Представяне на авторите – Contributors  

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 55, април 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issue 55, April 2023

 

Реторика, публична, медийна и академична комуникация

Rhetoric, Public, Media and Academic Communication


Думи на водещите

Editors Words

Доц. д-р Симеон Василев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доцент Симеон Василев е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той е доктор по „Меж­дународна комуникация – Журналистика“. Специализира германистика в универ­ситета „Мартин Лутер“, Германия и журналистика в Би Би Си и университета в Кардиф, Уелс. Ди­сертацията му е на тема „Лидерство в глобална медийна среда“. Автор е на книгите „Световният гамбит“, „Глобализираният абсурд“, „Версия „Международна политика“, „Де­сетилетието. В сянката на лидери, кризи, избори и войни“, „Лидерство и медии“, „До­писки от хаоса на времето. Медийно съдържание и външнополитически процес“, „В спи­ралата на споделянето. Медийно съдържание и социални мрежи“. Научните му ин­тереси са в об­ласт­та на медиите, комуникационния мениджмънт и международните отно­шения. Имейл: sivasilev@uni-sofia.bg

 

Проф. д-р Янка Тоцева – Университет за национално и световно стопанство

Проф. д-р Янка Тоцева e преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Тя има опит като преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“ и в Шуменския университет. От 2001 година е доцент по теория на образованието и дидак­тика (педагогическа реторика и дидактика). Защитава дисертация през 1994 г. Научните ѝ интереси са в областите: реторика, интеркултурна комуникация и интеркултурно обра­зование. Автор е на над 120 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които книгите: „Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда. България“ (2019) (Съ­автор/и: Йосиф Нунев); „Управление на комуникациите в образованието“ (2015); „Рето­рика” (2006), съавтор на „Педагогическа реторика“ (2000), „Проблеми на образованието на възрастните“ (2001), „Интерактивно обучение на възрастни” (2009) и други. Гост лектор в университети и колежи в Италия, Холандия и Ирландия. Участва в 50 национални и меж­дународни проекта. Имейл: yanka.totseva@unwe.bg

Реторика, публична и медийна комуникация

Rhetoric, Public and Media communication

The Rhetoric of Trust in Local News Media: Proximity as a Quintessential News Quality – A. W. M. (Willem) Koetsenruijter, J. C. (Jaap) de Jong

Dr. A. W. M. Koetsenruijter is a lecturer at the Humanities Faculty, Leiden University, The Netherlands (Faculteit der Geesteswetenschappen, Leiden Univ Centre for Linguistics, LUCL Journalistiek en Nieuwe Media). His research interests are in the fields of rhetoric, visual rhetoric, media communication, online media, argumentation. Co-author of “Visual Language: Perspectives for Both Markers and Users” (2012). Publications: Ethos under construction: The role Switches of Victims and Offenders in News Stories (2013); Using Numbers in News Increases Story Credibility (2011); Bending opinion. Essays on persuasion in the public domain (2011); Rhetoric in society. Papers second conference (CD). Leiden: Rhetoric in Society. Author of the book chapter ‘How numbers make news reliable’. (183-205, In: Dam L., Holmgreen L., Strunck J. (Eds.) Rhetorical aspects of discourses in present-day society. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing (2008); Academic Debate en stock issues als instrumenten voor analyse en beoordeling van inspraak (2007); Koetsenruijter A.W.M. (8 April 1993), Meningsverschillen. Analytisch en empirisch onderzoek naar de reconstructie en interpretatie van de confrontatiefase in discussies (PhD thesis). Amsterdam: IFOTT. Supervisor(s) and Co-supervisor(s): Eemeren F.H. van, Meuffels B. E-mail: koets@wxs.nl

Prof. dr. Jaap de Jong is professor of Journalism and New Media at the Faculty of Humanities of Leiden University (The Netherlands). He lectures in rhetoric, style in politics and in journalism. As a researcher he has written books and articles on the exordium and the peroration of (political) speeches and of stylistical and rhetorical aspects of journalism. He has been editor of the leading Dutch language journal Onze Taal. For 24 years. He is (co-)author of books such as De eerste minuten: Attentum, benevolum en docilem parare in de inleiding van toespraken (2004), Handboek Stijl (2009), Bending opinion, Essays on Persuasion in the Public Domain (2010) Visual Language, Perspectives for both Makers and Users (2012), Pics or it did not happen (2012), Spreken als Max Havelaar (2012), Beïnvloeden met emoties: Pathos en retorica (2015) and Vertrouw mij! Manipulaties van imago (2018). He is co-founder of the Leidse Werkgroep Retorica, and organizer of the second Rhetoric in Society Conference in Leiden  (2009). Together with Willem Koetsenruijter he has written several research reports on local journalism in the Netherlands. E-mail: j.c.de.jong@hum.leidenuniv.nl

Реторичен анализ на виртуалната визуална комуникация във Фейсбук относно евроатлантизма – Десислава Антова

Десислава Антова е доктор по реторика, темата на дисертацията ѝ e „Традиционни и нови проявления на виртуалната реторика в онлайн медийна среда“, защитена е през 2019 г. Дипломира се като бакалавър и магистър във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет. Магистър по реторика към Философския фа­култет на Софийския университет. Член е на Института по реторика и комуникации. Автор е на статии, свързани с трансформациите в медиите в България, с промените в журна­лис­тическата професия и в медийната система, анализира блогове и блогъри и др. Имейл: antova.desy@gmail.com

 

ПР стратегията като принцип на поведение и линия на доверие – Димитрина Стефанова

Доцент д-р Димитрина Стефанова е преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“, в Правно-историческия факултет, катедра „Връзки с обществеността“. Автор е на публикации, сред които „Стратегически компоненти на PR планирането“ (2011), „Особености на ПР стратегията и етапи в реализирането й“ (2016), „Мениджмънт на кри­зи“ (2019 – в съавторство), „Вътрешните комуникации в публичната среда и ролята им в управлението на кризисни ситуации“ (2017 – в съавторство), „Ефективни комуникации в публичния мениджмънт“ (2017 – в съавторство), „Алгоритъм на PR кампанията“ (2022 – в съавторство). Научните ѝ интереси са в областите: ПР, кризисен мениджмънт и ПР, стра­тегически комуникации, институционален комуникационен мениджмънт. Член е на Бъл­гарското дружество по връзки с обществеността (БДВО). Имейл: dimi@swu.bg

Комуникиране на европейската политика на сближаване: теоретичен обзор – Асения Димитрова

Асения Димитрова е бакалавър по „Политически науки“ и магистър по „Поли­ти­чески мениджмънт и публични политики“ от Нов български университет. Завършва ма­гистратура по „Европейски проекти“ в Софийския университет, във Философския фа­кул­тет, катедра „Европеистика“ със защита на магистърска теза на тема „Политиката на сбли­жаване в България: колективни представи срещу политически очаквания“. В послед­ните пет години работи в неправителствения сектор като координатор и ръководител на проекти с европейско финансиране по теми, свързани с регионалното развитие, транс­граничното сътрудничество, младежта, цифровата трансформация, борбата с фалшивите новини и дез­ин­фор­мацията. Имейл: aseniya.dimitrova@gmail.com

Академична и стратегическа комуникация

Academic and Strategic Communication

Education and Academic Communication: Functions and Intersections – Ivan V. Cvetanović

Ivan Cvetanovic is a professor at the University of Nis, Serbia, Faculty of Philosophy, De­partment of Communication and Journalism. He is a lecturer in rhetoric, stylistic, media communication, theory of communication, electronic media, etc. E-mail: ivan.cvetanovic@ filfak.ni.ac.rs

 

Докторантското обучение в България в светлината на Болонския процес и Ев­ропейското образователно пространство – Надя Бирежакли

Надя Бирежакли е доктор по политически науки (политологични изследвания на ЕС – европейска идентичност) от СУ „Св. Климент Охридски“ с дисертационен труд на тема „Регионалната политика на ЕС през програмен период 2014-2020 – нови измерения на изграждане на положителна идентификация с ЕС“. Завършила е международната ма­гистърска програма „Право на ЕС“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета на Ло­тарингия, Франция, както и магистърската програма „Европейски проекти“, Фило­софски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, притежава бакалавърска степен по „Публична администрация“ от СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователските ѝ инте­реси са в областта на европейските политики, докторантското обучение, идентичностните и меж­ду­културни въпроси. Участва като член на научни колективи в национални и между­на­родни научноизследователски проекти, както и е автор на научни публикации в горе­по­сочените области. Понастоящем д-р Надя Бирежакли е изследовател към алианса „Транс­формация за Европа“ (T4EU), който се състои от седем университета от различни региони в Европа: Университета Саарланд (Германия), Университета на Аликанте (Ис­пания), Ес­тон­ската ака­демия на изкуствата (Естония), Университета на Силезия в Катовице (Полша), СУ „Св. Кли­мент Охридски“ (България), Университета в Триест (Италия) и Университета Витаутас Мгнус (Литва). Имейл: birezhakli@uni-sofia.bg

Децентрализация и интернационализация на докторантското обучение в Гер­мания по примера на Свободния университет в Берлин – Адриана Тонева

Адриана Тонева е докторант по програма „Европеистика“, Политологични из­следвания на ЕС в катедра „Европеистика“ във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Дисертацията е на тема „Евроскептичният по­пу­лизъм на радикално десните партии в България и Германия в периода 2005-2022“. На­уч­ните ѝ интереси са в областите популизъм, десен радикализъм, конституционно право и Ев­ропейски съюз. Имейл: ariana_2155@yahoo.com

Представяне на книги

Book Review

Представяне на книгите на Венцислав Бондиков „PR като обект на познание. Към философията на пъблик рилейшънс“ и „Критични дебати за PR“ – Иванка Мав­родиева

Иванка Мавродиева, професор, д-р и д.ф.н., е преподавател в Софийския уни­верситет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Автор е на 16 книги и на 150 статии в научни списания и сборници. Преподавател, из­следовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; кому­ни­кацията като реализираща се в различни области: от бизнес, медии, политика, Уеб 4.0, Ин­тернет на нещата. Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Брой 55 на сп. „Реторика и комуникации“, април 2023 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 55 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2023) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 2022.