и обучител по социални умения с повече от 20 г. професионален опит в публичния и частния сектор. През последните пет години работи като експерт по европейски образователни проекти, насочени към разработването и внедряването на нови подходи в обучението на младите хора.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>