Представяне на авторите в докторантския брой № 5, 2012 г.

Аделина Любомирова – „Откритата комуникация – една предпоставка за ефективно прилагане на системата за оценка на изпълнение на държавните служители у нас

Аделина Любомирова е задочен докторант в катедра „Публична администрация“ на Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  Темата на дипломната работа в магистърската ù степен е „Оценката на изпълнението на държавните служители – сравнителен анализ между България и Франция“. Темата на дисертацията ù е „Модели за оценка на изпълнението на държавните служители“. Аделина Любомирова проявява траен изследователски интерес към актуални въпроси, свързани с  оценката на изпълнението на държавните служители – съществуващи методи, практики, проблеми, предизвикателства и възможни решения, прилагани на европейско и национално ниво. Носител е на наградата за научно есе в областта на публичната администрация в рамките на конкурса „Лиляна Данева-Бризби“ през 2009 г. Тема на есето ù е „Световната икономическа криза като стратегическо предизвикателство пред българската публична администрация“. От 2010 г. Аделина Любомирова работи като младши експерт в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерския съвет. Основните области на нейния научен интерес са: държавна служба, управление на човешките ресурси в държавната администрация, системи за оценка на изпълнението на държавните служители в сравнителен европейски контекст.

Боян Захариев – „Възможности и невъзможности за онлайн комуникация при медиите в метрото на София и Виена“

Боян Захариев е редовен докторант в катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ с бакалавърска степен по телевизионна журналистика (2009) и магистърска степен по скандинавистика (2011). Специализира фирмено управление в Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“. Като стипендиант на Германската служба за академичен обмен (Университет Пасау) и на програмата за обмен на студенти „Еразъм“ (Университетът във Виена) разширява сферата на научните си интереси в посока медиите в градската среда. Темата на дисертационния му труд е „Медиите в градското пространство (История, нагласи, потребителски практики и тенденции в развитието на безплатните медии в градското пространство)“. Автор е на книгата „Медиите в градския транспорт“ (2011). Боян Захариев има опит като журналист във в. „Сега“, в електронното издание zagrada.bg, в. „Железничар“, както и в телевизия „Алма Матер“.

Вероника Козарева – „Социолкултурен аспект на комуникативната компетентност в предучилищна възраст

Вероника Христова Козарева е редовен докторант в катедра „Предучилищна педагогика“ на ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“. Има магистърски степени по изкуствознание (НХА, 2009 г.) и ранно чуждоезиково обучение (ФНПП на СУ, 2006 г.) и бакалавърски степени по културология и начална училищна педагогика и чужд език. Занимава се с разработване и управление на научноизследователски проекти, както и на проекти в областта на образователните и социалните услуги за деца. Има петгодишен практически опит в областта на ранното обучение по английски език като преподавател и методик. Научните ù интереси са в областта на интеркултурното образование, гражданското и глобалното образование, изграждане на социокултурна и комуникативна компетентност, разработване на модели за обучение в предучилищна и начална училищна възраст.

 

Вяра Генова – „Реторични особености на парламентарните и обществените дебати за регламентиране на фактическото съжителство

Вяра Генова е докторант в катедра „Реторика“ на Философския факултет  на СУ „Св. Климент Охридски“, направление джендър (gender) реторика. Тя е бакалавър по медийна икономика (УНСС), магистър по политически мениджмънт (катедра „Политология“,  ФФ, СУ) и магистър по електронни медии (ФЖМК, СУ). Научните ù разработки са в сферата на онлайн медиите, приложението на новите технологии в институционалния и политическия ПР, политическия процес през призмата на джендър изследванията. Автор е на статиите „Интернет: нов живот на институционалните издания“ (2009) и „Жените в политиката – актуални дебати“ (2010), „Информационните и комуникационните технологии като основа на информационното общество“ (2011), „Парламентарната реторика от древността до днес“ (2011), „Стереотипи в реториката за „първите дами“ (2011). Наред с научната си дейност Вяра Генова работи в сферата на институционалния ПР и медиите.

Деница Суруджийска – „От събитийното отразяване на бедствия до документалните формати – трансформация на етичните измерения

Деница Суруджийска е докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Бакалавър по журналистика, СУ „Св. Климент Охридски“ (2007); магистър по електронни медии, СУ „Св. Климент Охридски“ (2008), магистър по бизнес администрация – стратегическо управление, СУ „Св. Климент Охридски“ (2010). Работи в новините на Нова телевизия (2004–продължава). Сферите на научни ù интереси са: телевизионна документалистика, кризисна журналистика и етична изразност.

Десислава Манова-Георгиева –  „Социалните медии – новият онлайн ПР инструмент на ЕС  в диалога с младите европейци

Десислава Манова-Георгиева е докторант в катедра „Комуникация и връзки с обществеността“ на ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“.  Докторската ù теза е на тема „Социалните медии като ПР инструмент в контекста на младежкия междукултурен диалог в ЕС (на базата на опита на ЕС в регионите и висшето образование)“. Завършва магистратура по междукултурна комуникация и европеистика в Германия и има бакалавърска степен по ПР от СУ „Св. Климент Охридски“. Десислава Манова-Георгиева има десетгодишен опит в сферата на рекламата и връзките с обществеността.

Десислава Чернева-Моллова – „Европейската гражданска инициатива и проблемът за „демократичния дефицит“ в Европейския съюз

Десислава Кирилова Чернева-Моллова е редовен докторант по  политически науки (право на ЕС) в катедра „Европеистика“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва специалност „Европеистика“ в Софийския университет, като през  третата година на обучението се обучава един семестър в Университета в Маастрихт по програма „Еразъм“. Първата магистърска степен тя придобива в същата катедра, в която е била бакалавър, което представлява логично продължение на нейното образование. Завършва международна магистърска програма в Юридическия факултет на СУ, (Право на ЕС), организирана в сътрудничество с Университета в Нанси. Изследователските  интереси на докторанта са в областта на институционалното право на ЕС. Тя разглежда институциите като изключително важни, поради обстоятелството, че те представляват един от най-отличителните белези на Съюза.  В дисертацията си Десислава Чернева-Моллова се опитва да изведе логиката, която може да се разглежда като валидно обяснение на измененията в институционалния баланс. Идентифицирани са три основни фактора: интересите на държавите членки, значимостта на институциите на ЕС и влиянието на нормативните идеи.

Ели Попова  –  „Комуникацията и кариерното развитие на библиотечния персонал

Ели Попова е задочен докторант в катедра „Библиотечно-информационни науки и културна политика“ на Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва Минския институт по културата (сега Университет по културата) в град Минск, Белорусия, през 1983 г. с магистърска степен по библиотекознание и библиография.  Има опит като служител в различни видове библиотеки: обществена, университетска и националната, като заема различни длъжности, включително управленски. Има богат професионален опит и наблюдения върху структурата, състава, квалификацията и промените на библиотечния персонал в библиотеките. В библиотечната асоциация работи от самото ù създаване. Инициира и участва в редица проекти. Научните ù интереси са в областта на качественото формиране на персонала в библиотеките и те обхващат различните аспекти и етапи в изграждането на кадрите в библиотечната професия. Активното ù участие в създаването, качественото развитие на професионалната организация на библиотечните и информационните специалисти са сериозно основание за насочването ù към докторантура по проблематиката на професионалното осигуряване на библиотечния сектор в контекста на 21. век.

Иглика Касабова  –  Медии и нови медии – промяна на реторическата парадигма. Дефиниране и предефиниране на понятия

Иглика Касабова е докторант в катедра „Реторика“ на Философския факултет  на СУ „Св. Климент Охридски“. Занимава се с изследване на реториката в медийна среда – по-конкретно с техники на убеждаващата комуникация в телевизионния ефир. Професионалното ù развитие е в областта на телевизионните медии.  Магистър по славянска филология, политология и европеистика с фокус върху проучване на Източна Европа. Възпитаник на Софийския университет, специализирала в  Кьолнския университет и във Фрайе университет в Берлин. Автор на статиите: „Някои реторически особености на промотирането на телевизионни предавания като медиен продукт“, „Реторически особености на управлението на проекти – телевизионни предавания“, „Реторика в медиите – актуални аспекти“. Участник е в академични проекти и научни конференции.

 

Ина Бачева „Кризисни комуникации в ерата на социалните медии

Ина Бачева завършва телевизионна журналистика и втора специалност по международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски“. Понастоящем е докторант в катедра  „Комуникация и връзки с обществеността“ на ФЖМК на същия университет. Подготвя дисертационен труд на тема „Ролята на медиите при репутационни кризи“. Работи като телевизионен журналист. Има публикация в научен сборник на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на тема „Кризисните комуникации в ерата на социалните медии“. Интересите ù са в областта на журналистиката и кризисния ПР.

Любимка Андреева – „Ролята на либерализацията в европейския дебат за услугите от общ интерес

Любимка Андреева е редовен докторант в катедра „Публична администрация“ на Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Темата на дисертацията е посветена на бъдещето на услугите от общ интерес. Бакалавър и  магистър е по специалност публична администрация от СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София. Основни области на научен интерес – публични политики, ефективността от тяхното приложение, ролята на публичните услуги като основни инструменти на политиките.

Мария Момчилова – „Сканманга, или за свободата да споделяш в интернет пространството

Мария Момчилова е магистър по английска филология и магистър по печатни медии. Специализирала е междукултурна комуникация в САЩ. Научните ù интереси са свързани както с интегриране на електронното обучение в преподаването на английски като чужд език, така и с визуалната комуникация и нейното приложение в традиционните печатни медии. Докторант е в катедра „Печат и книгоиздаване“ на ФЖМК на Софийския университет. Темата на докторската ù дисертация е „Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатна медия“.

Мартина Минева – „Диалогът като езикова игра

Мартина Минева е редовен докторант в катедра „Философия“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен по философия през 2011 г., както и ПУ „Паисий Хилендарски“ с бакалавърска степен по същата специалност през 2009 г.  Магистърската ù дипломна работа е върху проблемите, свързани с логиката на езика у Лудвиг Витгенщайн, и е продължение на бакалавърската ù дипломната работа, в която се разгръща проблематизиране на понятието логически опит. От 2009 г. Мартина Минева работи в ПУ „Паисий Хилендарски“ като хоноруван асистент по формална логика, а от 2010 г. е хоноруван асистент и по история на социологията. Автор е на публикациите „Проблематизирането на логическия опит: Ръсел и Витгенщайн“ в сп. „Философия“, бр. 1/2010 и „Епистемология на логиката и проблемът за логическия опит“ в сп. „Хетеродоксия“,  бр. 1/ 2012 (под печат). Интересите ù са в областта на логиката, философията на езика, социологията.

Минчо Николов – „Кариерна реализация и професионална епидемия

Минчо Николов е редовен докторант в катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“ на Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен по трудова и организационна психология през 2010 г. Магистърската му теза е на тема „Социални нагласи към насилието на работното място“. Като редовен докторант по организационна психология,  Минчо Николов води упражнения по социална психология на студенти. Заниманията на докторанта са в областта на трудовата психология и практика и насочват научния  му интерес към проблемите, свързани с неудовлетвореността от професията и работата на човешкия ресурс в България, както и последиците, които водят до различните форми и проявления на професионална зараза и епидемия сред трудовозаетите лица. Темата на дисертацията е „Придобита професионална квалификация, очаквания за успех и актуална кариерна реализация на трудовозаетите лица в България“.

Мирослав Бачев – „Философията на диалога на Мартин Бубер като теология на диалога

Мирослав Бачев е редовен докторант в катедра „Философия“ на Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Магистърска степен („Философия и култура на Изтока“) завършва в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2009 г. Автор е на няколко статии с научнопопулярен характер. Научните му интереси са в областта на философията на религията и сравнителното религиознание.

Михаела Шанова – „Диалогът като основен педагогически похват в Античността и Средновековието и рецепцията му в съвременността

Михаела Шанова е редовен докторант в катедра „История на философията“ на Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва  СУ „Св. Климент Охридски” с магистърска степен („История на Средновековието и Ренесанса“). Магистърската ù теза е на тема „Диалектическите корени на Августиновата гносеология“. Тя изучава приложението на диалектиката в теоретико-познавателната област, оказваща съществено влияние върху процеса на цялостното изграждане на Августиновата гносеология. Михаела Шанова има и интереси в областта на психологията и невербалната комуникация.

Пенка Д. Христова – „Европейската идентичност и нейното отражение в ключови речи на европолитици

Пенка Христова притежава бакалавърска степен по английска филология към катедра „Англицистика и американистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по европейска интеграция към катедра „Европеистика“ на Софийския университет. Понастоящем тя е докторант в катедра „Европеистика“ на Философския факултет на Софийския университет. Работи в областта  на европейска идентичност. Темата на нейната дисертация е „Многоезичието в ЕС и европейската идентичност“. Академичните ù интереси са в областта на многоезичието, езиковата политика, идентичността и чуждите езици. Професионалният ù опит включва работа като преводач, административен асистент, асистент по европейски проекти, изпълнителен секретар, преподавател по английски език.

Цветелина Стойкова  –  „В зората на радиокомуникацията, или как възниква и се развива радиото като културен феномен

Цветелина Стойкова е докторант в катедра „Радио и телевизия“ на ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“. Занимава се с изследване на отношенията между медии и политика и по-конкретно с властта, упражнявана от и над медиите в България. Интересите ù са насочени и към изследване на ролята на медиите в промяната на поведението, ежедневието и начина на мислене на аудиторията, както и към развитието на електронните медии и по-конкретно тяхното влияние и значение в живота на хората в даден исторически период.  Тя е бакалавър по икономика на масмедиите (УНСС) и магистър по електронни медии (ФЖМК, СУ).

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>