Представяне на авторите в брой 10, 2013

Александра Атанасова – Изгубени в превода: Разлики между политическите послания и обществените възприятия в предизборната кампания през 2013 година

Александра Атанасова е възпитаник на Нов български университет. В момента работи върху дипломните си работи в два департамента на университета – Политически науки и Масови комуникации. Курсист е в магистърска програма „Политически мениджмънт и публични политики”. Имейл: Lexandra@abv.bg

Александър ХристовУсъвършенстване на политическите ПР комуникации с приложение на практиките от корпоративните комуникации

Д-р Александър Христов е преподавател по маркетинг и комуникации в УНСС и в НБУ, Председател на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и акаунт директор в PR агенция Civitas България.  Реализирал е много комуникационни проекти за компании от различни сфери, води специализирани курсове по офлайн и онлайн комуникации. Благодарение на опита си като преподавател, журналист, служител в отдел по комуникация и от страната на ПР агенция, Александър Христов успява да погледне на комуникационните взаимоотношения от различни гледни точки. Като председател на БДВО той участва в усъвършенстването на ПР теорията и практиката в страната ни. Александър Христов е доктор по комуникации и магистър по международни икономически отношения. Aвтор e на над 60 публикации в наши и чужди специализирани издания, както и на книгата „ПР практика: работа с агенция”. Имейл: al.christov@gmail.com

Валерия КардашевскаЗвучащите думи и тяхната сила да въздействат в комуникационна среда

Валерия Кардашевска завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” през 1998 г. в класа на проф. Н. Сейкова. През 2008 г. защитава докторска степен. Работи като актриса в ОТ „Възраждане” и ДТ „Иван Радоев”. В последните години все по-често влиза в ролята на преподавател. От 2006 г. преподава актьорско майсторство в ТК „Любен Гройс”, а от 2010 г. е преподавател в катедра „Сценична реч” в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Автор на две книги, на много публикации и статии в сп. „Театър”, „Homo Ludens”, годишници на НАТФИЗ и ТК „Любен Гройс”. Участвала е в научни и международни проекти.

Гергана АпостоловаАхронията като механизъм за социално управление

Гергана Апостолова е доцент в Югозападния университет „Неофит Рилски” (ЮЗУ), д-р по Логика и реторика: Теория на аргументацията. Преподавател по Убеждаваща комуникация, Английски за Интернет, Философия на езика, Британска и Американска литература и културни истории, Стилистика и Теория на превода в специалностите Английска филология и Приложна лингвистика на ЮЗУ. Преподавател по Убеждаваща комуникация, Теория и практика на рекламата и Приложна семиотика в УНСС. Автор на 11 книги и повече от 40 статии по реторика, аргументация, методика на обучението по английски език, теория на превода, литература и философия на интернет. Член на BASA, BETA, ESSE, IRICS, СИЕТАР и единствен до този момент представител на България във форумите на IPSI. Специализации в Оксфорд (2007 г.) и МТИ – Кеймбридж, Масачусетс (2007-2008).  Жител на Глобалната мрежа и автор на блогове за лично творчество.

Десислава Добрева Визуална политическа реторика в социалните мрежи в България

Десислава Добромирова Добрева е докторант по „Виртуална реторика“ в катедра „Реторика”, Философски Факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Притежава бакалавърска степен по философия“ и магистърска степен по реторика, която завършва с отличие в същия факултет през 2012 г. Фокусът на научните й интереси са в областта на виртуалната, компютърно-опосредствената и визуалната комуникация, етиката, социалните мрежи, бизнес комуникацията и техники за мотивиране на персонала. Притежава ценен и специфичен опит в частния сектор, особено в работата в мултикултурна среда. Имейл: desi.dobreva@gmail.com.

Димитър ГаневПредпоставки за свикването на българската Кръгла маса

Димитър Ганев завършва бакалавърска степен по политология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Продължава своето образование в същия университет в магистърската програма „Политически мениджмънт”. Бил е стипендиант на фондация „Конрад Аденауер”. Докторант е в катедра „Политология” на Софийския университет в направление „Съвременна българска политика”. Работи от две години като политолог в института „Иван Хаджийски”. Имейл: dimitar_ganev@abv.bg

Иглика Касабова представя книгата на Мария Залеска (Maria Zaleska) „Реторика и политика: перспективи на Централна и Източна Европа” („Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives”) 

Иглика Касабова е докторант в катедра „Реторика“ на Философския факултет  на СУ „Св. Климент Охридски“. Занимава се с изследване на реториката в медийна среда – по-конкретно с техники на убеждаващата комуникация в телевизионния ефир. Професионалното й развитие е в областта на телевизионните медии и социалните мрежи.  Магистър по славянска филология, политология и европеистика. Възпитаник на Софийския университет, специализирала в  Кьолнския университет и във Фрайе университет в Берлин. Автор на статиите: „Някои реторически особености на промотирането на телевизионни предавания като медиен продукт“, „Реторически особености на управлението на проекти – телевизионни предавания“, „Реторика в медиите – актуални аспекти“. Участник е в академични проекти и научни конференции.

Имейл: iglika_kassabova@hotmail.com

Ирина Максименко Интересы и идеи „Большой Тройки” ЕС в контексте теорий европейской интеграции (коммуникативные аспекты)

Kафедра международных отношений Института социальных наук, Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, преподаватель,  e-mail: ira.maksymenko@gmail.com

Department of International Relations, Institute of Social Sciences, OdesaMechnikovNationalUniversity,  Lecturer, e-mail: ira.maksymenko@gmail.com

Марчин Левински – Debating multiple positions in multyparty online deliberation 

Марчин Левински (Marcin Lewinski) защитава през 2010 година докторска дисертация в Университета в Амстердам; научен ръководител е проф. Франс ван Емерен. Автор на книгата „Internet political discussion forums as an argumentative activity type: A pragma-dialectical analysis of online forms of strategic manoeuvring in reacting critically” и на редица статии, свързани с политическата комуникация в офлайн и онлайн среда. Работи в ArgLab Institute of Philosophy of Language (IFL), Universidade Nova de Lisboaл Статията в превод на български от Иваничка Несторова се публикува в 10 брой/ 2013 г. на е-списанието „Реторика и комуникации” със съгласието на Journal of Argumentation in Context 2:1 (2013), 151-177; ISSN 2211-4750, E-ISSN 2211-47-42; издателството е John Benjamins Publishing Company. Имейл: m.lewinski@fcsh.unl.pt

Минчо Христов Основни аспекти на партийната пропаганда в началото на българския преход 

Доц. Минчо Христов е преподавател в Техническия университет. Магистър по история от Хаванския университет, специализира и преподава в Университета на Сао Пауло, Колумбийския университет и в Института за изследване на сигурността, Париж. Автор на десетки научни публикации и две книги в областта на международните отношения, националната сигурност, борбата с корупцията. Независим депутат и заместник-председател на Комисията за борба с корупцията в 40. Народно събрание. Вносител на повече от 100 закона. Водещ на предаването „Премълчани истини” по телевизия Евроком. Имейл: minchok@abv.bg

Росица Йорданова представя книгата на Иванка Мавродиева „Политическата реторика в България: от митингите от Web 2.0 (1989-2012)”

Росица Йорданова е професор във Варненския свободен университет (ВСУ). Съставител и редактор на 4 христоматии по реторика, издание на ВСУ, съответно една през 2008 и три през 2010, в които представя образци на парламентарното красноречие от Народното събрание и от парламенти от различни европейски и неевропейски държави. Има принос в създаването на факултет „Изкуство, култура и масови комуникации” и обосноваването на интердисциплинарни учебни планове. Декан на факултета два мандата. Преподавател, автор на десетки публикации в областта на културната политика и образованието по култура. Имейл: rossiord@yahoo.com

Ростислав Давидов представя книгата на Христо Проданов „Дигитална политика”

Ростислав Давидов е редовен докторант в катедра „Реторика” на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. През 2010 г. завършва бакалавърска степен по „Регионално развитие и политика” като продължава образованието си в тази област. Паралелно се обучава в магистърска програма „Реторика”. Защитава магистърска теза на тема „Съвременни проявления на реториката в интернет”. Научните интереси на докторанта са насочени към виртуалната реторика и комуникациите в онлайн среда. Тема на дисертацията „Виртуалната реторика в неправителствени организации в България (2000-2015). Имейл: r_davidov@phls.uni-sofia.bg

Соня ХинковаВъншнополитическа реторика и нагласи в протестите  в България  през зимата на 2013 г.

Соня Георгиева Хинкова е  преподавател в департамент „Политически науки” на Нов български университет. Тя е доцент по международно право и международни отношения и доктор по политология. Основните й изследователски интереси са в областта на международните отношения, външната политика, международните конфликти и интеграционната политика на България. Допълнителни изследователски интереси в областта международната сигурност, международните организации, конфликтите в Югоизточна Европа и Черноморския регион, етнически и религиозни проблеми. Член е на Българската асоциация по политически науки и на Българската асоциация за външна политика. Автор е на монографиите „Дипломация и политика в международните системи „Метерних” и „Реалполитик”. Международните отношения през ХІХ век” (НБУ, 2012); „Югославският случай. Етнически конфликти в Югоизточна Европа”, София: (IFL), „Критика и хуманизъм” (1998), публикувана e и в eprints@nbu.bg (2010); на студията „Международните отношения между двете световни войни” – Годишник на НБУ (2010), публикувана и в eprints@nbu.bg (2008). Имейл: sonia_hinkova@yahoo.com.

Цветан КулевскиКриза на политическия коментар (фунционално-реторически анализ)

Цветан Кулевски е доцент в УНСС, катедра „Медии и обществени комуникации”. Главен редактор е на научно списание „Инфраструктура и комуникации”. Автор е на книгите: „Реторика на публичното послание” (2011); „Бизнес реторика и комуникационно поведение” (2009); „Логика на творческото мислене” (2007); „Обществени комуникации и култура на предприемачеството”(2005).

Преподавател е по „Публична реч и реторика”; „Журналистическа стилистика”; „Теория и изследване на общественото мнение”. Имейл: ts_kulevski@abv

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>