Представяне на авторите на статии от брой 13, юли 2014 година, посветен на реториката, пъблик рилейшънс и езика на медиите

M. Lane Bruner – “Investigating the Rhetorical Unconscious”

M. Lane Bruner is Professor of Rhetoric and Politics in the Department of Communication at Georgia State University in Atlanta, Georgia, U.S.A.He is the author of several books, includingStrategies of Remembrance: The Rhetorical Dimensions of National Identity Investigating the Rhetorical Unconscious. E-mail: mbruner@gsu.edu

Mina Ivanova Nostalgia as political emotion and the discursive production of passive collective subjectivity: a critical rhetorical analysis of the Bulgarian museum of socialist art

Mina Ivanova is a doctoral candidate and a James W. Woodruff, Jr. Fellow in the Department of Communication at Georgia State University. Her work is situated at the intersection of rhetorical studies, critical theory, and continental philosophy.  Her most recent publication, on the proposed Muslim community center near „ground zero“ in New York, appeared in Venomous Speech: Problems with American Political Discourse on the Right and Left (Praeger 2013). Email: mivanova1@gsu.edu

Анелия Янева – „Определяне потенциала на публичната екологична администрация в България за изграждане на имидж

Анелия Янева е редовен докторант в катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността“, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски”. През 2007 г. завършва магистърска степен по биотехнологии в Университета Abertay Dundee във Великобритания. Темата на магистърската разработка е конфиденциална, но резултат от работата е патент на нов метод за изследвания на нивата на ракови клетки в болни и следоперативни пациенти. След завръщането си в България Анелия Янева професионално се развива в сферата на екологията и опазването на околната среда, като работи в частния сектор, в държавната администрация и в неправителствени организации. Натрупаният разностранен опит насочва научния й интерес към изследване на комуникацията като средство за постигане на устойчивост и води до избора на темата за дисертацията й „Публична комуникация за постигане на устойчиво екологично развитие“. Имейл:aneliya.yaneva@abv.bg

Веселина Любенова – „ПР особености на протестите през февруари и март 2013 година в България или за симбиозата протест−процес“

Веселина Любенова е доктор, била е докторант в катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността”, ФЖМК, СУ Св. Климент Охридски“. Темата на дисертацията й е „Публичният образ на организациите за защита на потребителите в България 2007−2012 година”. Има седем публикации, някои от които са: „Опазване правата на потребителите. История близо на 4000 години”, „Новият дневен ред в лицето на активните потребители (просамъри) като тенденция и част от финансовата политика и финансовите пазари” и „Теория за потребителските общества”. Има опит като специалист в областта на пъблик рилейшънс. Имейл: vesikompas@abv.bg

Владимир Досев – „Социални, когнитивни и дискурсивни особености на медийната манипулация”

Владимир Досев е доктор по общо езикознание (вкл. приложна лингвистика), старши преподавател в катедра „Славянски езици” към департамента „Езиково обучение” на Икономическия университет – Варна. Води курсове по ПР и масови комуникации, делова кореспонденция, български език за чужденци. Научните му публикации са в областите социолингвистика, масови комуникации, манипулативен дискурс. Имейл:vl_dosev@abv.bg

Кремена Георгиева – ПРспецифики на уеб 2.0. Интерактивен модел за ПР комуникация

Кремена Георгиева е доктор, магистър по реторика и бакалавър по специалността „Връзки с обществеността”, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски”. Завършва специализиран курс по аргументация в Университета в Амстердам, Холандия. Има интереси в сферата на реториката, аргументацията, връзките с обществеността, убеждаващата комуникация. Автор е на научни и научно-популярни статии, на самостоятелно авторско изследване „PR. Реторика. Медии” (2009). Член е на Европейската асоциация по реторика и на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). Автор е на професионалния блог: „PR. Реторика. Медии.” Имейл: kremena@kremenageorgieva.com

Методий Рождественский АргументътAdAuctoritatem в реторическа перспектива: към въпроса за систематичното му изследване

Методий Рождественский е роден през 1982 г. Завършва НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ” през 2000 г. След завършването на висшето си образование в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (специалност„Международни отношения”), през 2007 г. записва докторантура по теория на аргументацията към Философския факултет на Софийския университет, като през 2011 г. защитава дисертация на тема „Етотическа аргументация: опит за класификация на аргументите”. В периода 2012–2014 г. печели изследователски стипендии за работа по проблемите на компаративната реторика в предмодерните общества. Автор е на студиите: „Под знамената на василевса: етосът на номадския воин в Ранното средновековие”; „Аристотеловото убеждаване с характер и етотическата аргументация в „Реторика”; „Claiming What Belongs to the Others: On Barbarian Rhetoric in Late Antiquity and the Early Middle Ages” и др. Имейл: rozhdestvenskiy@yahoo.com

Силвия Минева – „Еthical Dilemma: Between the Language of Values and the Value of Recourses

Силвия Минева е професор по етика, доктор по философия, преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. От 2008 година тя е ръководител на катедра „Логика, етика и естетика” при Философския факултет на Софийския университет, главен редактор е на е-списанието „Виртуална култура” и председател на Сдружението на университетски преподаватели по философия в България. Докторската й дисертация, както и първата й книга „Стоици. Фрагменти”(1995, ЛиК), са посветени на етиката и философията на стоицизма. Автор е на монографиите „Аморалното”(1999, Глория Мунди), „Аморалното 2” (2002, КОТА), „Постмодерни дискурси на етиката” (2007, Фабер), „Постмодерни дискурси на етиката 2” (2013, Проектория); както и на студии и статии на български, руски и английски език, публикувани в специализирани научни издания и списания. Изследователските интереси на Силвия Минева са в областта на приложната, професионалната и постмодерната етика, както и в полето на интердисциплинарните изследвания на виртуалната култура и реалности в постмодерността. Имейл:silvia_mineva@abv.bg

Стефан Серезлиев – „Модерният бранд и тероризмът: между аргументите и предпочитанията

Стефан Серезлиев е доктор, университетски преподавател в НБУ, практик и изследовател в сферата на професионалната практика и образованието по интегрирани маркетингови комуникации, бранд, визуални комуникации и дизайн. Преподавал е реклама и дизайн в Institut Supérieur des Beaux Arts de Sousse, (Тунис). Носител е на Специалната награда за развитие на брандинга в България на Десетото юбилейно издание на конкурса PR Priz през 2010 г. Член на СБХ; СБЖ; един от основателите на Българската академична асоциация по комуникации (БААК), член на ICOGRADA. Член на Борда на Superbrands Bulgaria 2012-2013. Имейл:stef_serez@yahoo.fr

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>