Представяне на авторите

Реторика и комуникации, брой 47, април 2021 година

Медийна и интернет комуникация

Rhetoric and Communications, issue 47, April 2021

Media and Internet Communications

Думи на водещите

Проф. дпсн Толя Стоицова

Нов български университет

Толя Стоицова е доктор на психологическите науки и професор по социална и медийна психология в Нов български университет (НБУ), Департамент „Медии и комуникация”. Тя e ръководител на екип за създаване на магистърска програма по международна бизнес комуникация в НБУ. Нейните области на специализация включват вербалната и невербалната комуникация, масовите комуникации и международната комуникация, медийна комуникация и др. Публикува 6 книги и повече от 190 научни статии и доклади на конференции. Проф. Стоицова печели Фулбрайт стипендия за медийни изследвания в Калифорнийския университет в Санта Барбара през 2009 – 2010 г. Десет години е била главен редактор на списание „Психологични изследвания“ в БАН, както и главен редактор на Годишника на департамента. Имейл: tstoitsova@nbu.bg

Доц. д-р Николина Цветкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Николина Цветкова е доцент в катедра „Европеистика“, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя преподава интеркултурна комуникация в бакалавърски и магистърски програми, специализиран английски език, проектна терминология. Научните й интереси са в областите интеркултурна комуникация, интернет комуникация, социални мрежи и приложна лингвистика. Автор е на множество публикации по интеркултурна комуникация, дигитална академична комуникация и приложна лингвистика. Публикува монографията „Английски език за комуникация в институциите на ЕС“ (2018). Автор е на редица статии – създадени самостоятелно и в съавторство – публикувани в престижни издания. Имейл: ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

Д-р Иглика Касабова

Институт по реторика и комуникации

Д-р Иглика Касабова защитава докторат по проблематика, свързана с медийната реторика. Обхватът на нейните изследователски интереси са политическите и социалните манипулации в традиционните медии и социалните мрежи. Тя проучва визуалните и вербални послания в социалните мрежи и дигитални медии и анализира манипулативните и пропагандните внушения. Като изследовател тя публикува статии, в които представя резултати, които са базирани на емпирични изследвания, свързани с реторика на протестите, пропаганда, визуални и вербални внушения. Имейл: iglika_kassabova@hotmail.com

Медийна комуникация

Пандемията на (мета)медията Симеон Василев

Доц. д-р Симеон Василев е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Той е доктор по „Международна комуникация – Журналистика“. Дисертацията му е на тема „Лидерство в глобална медийна среда“. Специализира германистика в университета „Мартин Лутер“, Германия, и журналистика в Би Би Си и Университета в Кардиф, Уелс. Научните му интереси са в областта на медиите и международните отношения. Имейл: simeonvassilev@gmail.com

Media Communication: Positive and Negative Manifestations – Vanče Bojkov

Vanche Bojkov (PhD) is a professor at the University of Niš. His scientific interests are in the fields of media communications, public relations and business communication. He has worked as a teacher. He has a long experience as a journalist and as an editor of newspaper and he was the executive director of the news broadcasting in Bulgarian for Radio ‘Niš’. Vanche Bojkov is the author of the books “Media and an Education of Bulgarians in Serbia”, “How to ‘Read’ a Television?”. He is a complier and a translator of the bilingual collection in Bulgarian and Serbian “The Child and the Media”. E-mail: vanconis@gmail.com

Globalization, Arab and Lebanese Media – Maya Hajj Hassan

Maya Hajj Hassan graduated from the Lebanese International University with a BA in Advertising and a Master degree in Educational Management and Leadership. Pursued her professional career in the academic field as a lecturer at the Lebanese International University/ Beirut – Lebanon and AL- Ahram Canadian University – Cairo/Egypt since 2014. Believing in the power of research and generating new knowledge, Maya followed her professional path and is currently a doctoral student at Bucharest university in Romania, researching in the field of Communication Sciences under the title of “the relationship between TV advertisement and Re/Production of gender identity in Lebanon”. Email: hassan.maya.hajj@drd.unibuc.ro

Катерина Войнова Мястото на социалните мрежи в новините

Катерина Войнова завършва специалност ,,Балканистика“. Доктор е по филология, защитава докторска дисертация на тема „Жанрови и стилистични особености на онлайн медиите”. Главен асистент в Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ ,,Св. Климент Охридски“. Води упражнения по езикова култура, български език и стилистика за студенти от бакалавърските програми на ФСлФ, ФКНФ и ФНОИ. Научните ѝ интереси са в областта на стилистиката, лексикологията, интернет комуникацията, езиковата ситуация в българските медии. Имейл: ksmile@abv.bg

Интернет и виртуална комуникация

Hypersocialisation in Digitality Rossen K. Stoyanov

Rossen Stoyanov is a Full professor, PhD at the New Bulgarian University. Stoyanov’s scientific interests are in the fields of political science, public communications, information science, political science, and sociology. He teaches the following disciplines – Communication Models and Practices, Introduction to Political Communications, Political Communication Practices, Political Communications and Campaigns Online, Political Advertising and Public Relations. He is the author of the book “Communication Democracy” and articles including “Black is the Black PR” (PR is the Black PR – on Concepts and Practices), “Is there a “Political PR” (in Bulgaria)?, “The image of politicians and the image of politics”, “Political branding”, “Propaganda and memory”, “Political myths – a new religion, a new communication?”, “Political Debates – Between the Good and the Ugly”, “About Digital Knowledge, Digital Culture and Digital Literacy”, “Subcultures in the Digital and in Reality”. Е-mail: rossenstoyanov@nbu.bg

Методики за преподаване и взаимодействието им с аудио-визуалните техники на комуникация – Георги Петков

Георги Петков е доктор по философия и реторика. Има опит като хоноруван преподавател към специалност „Философия” и специалност „Културология“ на СУ „Св. Климент Охридски” и в Международното висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград. Научните му интереси включват реторика, история на реториката, спийчмейкинг, презентационни умения и аргументация. Експертизата му е в областите изработване на аргументативни стратегии, подготовка на текстове за речи и изграждане на модели за участие в дискусии. Член на Управителния съвет на Института по реторика и комуникации. Онлайн редактор на сп. „Реторика и комуникации“ от 2011 година. Имейл: g.p.petkov@gmail.com

Тодор Симеонов – Комуникационни аспекти и динамика при провеждане на групова терапия във виртуална среда

Тодор Симеонов е доктор по реторика и комуникация във виртуална среда. Tой защитава дисертация на тема „Виртуална педагогическа реторика и обучение в онлайн среда”. Магистър психолог във Философския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в областта на интернет комуникациите, виртуалната педагогическа реторика, презентиране във виртуална среда; виртуални екипи и групи. Той е автор на 10 научни статии в посочените области. Член е на Института по реторика и комуникации. Имейл: teo.simeonov@gmail.com

Дискусиите за здраве в интернет – разговорната медицина Даниела Танчева

Даниела Танчева е старши преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на Медицински университет ,,Проф. д-р П. Стоянов – Варна. Научните й интереси са в областта на терминологията и общуването в медицинската практика, методиката на преподаване на български език като чужд, онлайн комуникацията.

Имейл: daniela_tancheva@abv.bg

Представяне на книги

„Ерата на вечерното токшоу (продуциране на вечерно шоу за онлайн платформи)” – Милко Петров

Милко Петров е професор по чуждестранна журналистика и изграждане на имидж във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“, доктор на филологическите науки. Адрес: milko_petrov@yahoo.com, mdpetrov@uni-sofia.bg.

Представяне на авторите

Брой 47 на сп. „Реторика и комуникации“, април 2021 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП2/41 от 07 декември 2020 г.

Issue 47 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2021) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP2/41 of December 07, 2020.