Представяне на авторите в брой 9 на сп. Реторика и комуникации, 2013 година

Алиса Трендафилова – „Невербална семиотика и медийно поведение“

Алиса Трендафилова е магистър по българска филология (СУ „Св. Климент Охридски”), управление на човешките ресурси (УНСС) и психология (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). Доктор по психолингвистика с дисертация на тема „Стратегии за речева акомодация“ (СУ „Св. Климент Охридски”) върху теорията за комуникативната акомодация на Х. Джайлс и атитюдите към прилагане на различни стратегии за речева акомодация от носители на български език според статуса и пола на събеседника и субективно възприетите параметри на комуникативната ситуация. Участва в преподавателски екип за провеждане на лекционен курс „Социална психология на езика – методи и изследвания” в СУ „Св. Климент Охридски”. Сфери на научните интереси: психолингвистика, психометрия, социална психология на езика, поведенчески и комуникативни теории и модели. имейл: alistrendafilova@gmail.com

Ася Асенова – „Мъжко – женско в невербалната комуникация в медийна среда“

Ася Асенова, СУ „Св. Кл. Охридски“, главен асистент, Катедра „Български език като чужд”, Факултет по славянски филологии, доктор по философия, специалност Етика (Социални изследвания на пола) – имейл: assia_assenova@abv.bg

Амелия Личева – „Медии и литература“

Амелия Личева е професор в Софийския университет, преподавател в катедра „Теория на литература”. Хабилитационният й труд е „Гласове и идентичности в българската поезия”. Проф. Личева е автор и книгите „Политики на днешното”, „Теория на литературата: от Платон до постмодернизма” (в съавторство с Евгения Панчева и Миряна Янакиева), както и на „Кратък речник на литературните и лингвистичните термини” (в съавторството с Гергана Дачева). Редактор във в. „Литературен вестник” и сп. „Литературата”. Член на редакционната колегия на сп. „Чуждоезиково обучение”. Публикува рецензии на книги и анализи във в. „Култура” и в. „Капитал”. Амелия Личева е поетеса и автор на есета. Член е на Сдружението на българските писатели

Гергана Дачева – „Стилистични ефекти на заглавията в българската и френската преса“

Доц. д-р Гергана Дачева е преподавател по български език и стилистика, по история на българския книжовен език и по семиотика в Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Основните й интереси са в областта на художествения стил и семиотиката, както и в областта на семиотичната стилистика. В резултат  на този интерес са и двете монографии „Семиостилистика” и „Стилистични кодове на комичното в „Записки по българските въстания” на Захари Стоянов  и в „Преди да се родя и след това” на Ивайло Петров. Доц. Дачева и автор и множество помагала по български език, както и на „Кратък речник на литературните и лингвистичните термини” (в съавторството с Амелия Личева – 2012 г.) – имейл: g_dach@abv.bg

Евелина Христова  – „Основни тактики за комуникация при онлайн криза”

Д-р Евелина Христова е представител на България в Управителния комитет за висше образование и изследвания в Съвета на Европа (CDESR) и в Управителния комитет по образователна политика и практика в Съвета на Европа (CDPPE). Д-р Христова е главен асистент в Департамент „Масови комуникации”, НБУ.

Елена Цонева – Папуджиева – „ПР-ът и отвъд него”

Елена Цонева – Папуджиева е докторант в Департамент „Масови комуникации”, НБУ. Тя има богат опит като практик в областта на ПР.

Десислава Данкова – „Основни тактики за комуникация при онлайн криза”

Десислава Данкова е редовен докторант в Нов български университет, департамент „Масови комуникации“. Темата на дисертационния й труд е „Онлайн медии и публични комуникации“. Интересите й са в сферата на публичните комуникации, как те се развиват през годините и как се променят след появата на онлайн средата. По време на докторантурата изследва промяната и развитието на корпоративната онлайн комуникация.

Иванка Мавродиева – „Предизвикателства и перспективи пред медиите и социалните мрежи”

Иванка Мавродиева е проф. дфн тя е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Автор е на 10 книги за периода 1992-2013 г. Последната й книга е „Реторика и пъблик рилейшънс (2013)”. Автор на 80 статии в научни списания и сборници, от които 10 на чужди езици. Съставител е на два сборника и една христоматия с ораторски речи. Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации” https://rhetoric.bg/. Член на редакционната колегия на сп. „Чуждоезиково обучение”. Член на борда на Европейската асоциация по реторика http://eusorhet.eu/. –  имейл: mavrodieva.i@gmail.com

Иво Пиперков   – „Шарена ли е комуникацията или за факторите, влияещи върху медийната комуникация”

Иво Пиперков е преподавател по информационни технологии във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски”, гл. асистент, инженер, журналист, педагог. Научните му интереси са свързани с новите технологии в масмедиите, използването на информационните и комуникационните технологии в обучението. Последните му разработки са насочени към използването на социалните мрежи за ПР дейността и проблемите на интерактивността и интерактивната реклама. Автор е на редица статии свързани с мултимедийното структуриране и обединяване на различни средства за представяне на образователна информация. Участва в различни международни и национални образователни проекти.   имейл: i_piperkov@abv.bg

Йовка Тишева – „Езикови кодове и регистри в медийното общуване”

Йовка Тишева е доктор по филология, доцент в Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Води лекционни курсове по съвременен български език, динамика на езиковите процеси, разговорна реч, академична и бизнес комуникация за студенти от бакалавърските и магистърските програми във Факултета по славянски филологии и Философския факултет на СУ. Научните й интереси са в областта на граматиката (морфология и синтаксис) на съвременния български език, устната и писмената комуникация, лингвистичната прагматика, езиковото обучение и оценяване. Автор е на редица книги и статии, между които „Модели за интерпретация на сложното изречение в съвременния български език” (2000), „Структурни модели на въпросителните изречения в българския език” (2004), „Академичната комуникация” – в съавторство с И. Мавродиева (2010), както и на учебници и учебни помагала по български език. имайл: yovka.tisheva@gmail.com

Людмила Кирова –  „Виртуалните общности и компютърно опосредстваната комуникация днес. Социалните мрежи”

Людмила Кирова, доц. д-р в СУ „Св. Климент Охридски” в  ДЕО, където преподава български език като чужд. Завършила е специалност „Българска филология” и е специализирала „Реклама и Връзки с обществеността” в СУ „Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са в областта на социолингвистиката (по специално речта на групи в условията на компютърно опосредствана комуникация). Основни публикации: Компютърните технологии и българският език, 2007; Езикът на BG инфо поколението, 2010. Други публикации: на http://liternet.bg/publish3/lkirova/index.html

имейл: lyudmila.kirova@gmail.com

Мария Костева – „Рекламната репрезентация  на жените – налагане или преодоляване на стереотипите за пола?”

Мария Костева завършва „Връзки с обществеността” във ФЖМК на СУ „Климент Охридски” през 2000 г. През 2004 г. получава диплома по „Комуникационни науки” в Торинския университет, след като защитава със summa cum laude дипломна работа, посветена на репрезентацията на женския субект от феминистка гледна точка. Защитава дисертация на тема „Телевизионна рекламна репрезентация на жените в България и Италия в контекста на борбата на ЕС с джендър стереотипите”. Интересите й са насочени към представянето на жените в медиите и в рекламата, както и към феминизма и проблемите на пола. Автор на публикации, сред които:  „Феминизмът и обективизацията на женското тяло в рекламата”, сп. Медии и обществени комуникации; „Американският поп арт и рекламата, сп. Медии и обществени комуникации; „Италианската теория на половото различие – завръщане към женската автономия и идентичност, сп. LiterNet, 28.04.2013, № 4 (161) – имейл:   mariakotseva@gmail.com

Мария Момчилова  – „Динамика в развитието на манга комуникацията”

Мария Момчилова е магистър по английска филология и магистър по печатни медии. Специализирала е междукултурна комуникация в САЩ. Научните й интереси са свързани както с интегриране на електронното обучение в преподаването на английски като чужд език, така и с визуалната комуникация и нейното приложение в традиционните печатни медии. Докторант е в катедра „Печат и книгоиздаване“ на ФЖМК на Софийския университет. Темата на докторската й дисертация е „Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатна медия“. имейл:  maria.momchilova@gmail.com

Руси Маринов – „Комуникация и кризисен мениджмънт”

Руси Маринов е проф., д-р, преподавател в НБУ, специалист по стратегически комуникации, кризисен мениджмънт, комуникационни проекти и др. Членува в национални и международни организации като СУБ; IABS; CW; EMLC. Автор е на 5 монографии, последната „Интерактивни стратегически комуникации“, (2012) и над 70 научни публикации в български и международни списания и сборници. Специализирал е в Италия, Испания, Обединеното кралство и Програма на НАТО „Партньорство за мир” в Анкара. имейл: rmarinov@nbu.bg

Пламен Павлов – „Комуникация и реклама”

Пламен Павлов е доктор по социология, политология и наукознание. Защитил е дисертация на тема „Културологични и комуникативни аспекти на интерактивната реклама”. Изследва интегрираната комуникация във виртуална среда. Интересува се от онлайн журналистика, онлайн PR и онлайн маркетинг. Работи като консултант и обучител в областта на интернет, онлайн базираните информационни системи. Преподавател в Нов български университет и редица други висши учебни заведения. Мениджър на консултантска фирма за нова комуникация „Интерактивити”. имейл: pachony@gmail.com

Толя Стоицова – „Невербалната комуникация в публичното говорене”

Проф. Толя Стоицова, доктор на психологическите науки е национален експерт по Болонския процес, член на „Националната група от съветници по Болонския процес” от 2009. От 2011 г. тя работи по проблемите на тристепенната система на образование, по осигуряване качеството на образованието, както по въпросите, свързани с взаимното признаване на кредити и дипломни приложения. Д.пс.н. Стоицова е професор в Департамент „Масови комуникации”, НБУ.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>