Представяне на авторите

Сп. Реторика и комуникации“, бр. 49, октомври 2021 г.

Rhetoric and Communication Journal, Issue 49, October 2021

Думи на водещите

EditorsWords

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Стефан Серезлиев е ректор на Театралния колеж „Любен Гройс“. Той е доцент по брандинг и интегрирани маркетингови комуникации в Катедрата по журналистика и връзки с обществеността (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”). Докторската му дисертация е върху творческия процес в рекламата, интегрираните маркетингови комуникации и брандинга. Той е университетски преподавател и изследовател по визуални комуникации, реклама, брандинг, медии, аргументация. Имейли: serezliev@ts.uni-vt.bg, stef_serez@yahoo.fr

Fotini Egglezou PhD

Since 2016 she is the founder and President of the Hellenic Institute of Rhetorical and Communication Studies (IRESE in Greek), (https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/). Fotini Egglezou has completed her Ph. D. in Language Arts at the University of Ioannina. The topic of her PhD dissertation touches upon the topic: Teaching the argumentative writing in primary school. Her interest in Public Speaking is also intense. Since 2011 she has been an active member of the international organization for adults’s Τοastmasters. She is a member of the Rhetoric Society of Europe. Her first book The Teaching of Argumentation: From Oral to Written Speech. Theory and Praxis was published in 2014 (in Greek). E-mails: irese.rhetoric@gmail.com, fegglezou@yahoo.gr

д-р Тодор С. Симеонов

Тодор Симеонов е доктор по реторика и комуникация във виртуална среда, той защитава дисертация на тема „Виртуална педагогическа реторика и обучение в онлайн среда”. Научните му интереси са в областта на интернет комуникациите, виртуалната педагогическа реторика, презентиране във виртуална среда; виртуални екипи и групи. Той е автор на 10 научни статии в посочените области. Член е на Института по реторика и комуникации. Имейл: info@todorsimeonov.eu

Реторика и аргументация

Rhetoric and Argumentation

The Rhetoric of the Teacher’s AuthorityJanja Žmavc

Assist. Professor Janja Žmavc. Doctor. Her scientific interests and expertise are in the fields of history of classical rhetoric, rhetorical theory and practice, rhetorical means of persuasion (ethos, pathos, logos), theory of argumentation, linguistic pragmatics, didactics of classical languages and didactics of rhetoric. She works as a researcher at the Educational Research Institute in Ljubljana, Slovenia. Email: janja.zmavc@gmail.com

The Reinvention of Rhetoric and its Fundamental Role in Political Discourse Analysis Henrique Dores

Henrique Carlos de Carvalho Nunes Nascimento Dores. Master in Semiotics, Language and Advertisement. Doctoral Studies in Linguistics – Pragmatic Analysis of Political Discourse

Sofia University, Faculty of Modern and Classical Philology – Department of Portuguese and Spanish Studies. Currently working on the analysis of the inauguration speeches of the Portuguese Prime Ministers since the existence of a Constitutional government in Portugal (1974) and of the Spanish President of the Government since the existence of a Constitutional government in Spain (1978). Email: henriquecnndores@gmail.com

Особености на аргументацията в политическата реторика по време на гражданско недоволство в България през 2020 г. Габриела Михайлова

Габриела Михайлова е дипломиран бакалавър по „Връзки с обществеността“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“. Темата на дипломната й работа е „Публичната комуникация по време на вътрешнополитически несъгласия с международен отзвук“. Има опит в областта на връзките с обществеността – ПР, стратегически комуникации и маркетинг. Научните й интереси са в сферата на стратегическите и кризисните комуникации, както и политическата реторика. Имейл: gabi.mihailova@gmail.com

Комуникациите през 21. век

Communications in 21st Century

Скритите възможности на университетските подкасти в България и Европа Илия Вълков, Георги Минев, Антонина Лозанова

Илия Вълков е доктор на СУ „Св. Кл. Охридски“ и преподавател по медии и политика, медийна регулация, радио и телевизионна журналистика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Защитил е дисертация по кризисна комуникация, има магистърска степен по социология и е магистър по връзки с обществеността. Автор е на монографията „Комуникация на граждански движения“, както и многобройни публикации в областта на кризисната комуникация, гражданските движения и институциите, публичната комуникация, журналистиката. Той е дългогодишен политически журналист и автор на коментари и анализи. Имейл: valkov@unwe.bg

Георги Минев е доктор по икономическа журналистика и медиен експерт с богат опит от български и международни бизнес издания. Кариерният му път преминава през всички видове традиционни медии печат, радио и телевизия, а най-големите му професионални и научни интереси са свързани с онлайн средата и управлението на съдържанието в нея. Имейл: gminev@unwe.bg

Антонина Лозанова е бакалавър по „Медии и журналистика“ в Университета за национално и световно стопанство. През 2021 г. е класирана в селекцията на Британския съвет за стоте най-талантливи студенти по журналистика в света. Има опит като фотограф, оператор и монтажист на кратки филмови форми. Имейл: antonina.lozanova@abv.bg

Ролята на интелигентните технологии в комуникациите Мануела Тотева

Мануела Тотева е докторант в катедра „Комуникация и аудио-визуална продукция” на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2002 г. до днес е участвала в реализацията на проекти в неправителствения сектор и големи международни компании от софтуерната индустрия, металургичната промишленост, финансите и търговията. Била е член на УС (20052016) и председател (2017) на Българското дружество за връзки с обществеността, член е на Германската ПР асоциация (DPRG) и Съюза на журналистите в България. Имейл: manuela.toteva@gmail.com

Корпоративна комуникация и корпоративната социална отговорност в подкрепа на бизнеса във връзка с COVID-19 Кремена Георгиева

Д-р Кремена Георгиева е хоноруван преподавател в Нов български университет. Темата на дисертацията й е „Реторическата аргументация в комуникацията между ПР отдели и медии“. Бакалавър по връзки с обществеността. Магистър по реторика. Научните й интереси и публикациите й са в областите медийна реторика, онлайн комуникация, пъблик рилейшънс. Автор на книгата „PR. Реторика. Медии“ (2009). Има опит и експертиза в областта на реториката, медиите, публичната и институционалната комуникация. Преподавател в НБУ. Имейл: kremena.g.georgieva@gmail.com

Специфики на дигиталната публична дипломация Калин Калинов

Калин Калинов, гл. ас. д-р, е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и независим експерт към Европейската комисия. Магистър по „Международни отношения с дипломация“ от Университета в Бирмингам (Великобритания) и доктор по кризисна комуникация. Автор е на над 30 публикации в сферите на стратегическата комуникация и комуникационния мениджмънт. Имейл: kkalinov@unisofia.bg

Докторантски дебюти

Doctoral Debuts

Теми и микротеми в български и английски хумористични игрословици – Таня Борисова

Таня Борисова е докторант в Русенския университет „Ангел Кънчев“ по
направление „Филология“, научна специалност „Общо и сравнително езикознание“. Темата на дисертацията ѝ е „Кроскултурно изследване на езиковата двусмислица в българския и английския хумор“. Научните ѝ интереси са в областите езикознание и методика на преподаване на английски език като чужд. Тя е преподавател по английски език и има опит в изследователски проекти, свързани със съвременни методи на преподаване на английски език и връзката между език и култура в контекста на обучението по чужд език в средното училище. Имейл: tborisova@uni-ruse.bg.

Представяне на книги

Book Review

Представяне книгата „Съдебната аргументация“ на Мариета Ботева – Иванка Мавродиева

Професор дн Иванка Мавродиева е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Член на Executive Board of the Rhetoric Society of Europe от 2013 година досега. Главен редактор е на сп. „Реторика и комуникации“. Преподавател, изследовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; комуникацията като реализираща се в различни области: от бизнес, медии, политика, Уеб 4.0, Интернет на нещата. Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Представяне на книгата на Десислава Каменова „Медиация и невербална комуникация“ – Цветан Давидков

Професор д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Чете курсове по национални и организационни култури, основи на управлението, предприемачество, организационно поведение и др. Научните му интереси и изследвания са в сферата на интеркултурната комуникация, бизнес комуникацията, предприемачеството, организационната култура. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии. Участвал е в обучителни и консултантски проекти. Имейл адрес: tzvetandavidkov@feb.uni–sofia.bg

Брой 49 на сп. „Реторика и комуникации“, октомври 2021 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор No КП-06-НП2/41 от 07 декември 2020 г.

Issue 49 of the Rhetoric and Communications Journal (October 2021) is published with the financial
support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP2/41 of December 07, 2020.