Представяне на авторите в бр. 12, април 2014 г.

Willem Koetsenruijter – „Visual Rhetoric or the Rhetoric of Power in Images of World Leaders

Willem Koetsenruijter got his PhD in Argumentation Theory and worked several years as a professional writer and editor for magazines.Since 2001 he is assistant professor in the Department of Journalism & New Media of Leiden University, the Netherlands. His main publications are on Professional Writing, Crime and News, Visual Rhetoric and Methodology.He is one of the co-authors of the book “Visual Language” (2012)and recently published a book on Research Methodsin Journalism Studies. He teaches courses on methodology, argumentation theory, and on journalism studies & media literacy. e-mail: koets@wxs.nl

Александър Ангелов – „Метрополия и екзотика: Хайнрих Хайне за Леопол Робер и за Александър Габриел Дьокан”

Ангел Валентинов Ангелов е професор по теория и история на културата, доктор на изкуствознанието в катедрата по „Културология“ към Факултета по изкуствата, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Негови публикации могат да бъдат намерени на: <http://liternet.bg/publish11/avangelov/index.html>. Имейл: valentangel@hotmail.com

Анна Вълканова – „Корпоративен бранд и онлайн комуникация – възможности и тенденции (подходът на Apple)”

Анна Вълканова е доктор. Тя е главен асистент в катедра „Лидерство” на Военната академия „Г. С. Раковски” от 2010 година и досега и преподава „Основи на публичните комуникации”, „Технология на публичните комуникации”, „Медиязнание”, „Стратегическо лидерство”. Магистър е по „Журналистика”. Тя защитава постдокторантура в Докторантски и постдокторантски институт „Диалог Европа” към СУ „Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са в следните области: ПР комуникации, бранд комуникации, управление на репутацията, интегрирани маркетингови комуникации, ПР в неправителствения сектор, институционален ПР, медиязнание и др. Имейл: anna.v@abv.bg

Гергана Апостолова – „Метафорите на Мрежата”

Гергана Апостолова е доцент в Югозападния университет „Неофит Рилски” (ЮЗУ), д-р по логика и реторика: Теория на аргументацията. Води курсове по „Убеждаваща комуникация”, „Английски за интернет”, „Философия на езика”, „Британска и Американска литература и културни истории”, „Стилистика” и „Теория на превода” в специалностите „Английска филология” и „Приложна лингвистика” в ЮЗУ. Преподавател е по „Убеждаваща комуникация”, „Теория и практика на рекламата” и „Приложна семиотика” в УНСС. Автор на 11 книги и повече от 40 статии по реторика, аргументация, методика на обучението по английски език, теория на превода, литература и философия на интернет. Член на BASA, BETA, ESSE, IRICS, SIETAR и единствен до този момент представител на България във форумите на IPSI. Специализирала е в Оксфорд (2007) и МТИ – Кеймбридж, Масачусетс (2007–2008). Жител е на Глобалната мрежа и е автор на блогове за лично творчество. Имейл: geapostolova@gmail.com

Десислава Манова-Георгиева – „Public Shaming of Individuals and Companies on Social Media

Десислава Манова-Георгиева е доктор по „Комуникация и връзки с обществеността” във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”. Тя има бакалавърска степен по ПР от СУ „Св. Климент Охридски”. Завършва магистратура по „Междукултурна комуникация и европеистика” в Германия. Изследва проблематика, свързана със социалните медии като ПР инструмент в контекста на младежкия междукултурен диалог в ЕС (на базата на опита на ЕС в регионите и висшето образование). Десислава Манова-Георгиева има десетгодишен опит в сферата на рекламата и ПР. Имейл: desita9bg@yahoo.com

Любен Пенковски – „Софтуери в помощ на изследователите или как да организираме материалите си с Qiqqa, Zotero и Mendeley”

Любен Пенковски е магистър по „Разпределени системи и мобилни технологии” и докторант в катедра „Библиотечно-информационни науки”. Темата на дисертацията му е „Модел за интеграция на дигитални библиотеки в България”. Участва в международен летен семинар за „Cloud технологии”, 2014 година, Китен. По професия е програмист на мобилни приложения за Андроид. Имейл:  penkovski@gmail.com

Нора Голешевска – „(Нова) Визуална реторика:Неореторика и визуална семиотика”

Нора Голешевска има докторска степен, защитена в СУ „Св. Клиент Охридски” (2012). Темата на докторска й дисертация е „Визуална реторика и медии в края на XX и началото на XXI в. Херменевтични и семиотични стратегии в изследванията на визуалната реторика”. Магистър е по „Съвременни изкуства и култура (Софийски университет, 2007) и бакалавър по културология (Софийски университет, 2004). От 2012 г. е член на борда и на изследователския екип на Асоциация на докторантите в България. От 2013 г. е преподавател по дисциплините „Визуална култура” и „Увод в съвременното изкуство” на студентите от специалностите „Културология” и „Култура и медии”, в катедра „История и теория на културата”, Факултет по изкуства, ЮЗУ„Неофит Рилски”. Изследователските й интереси са свързани с философия, теория и история на културата, изследвания на визуалната култура, визуална семиотика, визуални изкуства. Основният й интерес е свързан с историята и методологията на Модерната и съвременна европейска визуална култура и по-конкретно – на посткомунистическата визуалност. Имейл: nora.goleshevska@gmail.com

Силва Димитрова – „Особености на виртуалната визуална реторика в ted.com”

Силва Димитрова е редовен докторант към катедра „Реторика” във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Бакалавър по философия в Софийския университет, магистър по реторика в същия университет от 2011 г. Завършва магистърска степен по филмова и телевизионна режисура през 2014 г в НБУ. Силва Димитрова е била водеща и автор на две телевизионни предавания. Тя има професионален опит като мениджър на социални медии. Научните й интереси са насочени към изследване на визуалната виртуална реторика в социалните медии. Имейл: silva.plamenova.dimitrova@gmail.com

Пламен Павлов – „App generation – поколението на мобилните програми”

Пламен Павлов защитава дисертация на тема „Културологични и комуникативни аспекти на интерактивната реклама”. Изследва интегрираната комуникация във виртуална среда. Интересува се от онлайн журналистика, онлайн ПР и онлайн маркетинг. Работи като консултант и обучител в областта на интернет, онлайн базираните информационни системи. Автор на книгата „Online журналистика” (2010) и на десетки статии по теми, свързани с интернет комуникацията. Преподавател e в Нов български университет, ЮЗУ, МВБУ – Ботевград. Мениджър на консултантска фирма за нова комуникация „Интерактивити”. Имейл: pachony@gmail.com

Ростислав Давидов – „Социалните мрежи като инструмент за комуникация с вътрешни и външни публики в НПО”

Ростислав Давидов е редовен докторант в катедра „Реторика” на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. През 2010 г. се дипломира като бакалавър по специалността „Регионално развитие и политика”, ГГФ. Завършва магистърската програма „Планиране и управление на териториалните системи”, ГГФ и магистърската програма „Реторика”, ФФ. Научните и изследователските му интереси са в сферата на виртуалната реторика, комуникациите в онлайн среда, стратегическото управление на организациите, приложението на новите технологии в комуникативните процеси на онлайн медиите, държавната власт и неправителствения сектор. Автор е на 5 статии в областта на реториката, интернет, социалните мрежи и виртуалната комуникация. Темата на дисертацията му е „Виртуалната реторика в неправителствени организации в България (2000–2015)”. Член на RSE (Rhetoric Society of Europe – <http://eusorhet.eu/>). Имейл: r_davidov@phls.uni-sofia.bg

Яница Димитрова – „Управлението на организационната идентичност чрез инструментариума на новите медии”

Яница Димитрова е доктор, главен асистент във Висшето училище по застраховане и финанси, гр. София. Има магистърски степени по „Културология”, „Стопанско управление” и „Връзки с обществеността”. Основните й публикации са в областта на корпоративната култура, организационните комуникации и организационната идентичност. Автор е на две монографии: „Корпоративната култура като конкурентно предимство” (2012) и „Организационната идентичност – „невидимата ценност” на съвременната организация” (2013). Имейл: janicadimitrova@abv.bg

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>