Представяне на авторите в бр. 40, юли 2019 г. на сп. „Реторика и комуникации“

Силвия Цветанска е доцент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, преподавател по педагогическа комуникация.

Имейл: s.tsvetanska@uni-sofia.bg

Маргарита Бакрачева е доцент във Факултета по науки за образованието и изкуствата и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Имейл: mbakrachev@uni-sofia.bg

Йоана Янкулова е професор във Философския факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и преподавател по педагогическа психология.

Имейл: jankulova@phls.uni-sofia.bg

Реторика, аргументация, убеждаване

Al Abbad, A., N. Al Mansur, G. S. Ypsilandis – Persuasive strategies in Saudi academic female application letter writing

Al Abbad, A. is a lecturer at King Saud University, Riyadh (Saudi Arabia). https://ksu.edu.sa/en/about-ksu

N. Al Mansur is a lecturer at King Saud University, Riyadh (Saudi Arabia). https://ksu.edu.sa/en/about-ksu

G. S. Ypsilandis is a lecturer at King Saud University, Riyadh (Saudi Arabia). He is professor at Aristotle University of Thessaloniki (Department of Italian Language and Literature), Greece. E-mail: ypsi@itl.auth.gr

Стефан Серезлиев – Медийните брандове: реторични перспективи отвъд дизайна и визуалната идентичност

Стефан Серезлиев е доцент, доктор. Той е преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в катедра „Журналистика и връзки с обществеността“. Има опит в областта на брандинга, визуалната комуникация, интегрираните маркетингови комуникации, реториката, аргументацията, ПР и медиите. Автор на книгата „Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите“, София: Ваньо Недков, 2014, 358 стр.. Имейл: serezliev@uni–vt.bg

Maya Vassileva (Мая Василева) – Fake News as a Rhetorical Device

Assist. Prof. Maya Vassileva is a member of Communication and Audio-visual Production Department at the Faculty of Journalism and Mass Communication of “St. Kliment Ohridski” Sofia University, Bulgaria. Her research and teaching fields include audio-visual production practice, television programming, television news feed theory and television commercial formats production. E-mail:mdvasileva@uni-sofia.bg

Комуникация, лидерство, мениджмънт

Mouna Abou Assali, Salаh Troudi – Expatriate Leaders’ leadership styles vs. Local subordinates’ perspectives in a United Arab Emirates higher education institution

Mouna Abou Assali is Faculty at Mohammed V University – Abu Dhabi, United Arab Emirates. She obtains an (EdD), the University of Exeter, UK and a MEd in ELT, the University of Sheffield, UK. She has taught and developed a number of courses in English language, teacher education, communication and leadership skills. She has coordinated and designed tertiary English language courses and ESP programs throughout her professional career. She is always keen on inspiring her students and transforming their attitudes by showing a positive example of a long-life learner. Her research interest and areas of expertise include: teacher professional growth, teachers’ and students’ emotions and positive psychology, educational leadership and educational technology, She has published several book chapters, and a number of papers in language education and professional development journals. E-mail: Mouna.abouassali@um5a.ac.ae

Prof. Salаh Troudi. Salah Troudi is an academic at the Graduate School of Education of the University of Exeter, UK where he is the director the Doctorate in TESOL in Dubai and the supervisory coordinator of the PhD in TESOL. His teaching and research interests include language teacher education, critical issues in language education, language policy, curriculum development and evaluation, classroom-based research and teaching Arabic as second and foreign language. He has published articles in several language education journals and edited a number of books. He is an international consultant and speaker in the areas of language education, programme evaluation and TESOL. He has taught in the USA, Tunisia and the UAE. E-mail: s.troudi@exeter.ac.uk

Ия Петкова – Комуникация като фактор за успешното лидерство

Ия Петкова – Гурбалова е главен асистент в катедра „Стопанско управление“ на СУ „Свети Климент Охридски“. Преподава в бакалавърски и магистърски програми дисциплини в областта на Стопанското управление, в това число „Организационно поведение“ и „Лидерство в мултикултурна среда“. Има защитена докторска степен по социално управление. Научните й интереси са изцяло в областта на лидерството. Преминала е специализации в САЩ, Русия и Белгия. Притежава дългогодишен управленски опит. Имейл: iya.petkova@gmail.com, iya.petkova@feb.uni-sofia

Диана Бебенова, Николова Юлиана Попова, Людмила Михайлова –- Диалектически подход при синтезиране на „Интегриран процесен модел на интеркултурна компетентност”

Диана Бебенова-Николова е доктор по Сравнително езикознание и е хоноруван преводавател в Русенския университет. , хоноруван преподавател. Имейл: dbebenova@uni-ruse.bg

Юлиана Попова е заместник-ректор на Русенския университет по европейска интеграция и международно сътрудничество. Тя преподава във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, преподавател към катедра „Европеистика и международни отношения“. Тя е доктор и професор по Общо и сравнително езикознание (Интеркултурна комуникация). Преподава интеркултурна комуникация, бизнес комуникация. Имейл: jppopova@uni-ruse.bg

Людмила Михайлова е доктор и доцент по Икономика и управление в Русенския университет. Тя е преподавател във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ към катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“. Имейл: liudmilla@abv.bg

Комуникация, медии, социални мрежи

Marta Dąbrowska – Politeness, gender, and English-medium Facebook communication

Dr hab. Marta Dąbrowska, Associate Professor at the Institute of English Studies of the Jagiellonian University of Cracow, Poland. She lectures in general, variationist, critical, and interactional sociolinguistics as well as history of English. Her main research areas concern genderlects, linguistic politeness, Computer-Mediated Communication, and language contact, in particular the area of attitudes to languages, code-switching and New Englishes. Author of the monograph Variation in Language: Faces of Facebook English (2013), and of 40 papers on various sociolinguistic topics, editor and co-editor of Język Trzeciego Tysiąclecia III Tom III: Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka (2005) and Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication Vol 2: Language and Culture (2012). E-mail: marta.b.dabrowska@uj.edu.pl

Боян Кутевски – Управлението на репутацията като нов възможен „център” на интегрираната маркетингова комуникация (ИМК) – втора част

Доц. д-р Боян Кутевски е специалист по комуникации с над 20-годишен опит. Бил е щатен преподавател в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, Нов Български Университет и хоноруван преподавател по ИМК в СУ „Св. Климент Охридски”. Последните му професионални проекти са свързани с публична дипломация, работа със заинтересовани страни и емпирични социални и пазарни изследвания. Имейл: koutevski@gmail.com

Мира Ганова – Публичната комуникация като инструмент за манипулация на общественото мнение

Д-р Мира Ганова, завършва бакалавърска степен по журналистика и магистърска степен „Връзки с обществеността“ в Университета на национално и световно стопанство, катедра „Медии и обществени комуникации“, и втора магистратура по „Здравен мениджмънт“ във ФОЗ, Медицински университет София. Придобива ОНС „доктор“ с успешно защитен дисертационен труд на тема: „Качество и ефективност на публичната комуникация на електронните медии и ролята й при формиране на медийна политика и репутация“. Имейл: mira.ganova@dhicluster.bg и mira.tzokonova@gmail.com

Представяне на книги

Иванка Мавродиева – Igor Zagar и Matejka Grcic „How to do thinks with tens and aspects. Performativity before Austin“

Иванка Мавродиева е главен редактор на сп. „Реторика и комуникации“, експерт в областите реторика, политическа реторика, виртуална реторика и визуална аргументация. Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Янка Тоцева – Представяне на книгата на Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc и Barbara Domainko “ućitelj kot retorik” („Учителят като реторик“ – реторично-аргументативни аспекти на педагогическия дискурс). Янка Тоцева е експерт в областта на педагогическата реторика и интеркултурната комуникация. Имейл: yanka.totseva@epubg.eu

Представяне на авторите в брой 40, юли 2019

Редакционна колегия на сп. „Реторика и комуникации“ на български и английски – юли 2019

Списък на рецензентите в сп. „Реторика и комуникации“ на български и английски – юли 2019

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>