Представяне на авторите – Contributors

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 54, януари 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issue 54, January 2023

Аргументация, философия, литература, семиотика, комуникация

Argumentation, Philosophy, Literature, Semiotics, Communication

rhetoric journal

Думи на водещите

Editors Words

Доц. д-р Стефан Серезлиев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Стефан Серезлиев е доцент по брандинг и интегрирани маркетингови комуникации в Катедрата по журналистика и връзки с обществеността (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“). Той е ректор на Театралния колеж „Любен Гройс“. Докторската му дисертация е върху творческия процес в рекламата, интегрираните маркетингови комуникации и брандинга. Той е университетски преподавател и изследовател по визуални комуникации, реклама, и брандинг. Автор на десетки научни статии и на монографията „Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите“, 358 стр. (2014). Участва в редица национални и международни конференции и проекти в сферата на интеркултурната комуникация, рекламата, връзките с обществеността, брандинга, дизайна и визуалната семиотика. Преподавал е реклама и дизайн в Institut Superieur des Beaux Arts de Sousse, Tunisie, ISBAS (2002‒2006) където получава почетен плакет на ISBAS за принос във висшето образование. Член на Управителния съвет на Института по реторика и комуникации. Имейл: serezliev@ts.uni-vt.bg

Д-р Георги Петков – Институт по реторика и комуникации

Георги Петков е доктор по философия и реторика ‒ Специалност: 050101 – История на философията (История на реториката и ораторското изкуство). Тема на дисертацията: „Мястото на реториката сред науките – Тома от Аквино и рецепцията на Аристотеловата реторика в Средновековна Западна Европа“. Има опит като хоноруван преподавател към специалност „Философия“ и специалностите „Културология“, БИН и ПИС на СУ „Св. Климент Охридски“ и в Международното висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград. Научните му интереси включват реторика, история на реториката, спийчмейкинг, презентационни умения и аргументация. Експертизата му е в областите изработване на аргументативни стратегии, подготовка на текстове за речи и изграждане на модели за участие в дискусии. Член на Управителния съвет на Института по реторика и комуникации. Онлайн редактор на сп. „Реторика и комуникации“ от 2011 година. Имейл: g.p.petkov@gmail.com

Философия, семиотика, литература

Philosophy, Semiotics, Literature

Интенционални състояния и Богородична иконография – Мирослав Дачев

Мирослав Дачев, проф. дфн, е преподавател в НАТФИЗ Кръстьо Сарафов. Мирослав Дачев се дипломира в СУ „Св. Климент Охридски“ като магистър филолог през 1987 г. Доктор на филологическите науки от 1997 г. с тезата „Семиотика на цвета. Цвят и смисъл в поезията на българските символисти“. Доцент от 1999 г. Професор по семиотика от 2003 г. Член-кореспондент на БАН от 2021 г. Преподавателската му дейност е в интердисциплинарно поле, което среща семиотиката и херменевтиката с областите на културата, литературата, изкуството, митологиите и религиите – с акцент върху знака, жеста, смисъла, символа, интерпретацията; диалога между словото и образа. Изследователската му дейност е в областта на приложната семиотика, като през годините извървява път от литературната семиотика до семиотика на изкуството. Голяма част от заниманията му през последните години са посветени на проблеми на образа в културната история и християнското изкуство. Автор на множество публикации в периодичния издания и в сборници с материали от конференции и конгреси (някои от които превеждани на английски, френски, унгарски и словашки език), както и на монографични издания. През 2012 г. стартира авторски проект „Атон в рисунки и фотографии“ съвместно с художника Андрей Янев. Учредител и председател на Център за семиотични и културни изследвания (от 2012 г.). Имейл: midachev@abv.bg

Благословията в някои жанрови форми на Петокнижието – Калина Григорова

Калина Григорова е докторант по направление „Религия и теология“, докторска програма „Теология“ – Свещено Писание на Стария Завет към катедра „Библеистика“ в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Работното заглавие на докторантската ѝ теза е „Благословията в Стария Завет“. Бакалавър и магистър по Горско стопанство, ВЛТИ (1993) и магистър по Теология, СУ „Св. Климент Охридски“ (2020). Научните ѝ интереси са в областта на старозаветната библеистика, библейския еврейски език и тълкуването на текстовете на Стария Завет. Имейл: slavchevag@uni-sofia.bg

Теории за концептуалната метафора и концептуалната интеграция. Изследване на съзнанието през метафората в когнитивната лингвистика – Доротея Николова

Доротея Николова, докторант по философия към катедра „Философия“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, докторска програма „Философия на политиката, правото и икономиката ‒ Философия на съзнанието“. Работната тема на дисертацията е „Език и несъзнавани процеси ‒ най-нови теории във философията на съзнанието и езика“. Магистър в специалност „Философия“ и бакалавър в специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Журналист, учител по български език и литература и по философия, създател и участник в инициативи за повишаване на грамотността. Научните ѝ интереси са в сферата на когнитивните и афективните аспекти на съзнанието (mind) като негови базови механизми. Имейл: dolly@mail.bg

Humour through the Scope of Social Theories and Pragmatic Approaches – Anastasia Xenodochidou

Anastasia Xenodochidou is born in Komotini, Greece. She has studied French Language and Literature at Aristotle University of Thessaloniki, Greece and graduated with a masters degree in Semiotics, Language and Advertising from St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria. Her master’s thesis topic was on Pragmatic and Social Approaches to Monty Pythons Humour. Her academic interests are multidisciplinary, with a focus on pragmatics, semiotics, language, and the media. E-mail: xen.anastasia@gmail.com

Аргументация, публична и стратегическа комуникация

Argumentation, Public and Strategic Communication

Теория на аргументацията на Хаим Перелман – Мариета Ботева

Мариета Ботева, доктор на науките, е професор във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, преподава в него от 1982 г. Тя води лекционни курсове по реторика, публична комуникация и аргументация в специалностите „Философия“, „Политология“, „Психология“ и „Право“. Научните ѝ интереси са в областите история на реториката, аргументация, политическа реторика и дебатите. Придобива научната степен доктор през 1988 г. и е доктор на науките по философия (Професионално направление 2.3. Философия (Реторическа аргументация) от 2012 г. Автор е на статии и на монографии, сред които: „Речник по реторика. 150 аргумента за оратора“ (2003, 2008), „Политическата аргументация в реторическите дискурси“ (2013), „Диалогът от Сократ до днес“ (1999), „Реториката през Българското възраждане“ (2001), „Ръководството за писане на речи“ (2013), „Съдебна аргументация“ (2021) и други. Имейл: m.boteva@ts.uni-vt.bg

Bohm’s dialogue and reciprocal trust – Mariselda Tessarolo

Mariselda Tessarolo is currently Senior Scholar of the Studium Patavinum and Adjunct Professor within the Department of Development and Education Psychology (DPSS), University of Padua. Previously, she was Full Professor of Sociology of Cultural and Communication Processes at the Department of Philosophy, Sociology, Pedagogy and Applied Psychology (FISPPA), University of Padua. Her main publications in the field of artistic communication include: “L’espressione musicale e le sue funzioni [Musical expression and its functions]” (1983, Giuffrè); “La poesia tra individuo e società [Poetry between the individual and society]” (2003, Unipress); “L’arte contemporanea e il suo pubblico [Contemporary art and its public]” (2009, Angeli). E-mail: Mariselda.tessarolo@unipd.it

Youth Vector of Europe: Strategic, State and International Communication – Lilia Zainieva, Aigul Abzhapparova, Elmira Suimbayeva

Lilia Zainieva is Doctor of Political Sciences, Professor at the Department of political science and political technologies of Al-Farabi Kazakh National University. Author of more than 100 scientific papers. Among them – the monograph “State youth policy: Kazakhstan in the context of world experience” in Kazakh and Russian, 8 collective books (“Political processes in the youth environment”, “Youth of Kazakhstan in the conditions of democratization of social and economic relations”, etc.); brochures and articles in various collections, publications of the Higher Attestation Commission, materials of international, national and other scientific conferences; collections of documents; indexes and reference books; teaching materials published in Kazakhstan and Russia. Academician of the International Academy of Informatization. In 2008, she was awarded the badge “Honorary Worker of Education of the Republic of Kazakhstan”. In 2009, she was awarded the title of “Best University Teacher” of 2008. In 2009, she completed a short-term study at Lomonosov Moscow State University, majoring in Political Science. Email: zainieval@mail.ru

Aigul Abzhapparova, PhD, is an assistant professor at the department of political science and political technologies of Al-Farabi Kazakh National University. She has more than 30 publications, of which 2 are published in Scopus proceedings, and 2 monographs (domestic and foreign), 1 foreign patent, 3 copyright certificates, Scopus h-1. Abzhapparova A.A. was a researcher in the project of GF No. 0118RK00782 “Educational migration from Kazakhstan: trends, factors and socio-political consequences” (2018-2020). She was the coordinator of the OP “Conflictology” in 2018, coordinator of the project group for the development of the project on social studies “competence model of qualification of the specialty – Cipher and name of the field of study: 7B031 – level of education in social studies: master’s degree”. Email: aigul. abzhapparova@gmail.com

Elmira Suimbayeva is a PhD student at Al-Farabi Kazakh National University. In her thesis she studies national youth policy as a factor of the development of the civil service in the Republic of Kazakhstan. Email: ehlmira9@mail.ru

Dropout of Young Teachers from the Education System: Motivations, Risk Factors and Possible Solutions – Nitza Hachmon, Krasimira Marulevska

Nitza Hachmon – Principal of a religious state school, Netanya, Israel; PhD student at the Faculty of Pedagogy of the South-West University “Neofit Rilski”, having scientific interests focused on the problems of adaptation of novice teachers to the educational system. E-mail: nitzah_ibm@yahoo.com

Krasimira Marulevska, PhD South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad, Associate Professor at the Faculty of Pedagogy of the South-West University “Neofit Rilski”, having scientific interests focused on the philosophical foundations and the social, psychological and pedagogical preparation, qualification and career growth of contemporary teachers. E-mail: krasimira_marulevska@swu.bg

Студентски дебюти

Student debuts

European Union, European Identity, European Gearbox – Leonardo Pimentel

Leonardo Pimentel is a student at Universirty of Biera Interior, Portulal. Erasmus student at Sofia University in 2022. E-mail: leop2000@outlook.com

Communication in European Values and the Effect of Media on European Identity – Irem Kati

Irem Kati is a student at Trakya University, Edrine, Turkey. Erasmus student at Sofia University in 2022. E-mail: iremkati@trakya.edu.tr

Брой 54 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2023 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 54 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2023) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 2022.