Представяне книгата на Иванка Михайлова  „Конфликти в организацията и тяхното управление“

 

Представяне на книги

Book Reviews

 

Цветан Давидков

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Книгата на Иванка Михайлова „Конфликти в организацията и тях­ното управление“ е издадена през 2021 г. от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Иванка Михайлова е преподавател в Стопанския факултет на Со­фийския университет. Авторката е със солиден опит в обучението по широк кръг управленски дисциплини: Основи на управлението, Организационно поведение, Екологичен мениджмънт, Конфликтология и др. Тя ни пред­ставя стойностно, класическо академично изследване с присъщия стремеж към цялостност, систематичност, изчерпателност; и научна строгост на текста.

Съперничество – заплаха – различия – възможност – противопоставяне – сътрудничество – … – това е само част от облака на често употребяваните по­нятия, чрез които се обсъждат конфликтите. Защото конфликтът (К) отдавна не е само аномалия, с която трябва да се воюва радикално. Конфликтът е вселена, която трябва да изуча­ваме, за да можем успешно да я управляваме.

Основни ключове за доближаване към съдържанието на текста са, както следва: основни дефиниции и концепции (организационен К; К си­туация; развитие на възгледите за К…; К и организационно представяне; модели за описание на К; видове организационни К; функции на К; причини за възникване на организационни К). Управление на К в организацията (същност на управлението на К; съдържание на управлението на К – прог­нозиране, предотвратяване/стимулиране, регулиране, разрешаване; ръково­дителят и организационните К; разрешаване на К с помощта на трета страна; стратегии и модели за намеса на ръководителя в К между слу­жи­тели; последователност от стъпки при намеса на ръководителя в К между служители). Всеки от посочените проблемно-тематични центрове е разра­ботен въз основа на солиден корпус от разнообразни информационни из­точ­ници на български, английски, френски и руски.

Текстът е придружен от полезен кратък терминологичен речник (с. 113 и сл.) – това придава на книгата още една доза здрав академизъм и научна строгост. В приложение са представени два популярни модела на индиви­дуалните стилове за справяне с конфликти – на Томас & Килман и на Рахим & Бонома (с. 125 и сл.)

Оценявам книгата като много полезна и за академични цели (препо­даване, учене в Университета), и за широк кръг специалисти от практиката – ръководители и специалисти с ръководни функции; лидери на екипи; специалисти по човешки ресурси и други функционални специалисти. А за всеки от нас, който проявява здрав интерес към безкрайно интересните проб­­леми на организационното поведение, текстът на колегата Михайлова е надежден партньор за познание и себепознание.

Анализ на президентските речи на Георги Първанов – Атанас Радев

Ръкописът е изпратен на 18.12.2021 г.

Рецензиране от двама независими рецензенти: от 09.01.2022 до 20.02.2022 г.

Приемане за публикуване: 25.02.2022 г.

Manuscript was submitted: 18.12.2021.

Double Blind Peer Reviews: from 09.01.2022 till 20.02.2022.

Accepted: 25.02.2022.

Брой 51 на сп. „Реторика и комуникации“, април 2022 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 51 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.