Последици от плагиатство и самоплагиатство

За да се избегнат потенциални конфликти (между автори, рецензенти и редактори), които са свързани с плагиатство е необходимо текстовете да преминат през безплатни програми като Grammarly, Google, Ephorus и др., като това дава гаранции за борба с плагиатството, повишава качеството на научните трудове и формира респект към научната, редакционната и издателската дейност.

Ако след публикуването на статия в сп. „Реторика и комуникации“ бъде получена информация, в която има твърдение за плагиатство, то се проверява от Редакционната колегия. Ако бъде установено и  потвърдено от Редакционната колегия, че има плагиатство, този ръкопис ще бъде премахнат от уебсайтовете на публикувания онлайн брой.

Самоплагиатство е негативна практика, която списанието не допуска. При самоплагиатството авторът копира абзаци, параграфи, части, изречения или идеи от предишни свои научни публикации, като не се позовава на тях и няма цитирания на източника. Самоплагиатството е в противоречие с принципите на научната етика и със стандартите за интелектуалната собственост. За тази негативна практика важат правилата за плагиатството.

Ръкописът с доказано плагиатство не се съхранява в архива на списанието.