Представяне на авторите и редакторите в брой 6 на списанието „Реторика и комуникации”, включващ статии на участници в годишната конференция на SIETAR – България (http://sietarbulgaria.org/), проведена на 18 май 2012 г.

Ангел Кондев – „Електронни комуникации и културни различия – глобализация и контраглобализация”

Кондев, Ангел Николов (30.08.1953, София) – доктор по философия, доцент в Техническия университет – София, ръководител катедра „Правни и хуманитарни науки” в Стопанския факултет. Изнася лекции по Философия и Социално-политическа антропология – общи курсове за инженерните специалности, и Естетика – адаптиран курс за специалността Инженерен дизайн. Автор на над 30 теоретични публикации в специализирани научни издания, множество публикации в периодичния печат и две самостоятелни книги с монографичен характер. Основните му изследователски интереси са в областта на гносеологическите и социокултурните аспекти на научното познание, социално-икономическите измерения на съвременното политическо развитие, социалните, икономически и политически детерминанти на художественото творчество, структурата и закономерностите на културно-историческия процес, религиите и етнокултурните отношения.        

Георги Найденов  –   „Руският антисемитизъм, Путин и Политковска

Георги Найденов е професор по социология в кат.”Икономическа социология” на УНСС. Доктор е на социологическите науки и доктор по философия. Научните му интереси са в сферата на социологията, икономиката и политологията. Има повече от сто публикации в това число четири самостоятелни монографии. Има публикации във Франция, Англия, Швейцария и Русия.

Гергана Аростолова За етоса на електронното човечество и неговото влияние върху българското е-поколение

Гергана Апостолова, е доцент в ЮЗУ, д-р по Логика и реторика: Теория на аргументацията

Преподавател по Убеждаваща комуникация, Английски за интернет, Философия на езика, Британска и Американска литература и културни истории, Стилистика и Теория на превода в специалностите Английска филология и Приложна лингвистика на ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград.

Преподавател по Убеждаваща комуникация, Теория и практика на рекламата и Приложна семиотика в Университета за национално и световно стопанство.

Автор на 11 книги и повече от 40 статии по реторика, аргументация, методика на обучението по английски език, теория на превода, литература и философия на интернет.

Член на BASA, BETA, ESSE, IRICS, СИЕТАР и единствен до този момент представител на България във форумите на IPSI. Специализации в Оксфорд (2007) и МТИ – Кеймбридж, Масачусетс (2007-2008).

Жител на Глобалната мрежа и автор на блогове за лично творчество.

Дочка Кючукова –Agenda 21 и междукултурният мениджмънт на училището – възможност за промяна на социалните нагласи и обществената чувствителност

Дочка Кючукова е главен учител в НУ ”Христо Ботев” в град Любимец.

Тя е  начален учител с първа  професионално-квалификационна степен.

От 2006 година се занимава с проблеми, свързани с етнокултурния и междурелигиозния диалог в училищна среда.  През 2009 г. записва магистратура „Междукултурно и екологично управление в образованието” към университета Ка Фоскари – Венеция. Продължава работата по тематиката с участия в международни проекти. Участва в конференции и форуми, свързани  с Устойчивото развитие и приложението му в образователната сфера.  Професионалните и интереси са насочени към иновативните форми на обучение и активно участва в експериментални програми.

От 2011 година технологически и методически апробира  системата JUMP MATH по математика, въведена от Института за прогресивно образование, експериментира приложението на програми, свързани с мултипойнт  технологиите в обучението.

Евелина ХристоваInter-Cultural Dimensions of Contemporary Higher Education: Modernization and Internationalization” (в съавторство с Толя Стоицова)

Др. Евелина Христова е представител на България в Управителния комитет за висше образование и изследвания в Съвета на Европа (CDESR) и в Управителния комитет по образователна политика и практика в Съвета на Европа (CDPPE). Др. Христова е главен асистент в Департамент „Масови комуникации”, НБУ.

Зорница Ганева „Изследване  на националната идентичност на младите хора от България и Чехия”

Зорница Ганева e гл. ас., д-р – европейски доктор по психология (2009 г., Испания) и доктор по педагогика (2007 г., България). Печелила е изследователски стипендии Мария Кюри на ЕС (1 година) и на Министерството на външните работи на Испания (3 години). Участвала е в редица международни проекти в областта на социалната психология и интеркултурната педагогика. Автор е на монографиите „Социални идентичности и психично благополучие” (2010) и „Развитие на етнически стереотипи през детска възраст” (2009) и на научни публикации в страната и чужбина.

Мирена Георгиева – Културните различия по време на военните мироопазващи операции. Изследване на отношението на българските военнослужещи към колегите от другите контингенти и към местното население” (в съавторство с Цвета Младенова)

Мирена Георгиева е родена в гр. Русе през 1977 г. Там завършва средното си образование в ГЕЕ „Св. Константин Кирил Философ”. През 2001 г. завършва психология в СУ „Св. Климент Охридски” със специалност „Социална психология”. От 2003 г. започва работа като психолог в Център по психично здраве и превенция към ВМА – София. Професионалните й интереси са свързани с изследване на психологичните предизвикателства при участие в мисия/операция зад граница. Има една мисия  в Кабул, Афганистан през 2011 г.

Моника Проданова –  Някои особености на властническата дистанция като фактор на организационната култура в хотелиерството” (в съавторство с Румен Минковски)

Моника Проданова e завършила бакалавърската програма по „Туризъм”  в СУ „Свети Климент  Охридски” през 2012 година. През 2010 г.  участва в европейската програма за обмен на студенти  „Еразъм” и учи един семестър в Universidad Autónoma de Madrid в  Мадрид, Испания.  Има проведен производствен стаж в хотел L´Illot Park&Spa на остров Майорка, Испания. Интересите й в областта на  туризма са насочени към хотелиерството, управлението на човешките ресурси, алтернативните форми на туризъм.

Румен Минковски  – Някои особености на властническата дистанция като фактор на организационната култура в хотелиерството” (в съавторство с Моника Проданова)

Румен Минковски е главен асистент в  катедра  „География на туризма”,  Геолого–географски факултет на СУ”Свети Климент  Охридски”.  Преподава дисциплините: „Управление на човешки ресурси”, „Организационно поведение”,   „Управление на конфликти”, „Социален капитал в туризма”. Специализирал е в университети в САЩ, Великобритания, Белгия. Участвал е в редица проучвания и проекти в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. Интересите му са в областта на  организационното развитие, организационната култура, управлението на конфликти.

Румяна Неминска – „Толерантност: Религиозно измерение на интеркултурния диалог в училище”

Румяна Неминска е докторант в ДИУУ в катедра „Предучилищно и начално образование”. Темата на дисертацията й е „Образование за междурелигиозна толерантност 1.-4. Клас.”

Тя е  начален учител с първа  професионално-квалификационна степен.

От 1998 година се занимава с проблеми, свързани с етнокултурния и междурелигиозния диалог в училищна среда.  Активно се включва в конференции и форуми, свързани със заявените  интереси и тематиката на дисертационния й труд. Автор е на публикации с научна и практическа насоченост за развитие на междурелигиозна толерантност  в  начален етап на образование: „За толерантността като компетентности и нагласи” ( 2011); Знанието за религията – елемент  на демократичния плурализъм в българското образование” (2011); “За толерантността – като научна парадигма (Или по пътя на понятието: толерантност) (2012); “Възможности на държавните образователни изисквания в начален етап на образование за постигане на умения за „живот заедно” (2008), монографията  „Образование за междурелигиозна толерантност (педагогически проекции 1.- 4. клас)”.

От 2008 година технологически и методически апробира мултипойнт технологиите в образованието.  Има редица участи и номинации в национални конкурси, както и в Европейския форум на учители новатори, Берлин, 2010 – номинация в направление Inovation in collaborate; Световен форум на иновативното обучение, Кейптаун, 2010.

Толя Стоицова – „Inter-Cultural Dimensions of Contemporary Higher Education: Modernization and Internationalization (в съавторство с Евелина Христова)

Проф. Толя Стоицова, доктор на психологическите науки е национален експерт по Болонския процес, член на „Националната група от съветници по Болонския процес” от 2009. От 2011 г. тя работи по проблемите на тристепенната система на образование, по осигуряване качеството на образованието, както по въпросите, свързани с взаимното признаване на кредити и дипломни приложения. Д.пс.н. Стоицова е професор в Департамент „Масови комуникации”, НБУ.

Цвета Младенова – Културните различия по време на военните мироопазващи операции. Изследване на отношението на българските военнослужещи към колегите от другите контингенти и към местното население” (в съавторство с Мирена Георгиева)

Цвета Младенова е родена в София през 1978 год. След завършването на средното си образование, заминава за Франция, където започва следването си по клинична психология. Нейните интереси, които са в областта на двойната култура, я насочват към научната сфера с докторантска програма по социална психология „Общества и мултикултури”. Тема на дисертацията й е „Младите българи и Европа. Мотивации за мобилност”. В момента тя работи като психолог във Военна болница – София с военнослужещите, заминаващи на международни мисии.

Цветан Давидков – „Културни ориентири на диалога (примерът България)

Професор д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Чете курсове по: Основи на управлението, Предприемачество, Организационно поведение, Национални и организационни култури и др. Научните му интереси и изследвания са в сферата на предприемачеството, организационната култура, комуникациите. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии.

Специализирал е по: преподаване на управленски знания, бизнескомуникации, предприемачество и малък бизнес, проектно управление, системи за качество, дистанционно обучение във Великобритания, Холандия, Белгия, Германия, Швеция, Ирландия, Чехия и Унгария и др.

Участва е в обучителни и консултантски проекти. Сред клиентите на тези проекти са: Солвей-Соди АД, Райфайзенбанк,  Шнайдер Електрик България, Идеал Стандарт Севлиево, Института за публична администрация, министерства и централни ведомства, нестопански организации.

Янка Тоцева – “Педагогически подход към интеркултурната комуникация”

Янка Тоцева е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Педагогика”, защитила e дисертацията през 1994 г. Била е преподавател в Шуменския университет. От 2001 година е доцент. Гост-лектор в университети и колежи в Италия, Холандия и Ирландия.

Научните й интереси са в областта на образователните информационни технологии, интеркултурното образование, реториката и андрагогиката. Автор е на над 100 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които книгите: „Проблеми на образованието на възрастните”(2001), „Преподаването – исторически и теоретични проблеми” (2001), „Реторика” (2006), съавтор на „Педагогическа реторика” (2000), „Разработване и управление на образователни проекти” (2008), „Интерактивно обучение на възрастни”  (2009) и други.

Има богат опит от работа в над 30 национални и международни проекта.

Блогър: http://ytotseva.blogspot.com и http://rabotatanatotseva.blogspot.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *