Представяне на авторите в брой 30, септември 2017 г., сп. „Реторика и комуникации“, 

Реторика, аргументация, ПР, медии

Комуникации и медии

Толя Стоицова – Възприемане на благосъстоянието и материалното благополучие сред българи

Толя Стоицова е доктор на психологическите науки и професор по социална и медийна психология в Нов български университет, Департамент „Масови комуникации”. Тя също така е и директор на международна Магистърска програма по международна комуникация в НБУ. Защитава успешно дисертации за степента „Доктор” в областта на невербалната комуникация и за степента „Доктор на психологическите науки” в областта на масовите комуникации в Института по психология на БАН. Нейните области на специализация включват вербалната и невербалната комуникация, масовите комуникации и международната комуникация, феноменологичните подходи в психологията, медийното насилие, медийната грамотност и образование, кибертормозът и др. Публикувала е 6 книги, последната на английски език в съавторство с американски психолози през 2011 г. „Живот и смърт по време на терор”. Автор е а повече от 130 научни статии и доклади на конференции. Десет години е главен редактор на едно от двете български научни списания по психология. Тя е член на Българското дружество по психология и на Европейската образователна асоциация по връзки с обществеността, както и е Национален Болонски експерт по образование. Имейл: tolya.astoitsova@gmail.com

Анелия Попова – Генерализирането като манипулативна техника в телевизионната комуникация

Анелия Попова – доктор, катедра „Медии и обществени комуникации”, УНСС. Тема на дисертацията „Манипулативни техники и медийни ефекти в психологията на масовата комуникация“. Автор на над 10 публикации в областта на медиите. Има опит в телевизионната журналистика. Имейл: aneliapopova@abv.bg, aneliapopova1985@gmail.com

Комуникация и пъблик рилейшънс

Елица Николова – Филантропичен ПР в сферата на сигурността и отбраната

Елица Николова е асистент във Военната академия „Георги Стойков Раковски”. Тя е магистър по връзки с обществеността, национална и международна сигурност, реторика. Доктор по национална сигурност. Научните й публикации са в областта на стратегическите комуникации на НАТО, реториката в сферата на сигурността и отбраната, организационната комуникация и лидерството. Член на Съюза на учените в България. Имейл: elitsa6@abv.bg

Koteska Lozanoska, Daniela – Positive communication as a basis for creating effective public policy in a touristic service activity

University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, R. Macedonia. E-mail: daniela.k.l.ohrid@gmail.com

Представяне на книга

Теодора Абрашева – Представяне на книгата “The Power of Public Speech”

Теодора Абрашева е докторант по научно направление „2.3 Философия „Реторика в публичната комуникация“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Тема на дисертацията: „Реторични техники в съвременното българско игрално кино (1990 – 2017)“. Имейл: teodora_abrasheva@abv.bg

Студентски и доктoрантски дебюти

Мелани Йорданова – Реторичен анализ на академичната комуникация в Coursera

Мелани Йорданова е бакалавър по специалност „Връзки с обществеността“, ФЖМС, СУ „Св. Климент Охридски“. Тема на дипломната работа „Реторически анализ на вербално и визуално равнище на лекции в Корсера“ ( Coursera). Научен ръководител проф. дн Иванка Мавродиева. Имейл: mel1990@abv.bg  

Даниел Александров – Проблемът като онтологичен аспект на философското консултиране

Даниел Александров е студент от магистърска програма „Философия (Онтология)“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Завърша бакалавърска програма по специалност „Философия“ в СУ „Св. Климент Охридски“ с дипломна работа на тема „Проблемът като онтологичен аспект на философското консултиране“. Практикува философия с деца и философско консултиране. Автор е на документалната пиеса „#ПРАЙД“, превърнала се в първото българско представление, даващо видимост на ЛГБТИ проблеми през театралното изкуство. Имейл: dnl.lxndrv@gmail.com

Неда Ванева – Аргументативна стойност на личната история в пъблик рилейшънс

Неда Ванева e студент от магистърска програма „Реторика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Има опит в областта на ПР. Имейл: nvaneva@gmail.com