Представяне на авторите – Contributors  

Педагогическа комуникация и интеркултурна комуникация

Pedagogical Communication and Intercultural Communication

 

Водещи броя:

проф. д-р Маргарита Бакрачева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

доц. д-р Мая Сотирова – Югозападен университет „Неофит Рилски“

Editors: Prof. Margarita Bakracheva and Assos. Prof. Maya Sotirova

 

Проф. д-р Маргарита Бакрачева. Местоназначения и заетост: СУ „Св. Климент Охридски. Тя има лекционни курсове по обща и възрастова психология, психология на развитието, психология на личността, социална психология, арттерапия, клинична и консултативна психология, масово поведение и кризисни комуникации и др. Автор е на 6 и съавтор на други 6 монографии и автор на 3 книги и над 100 научни публикации. Авторска програма за решаване на кризите на идентичността, майндфулнес и повишаване на психичното благополучие. Член на Дружество на психолозите в България, на Съюза на учените и на Дружество на Българската асоциация за тренинг и развитие. Член на редакционната колегия на Българско списание по психология, списания Psychology, Psychology and  Behavioral Sciences Sumerianz Journal of Social Science, International ournal of Counselling Psychology. Основни интереси в областта на идентичността, психичното благополучие, развитие през целия живот, копинг стратегиите и ефективната личностна себерегулация. Имейл: mbakrachev@uni–sofia.bg

Доц. д-р Мая Сотирова работи като преподавател във Факултета по педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград от 2007 г., а от 2011 г. е доцент по теория на възпитанието и дидактика (интеркултурно образование). Професионалните й интереси са в областите: интеркултурна комуникация и интеркултурно образование, методика на езиковото и литературното обучение в начален етап на училищното образование и други. Мая Сотирова публикува повече от 80 статии в специализирани научни сборници и списания у нас и в чужбина. Автор е на две монографии („Детската нестандартност” (2002) „Интеркултурни процеси в образованието” (2010). Съавтор е на учебници, учебни помагала и методически ръководства за обучението по български език в началните класове, издавани от КЛЕТ – България. Член е на Съюза на учените в България. Имейли: mayasotirova@swu.bg

Интеркултурна комуникация

Intercultural Communication

Педагогически измерения на интеркултурната комуникативна компетентност в практически контекст – Сийка Чавдарова-Костова

Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика. Ръководител на катедра „Теория на възпитанието”. Преподавател в „Интеркултурно образование и възпитание” – програма „Образователен мениджмънт”. Научни интереси в областите: теория на възпитанието, интеркултурно възпитание, педагогическа и социална работа в мултикултурна среда, европейски тенденции в развитието на педагогиката и образованието, семейна педагогика. Автор е на статии и монографии в областта на интеркултурното образование, сред които „Интеркултурно възпитание” (2001), „Интеркултурното възпитание във френския контекст на идеята за светската държава и светското училище”, Педагогика (2006); „Формиране на интеркултурна компетентност в контекста на езиковото различие”, (2006); „Интеркултурното образование като приоритет на образователната политика на Съвета на Европа”, „Организация и управление на училището и детската градина” (2008). Имейл: s.chavdarovakostova@fp.uni-sofia.bg

Интеркултурна и мултилингвална комуникация в университетска среда Янка Тоцева

Проф. д-р Янка Тоцева e преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“, преподавала е в Шуменския университет. От 2001 година е доцент по теория на образованието и дидактика (педагогическа реторика и дидактика). Защитава дисертация през 1994 г. Научните й интереси са в областите: реторика, интеркултурна комуникация и интеркултурно образование. Автор е на над 120 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които книгите: „Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда. България” (2019) (Съавтор/и: Йосиф Нунев); „Управление на комуникациите в образованието” (2015); „Реторика” (2006), съавтор на „Педагогическа реторика” (2000), „Проблеми на образованието на възрастните” (2001), „Интерактивно обучение на възрастни” (2009) и други. Гост лектор в университети и колежи в Италия, Холандия и Ирландия. Участва в 50 национални и международни проекта. Имейл: y.totseva@swu.bg

Мултикултурно кариерно ориентиране в системата на училищното образование – Мая Сотирова

Доц. д-р Мая Сотирова работи като преподавател във Факултета по педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград от 2007 г., а от 2011 г. е доцент по теория на възпитанието и дидактика (интеркултурно образование). Професионалните й интереси са в областите: интеркултурна комуникация и интеркултурно образование, методика на езиковото и литературното обучение в начален етап на училищното образование и други. Мая Сотирова публикува повече от 80 статии в специализирани научни сборници и списания у нас и в чужбина. Автор е на две монографии („Детската нестандартност” (2002) „Интеркултурни процеси в образованието” (2010). Съавтор е на учебници, учебни помагала и методически ръководства за обучението по български език в началните класове, издавани от КЛЕТ – България. Член е на Съюза на учените в България. Имейли: mayasotirova@swu.bg

Cultural Sensitivity Training for Bulgarian Teachers: Results from an Observation Experiment Hristina Sokolova

Hristina Sokolova is a lecturer in Intercultural Skills, European Cultural Diversity, Communication Skills, Cultural Anthropology, Cross-cultural Management, Intercultural Communication. She is a senior assistant professor at the Economics and International Relations Department (Faculty of Business and Management)

at the University of Ruse “Angel Kanchev”. Her fields of interest include intercultural and organizational communication as well as socio-cultural studies. Publications list: https://publications.uni-ruse.bg/publications/hsokolova. E-mail: hrsitina hsokolova@uni-ruse.bg

Педагогическа комуникация

Pedagogical Communications

Механизми на убеждаване в педагогическата комуникация – Силвия Цветанска

Силвия Цветанска е доктор по педагогика, тя е доцент в Катедра „Социална работа” на Факултета по педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски”. Изследователските й интереси са в областта на педагогическата комуникация, психологическите аспекти на общуването, груповодинамичния тренинг и социалната работа. Автор е на книгата „Предизвикателства в педагогическото общуване” (2006), на учебното помагало „Разрешаване на конфликти – стратегии и подходи” (2006) и на студии и статии в областта на образованието и социалната работа. Магистър по психология, специализирала в областта на тренинга на социални умения, консултант и обучител на възрастни в неправителствени и бизнес организации по проблемите на междуличностната комуникация. Имейл: s.tsvetanska@uni-sofia.bg

Педагогическа комуникация: постмодерният дискурс за  училищната институция  Веска Гювийска

Доц. д-р Веска Гювийска  е преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград. Автор е на публикации, сред които: „Виртуалната реалност: (образ)ователни прочити” (2014); „Предшественици и последователи: Игнацио Лойола и Николо Макиавели за съвременното българско училище” (2014); „Възпитателна програма на Лиляна Тодорова –   кибернетични ефекти” (2014); The Virtual Net in Educational Context: New Stakes, New Players (2013);  „Концептуализация и/или технологизация на идеята за смесено обучение (класическо и електронно) във висшето училище” (2012); „Виртуалната реалност – образователни (етимо)логики във висшето училище” (2012).  Имейл: v_guviiska@ swu.bg

 

Проявления на педагогическата комуникация: виртуална, формална и полуформална Калина Йочева

Доц. д-р Калина Йочева е преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Научните ѝ интереси са свързани с педагогическата комуникация, лингвистиката, съвременните образователни технологии, интеркултурното образование и иновативните методи на обучение. Автор е на повече от 50 научни публикации в България и в чужбина в областта на интеркултурна комуникация и интеркултурни взаимодействия, комуникативните проблеми в съвременното образование, лингвистиката и обучението по български език и литература и др. Имейл: yocheva@abv.bg

Докторантски дебюти

Doctoral Student Debuts

Antisemitism and Antiziganism: State of the Art and Challenges for Citizenship Education Elizaveta Firsova, Arne Schrader

Elizaveta Firsova, M.A., is a research associate and PhD student at the Institute for Didactics of Democracy at Leibniz University of Hanover (Germany). In her PhD thesis, Ms. Firsova researches the impact of the Israeli-German youth exchange program on participants’ political views regarding the Israeli-Palestinian conflict. E-mail: firsova@idd.uni-hannover.de

Arne Schrader, M. Ed., is a research associate and PhD student at the Institute for Didactics of Democracy at Leibniz University of Hanover (Germany) as well as lecturer at the Medical School Berlin. His PhD-project focuses teacher’s conceptions of antigypsyism. E-mail: arne.schrader@idd.uni-hannover.de

Особености на бизнес комуникацията и културните специфики в поведението на поколението Z Даниел Василев

Даниел Василев е редовен докторант по специалност „Социално управление“ в катедра „Управление и администрация“ към Икономическия университет – Варна. Висшето образование от сферата на бизнес науките е придобито в Нов български университет. Магистър по бизнес комуникации, със следдипломна квалификация по комуникационни умения от Софийския университет, сертифициран сътрудник по комуникации (NCN-A). Занимава се професионално с човешки ресурси и бизнес комуникации в международна компания. Участва като експерт и изпълнител в научни проекти. Имейл:  daniel.vasilev@ue-varna.bg

Научни събития и изследователски проекти

Scientific Events and Research Projects 

Rhetoric for Innovative Education (RHEFINE) and the Bulgarian Contribution (Institute of Rhetoric and Communications) – Yovka Tisheva

Yovka Tisheva, PhD, is a full professor at the Department of Bulgarian Language, Faculty of Slavic Studies at Sofia University „St. Kliment Ohridski“. She teaches courses in academic communication and business communication for students from undergraduate and master programs at the Faculty of Slavic Studies and the Faculty of Philosophy as well as linguistics. Her research interests are in the areas of academic communication and business communication, oral and written communication, pragmatics. She has written several books and articles on Bulgarian grammar. Yovka Tisheva is a member of the Executive Board of the Institute of Rhetoric and Communications (IRC) and member of the RHEFINE project team. E-mail: tisheva@uni-sofia.bg

Cross-linguistic and Cross-cultural Practices, IOW Project and Dictionary Presented at the 6th ESTIDIA Conference IOW (In Other Words) Editorial Board

In Other Words: A Contextualized Dictionary to Problematize Otherness. The project: critical, creative, collective. Editorial Board: Paola Giorgis, Ivanka Mavrodieva, Victoria Odeniyi, Olena Semenets, Bilyana Todorova, Andrea C. Valente, Ioanna Vovou. https://www.iowdictionary.org/. E-mail: info@iowdictionary.org

 

Представяне на книга

Book Review

Представяне книгата на Мирослав Дачев „Богородичен Акатист:  слово и образ“Иванка Мавродиева

Иванка Мавродиева, професор, д-р и д.ф.н., е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Автор е на 15 книги и на 150 статии в научни списания и сборници. Преподавател, изследовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; комуникацията като реализираща се в различни области: от бизнес, медии, политика, Уеб 4.0, Интернет на нещата. Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Списък на авторите

Contributors

 

Брой 52 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2022 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 52 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.