Политика за поверителност

Лични данни

Списание „Реторика и комуникации“, в съответствие с действащите разпоредби за защита на личните данни, информира, че личните данни, събрани от уебсайтовете https://rhetoric.bg/ и http://journal.rhetoric.bg/, са включени във файлове, специфични за потребителите на услугите за публикуване на статии в научни списания.

Списание „Реторика и комуникации“ съхранява личните данни, събрани чрез уебсайтовете https://rhetoric.bg/ и http://journal.rhetoric.bg/, с цел изпращане на имейли до автори, рецензенти и редактори, за да ги информира за процеса на изпращане, рецензиране, редактиране и публикуване на научни статии.

Списание „Реторика и комуникации“ приема необходимите мерки, за да гарантира сигурността, целостта и поверителността на данните в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Издателят, Институтът по реторика и комуникации (ИРК), е длъжен да направи горепосочените изисквания публично достояние, да ги публикува на уебсайтовете на списание „Реторика и комуникации“ и да гарантира, че те се спазват стриктно. Информацията се предоставя на членовете на Редакционната колегия и на Редакционния съвет, както и на рецензентите на списанието. Авторите се запознават с информацията, която издателят е публикувал онлайн.