Покана за осмата научна конференция на Rhetorical Society of Europe

Покана за осмата научна конференция на Rhetorical Society of Europe

Call for Papers – 8th International Conference of Rhetorical Society of Europe

Брой 44 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.

Issue 44 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2020) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP1/39 of December 18, 2019.