Представяне на авторите

 

Педагогическа и академична комуникация

Pedagogical and Academic Communication

Думи на водещите

Editors’ Words

Силвия Цветанска

Силвия Цветанска е доктор по педагогика, доцент в катедра „Социална работа“ на Факултета по педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски“. Изследователските й интереси са в областта на педагогическата комуникация, психологическите аспекти на общуването, групово динамичния тренинг и социалната работа. Автор е на книгата „Предизвикателства в педагогическото общуване” (2006), на учебното помагало „Разрешаване на конфликти – стратегии и подходи“ (2006) и на студии и статии в областта на образованието и социалната работа. Магистър по психология, специализирала в областта на тренинга на социални умения, консултант и обучител на възрастни в неправителствени и бизнес организации по проблемите на междуличностната комуникация. Имейл: s.tsvetanska@uni-sofia.bg

Маргарита Бакрачева

Доц. д-р Маргарита Бакрачева е прeподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и води лекционни курсове по комуникации и бизнес комуникация, психология на личността, социална психология, трудова и организационна психология, консултативна психология и др. Научните й интереси са в областта на интернет комуникацията и медийна комуникацията. Автор е на 7 монографии и над 70 научни публикации и води авторска програма за решаване на кризите на идентичността. Член на Съюза на учените и на Българската асоциация за тренинг и развитие. Член е на редакционната колегия на „Българско списание по психология“. Има опит като гост преподавател във Военната академия „Г. С. Раковски“, Eвропейския политехнически университет и др. Имейл: mbakrachev@uni-sofia.bg

Академичен диалог и кроскултурен ракурс

Academic dialogue and cross-cultural perspectives

Adrea Valente – Mending the Gap between the ‘Two Cultures’ Through Intercultural Rhetoric

Andrea C. Valente, PhD, is Course Director at York University, Canada, with a focus on teaching rhetoric and composition, Canadian culture, and social studies to ESL undergraduates. She is an Applied Linguist and her main research is on rhetoric studies and on foreign language learning and teaching in higher education. Her doctoral dissertation is at the intersection of the humanities and neurosciences with the title, “The Vernacularization of the Neurosciences: A Case Study of Neuro-Autobiographies in the Age of Complexity”. Her research interests are in the fields of Academic Writing, Discourse Studies, Cross-Cultural Communication, Applied Linguistics. Same publications: Resilience and Well-Being Among International Students During Acculturation Process: Blogging Without Borders (2018), Online Advertisements of Personal Brain Wearables in the Everyday: Click Here, Learn More! (2017), Shaking, Spinning and Entangling under Complexity Theories: A Case Study in Digital Autobiographies (2017). E-mail: valentac@yorku.ca

Ludmila Atanasova – Academic Communication, Education and Social Status: The Case of South Korea

Lyudmila Atanasova is an Assistant Professor at the Department of Greek and Bulgarian Studies, Hankuk University of Foreign Studies, Republic of Korea, where she teaches Bulgarian language, literature, cinema and culture. She has completed the coursework in the Ph.D. programme in Contemporary Korean Literature at Seoul National University and is currently working on her doctoral dissertation. Her research interests are in the area of Critical Theory, Identity Studies, Comparative Literary Studies, Korean Literature and Bulgarian Literature. She is also the translator of a number of works of Korean literature into Bulgarian. Email: ludmila_bg@hanmail.net

Aigul Abdumutalipovna Abzhapparova– Features of the Еducational Migration of Indian Students

Aigul Abdumutalipovna Abzhapparova, Ph.D., Researcher of the project of MES RK Educational migration from Kazakhstan: trends, factors and social and political consequences, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty. Е-mail: aigul.abzhapparova@kaznu.kz

Педагогическа комуникация

Pedagogical Communication

Nick J. Sciullo – Best Practices for Incorporating Race into the Communication Classroom

Dr. Nick J. Sciullo is an Assistant Professor of Communications at Texas A&M University – Kingsville. He writes on race, rhetoric, argumentation, and pedagogy. He is the author of Communicating Hip-Hop: How Hip-Hop Culture Influences Popular Culture. Santa Barbara, CA: Praeger (2018), and has published in Communication Teacher, Communication Education, Argumentation & Advocacy, and Review of Communication among other journals. E-mail: Nick.Sciullo@tamuk.edu

Веселина Раева – Методика на преподаване чрез развиване на професионалните качества на гласа на университетския преподавател

Веселина Раева е ръководител на магистърска програма „Публична реч“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Води програми по актьорско майсторство, публична реч, сценична реч и правоговор, глас и среда в НМА „Панчо Владигеров“ и в НБУ. Специализира гласово-говорна техника в Националната академия за драматично изкуство „Силвио д’Амико“ в Рим. Автор на различни изследвания и доклади, рецензент на научни трудове, консултант и редактор на издания, свързани с гласово-говорните аспекти на актьорското майсторство, както и речта извън сцената. Монографии: „Правоговорът като педагогически проблем в условията на актьорското изкуство“ (2005), „Прозодичното оформяне на речта като педагогически похват“ (2012) и „Културологични аспекти на сценичната реч. Емоционален слух“ (2016). Научни доклади: „Култура на говоримата реч. Култура на слуха“ (2014); „Словото е музика или пътешествие из преподавателските архиви по техника на говора на проф. Методи Танев“ (2015); „Вербалната агресия“ (под печат); Статии: „Почёму ходим в театр?“ (2004); „Съвременното обучение на театрални актьори в Рим“ (2005). Имейл: veselinaraeva@yahoo.com

Мариета Ботева – Обучението на съдебния оратортрадиции и новаторство

Проф. Мариета Ботева е преподавател във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Мариета Ботева е доктор по реторика (1988) и доктор на науките по философия (реторическа аргументация) (2012). Тя е автор на статии и монографии, включително „Речник на реториката. 150 аргумента“ (2003, 2008), „Политическа аргументация в реторически дискурси“ (2013), „Ръководство за писане на речи“ (2017). Води тренинги на студенти, сред които по теми, свързани с Нюрбергския процес, подготовка на речи, в това число и съдебни. Имейл: mboteva@abv.bg

Комуникация в университети, методи на преподаване и изследване

Communication at universities, teaching and research methods

Мая Русева – Академична дейност и комуникация в работилницата по феноменология на политиката  ARS

Доцент д-р Мая Русева е преподавател във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Научните й интереси и опит са в областта на политическата комуникация и академичната комуникация. Автор на монографията „Теория и методология на политологичните изследвания“ (2017). Имейл: mayorus@gmail.com

Иван Ангелов – Предимства и недостатъци на качествените и количествените методи, използвани в социалните науки

Ас. д-р Иван Ангелов е преподавател по „Основи на управлението“, „Стратегическо управление“, „Международен мениджмънт“, „Международни бизнес стратегии“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните и изследователските му интереси са в областта на иновациите, иновационната култура на организациите, иновационната способност на организациите, иновационния потенциал на организациите, както и развитието на индустриалната клъстеризация. Имейл: ivanangel@feb.uni-sofia.bg

Представяне на книги

Book Reviews

Иванка Мавродиева – Представяне на книгата „Английски език за комуникация в институциите на Европейския съюз. Теоретико-приложни аспекти“

Иванка Мавродиева е доктор на философските науки, професор в Софийския университет и преподавател по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Тя е автор на 14 книги и 120 статии. Тя е член на Изпълнителния борд на Европейското общество по реторика (Executive Board of the Rhetoric Society of Europe (RSE), http://eusorhet.eu/, от 2013 г., за два последователни мандата. Мавродиева разглежда реториката като древна, но и витална наука, комуникацията като практики в бизнеса, Web 4.0, Интернет на нещата. Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Янка ТоцеваПредставяне на книгата „Изследвания върху културите. Културни ориентири на управлението“

Янка Тоцева e професор в Европейския политехнически университет, преподавала е в Шуменския университет. От 2001 година е доцент по теория на образованието и дидактика (педагогическа реторика и дидактика). Научните й интереси са в областите: реторика, интеркултурна комуникация и интеркултурно образование. Автор е на над 100 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които книгите: „Реторика“ (2006), съавтор на „Педагогическа реторика“ (2000), „Проблеми на образованието на възрастните“ (2001), „Интерактивно обучение на възрастни“ (2009) и други. Имейли: yanka.totseva@epu.bg, y_totseva@abv.bg

Изследователски проект

Research Project

IOW. A Contextualized Dictionary to Problematize Otherness – Paola Giorgis

Paola Giorgis holds a BA and MA in English and North-American Literature and Studies and a PhD in Anthropology of Education and Intercultural Education. She has also had training in Critical Socio-linguistics and in the rhetorical strategies of persuasion and manipulation in contemporary public debates. Her main interest regards a critical, intercultural and interdisciplinary approach to (foreign) languages able to develop an awareness of words and languages in the direction of transformation and change. She teaches English, Literature and Visual Arts. Email: paola.giorgis@womaned.org

Покана за научни публикации за брой 46, януари 2020 г.

Coll for Paper – issue 46, January 2020

Покана за осмата научна конференция на Rhetorical Society of Europe

Call for Papers – 8th International Conference of Rhetorical Society of Europe

Брой 44 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.

Issue 44 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2020) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP1/39 of December 18, 2019.

Издателско каре

Брой 45, октомври 2020 година

Сп. „Реторика и комуникации“ / Rhetoric and Communications

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: https://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg , info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат и уеб-версия: Пламен Иванов