Представяне на авторите / Contributors – Rhetoric and Communications, Issue 53, October 2022

Сп. Реторика и комуникации“, брой 53, октомври 2022 г.

Комуникацията през 21. век, реторика и аргументация

Communication in the 21st Century, Rhetoric and Argumentation

Думи на водещите

Editors Words

Проф. д-р Йовка Тишева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Йовка Тишева е доктор по филология, професор в Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Води лекционни курсове по академична комуникация и бизнес комуникация за студенти от бакалавърските и магистърските програми във Факултета по славянски филологии и Философския фа­култет на СУ, както и курсове по лингвистика. Научните ѝ интереси са в областта на ака­демичната комуникация и бизнес комуникация, устната и писмената комуникация, линг­вистичната прагматика. Автор е на книги и статии, между които „Модели за ин­тер­пре­тация на сложното изречение в съвременния български език“ (2000), „Структурни модели на въпросителните изречения в българския език“ (2004), „Академичната кому­никация“ (2010), „Академично писане за докторанти и постдокторанти“ (2014), „От ре­ферата до ма­гистърската теза: Академичното писане за студенти“ (2016) – в съавторство с И. Мав­родиева. Имейл: tisheva@uni-sofia.bg

Дн, д-р Антонина Кардашева – Нов български университет

Д-р Антонина Кардашева е хоноруван преподавател в Нов български университет. Професионалните ѝ интереси са в областите: бизнес комуникация, инди­видуален и групов коучинг, организационна диагностика, консултиране, иновативни стра­тегии за развитие и обучения. Тя е доктор на науките, защитила дисертация на тема: „Лич­ностна детерми­ни­раност и психосоциална проекция на емоционалната интели­гентност“. Има придобита на­учна и образователна степен „доктор“ на тема „Психо­логи­чески аспекти на професионален стрес“. Д-р Антонина Кардашева е автор на моногра­фиите „Психология за родители“ и „За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите“. Д-р Кардашева стандартизира и адаптира за България различни методи за групова и индивидуална пси­ходиагностика. Тя е управляващ директор на Фон­дация за раз­витие на емоционалната ин­телигентност. Имейл: contact@ drantoninakardasheva.com

Комуникация и общество

Communication and Society

Реторични и дискурсивни особености на кампаниите за предсрочни парламен­тарни избори в България през 2021 г. – Катя Михайлова

Катя Михайлова е доцент по социология на кому­никациите към катедра „Ико­номическа социология“ в УНСС. Възпитаник е на Факултета по журналистика и масови комуникации към СУ „Св. Климент Охридски“, където за­щитава и докторска дисертация по журналистика през 2006 г. Като докторант е сти­пендиант на SYLFF – Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund. Специализира комуни­кации в Ореn University в Лондон през 2003, а след това и в Goldsmiths College в Лондон през 2009 г. Води лекционни курсове по Со­циология на комуникациите в УНСС и УИБИТ, Теория и история на цивилизациите в УНСС, Методология на научното изследване в докторската програма на НАТФИЗ „Кръс­тьо Сарафов“. В полето на същите дисциплини са и научните ѝ интереси. Автор е на мо­нографиите „Меди@ Избори“ (2019), „Меди@ Общество“ (2016), „Теле­визията за деца“ (2011). Съставител и редактор е на сборника „Млада наука за изкуствата“ (2010, 2012). http://blogs.unwe.bg/kmihailova/. Имейл: k.mihaylova@unwe.bg

Дигитална демокрация – същност и тенденции в динамичната комуника­ци­онна среда  – Ивелина Боевска

Ивелина Боевска е редовен докторант по направление „3.3. Политически науки („Политология“ – Съвременна българска политика)“, катедра „Поли­то­логия“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в периода 2019–2022 г. Тема на дисертацията е „По­литическият PR в епохата на дигиталната демокрация – новите предизвикателства“. Автор на публикации, свързани с политическата комуникация и PR. Маркетинг директор е на българска фирма, има опит в областта на политическата и корпоративна комуникация. Имейл: ivelinapetrova@mail.bg

Discursive Fields And Linguistic Patterns In Online Space Natalia Ryabchenko, Olga Malysheva, Veronika Katermina, Anna Gnedash

Natalia Ryabchenko, Associate Professor, Kuban State University, Russia.

Natalia Ryab­chenko (ORCID ID: 0000-0001-6980-2894) is an Associate Professor of Social Work, Psychology and Pedagogy of Higher Education Department at Kuban State Uni­versity in Russia. She integrates natural-science methods with social science methodology to enhance research into networked communication, online discursive fields and audiovisual ecosystems and their impact on the online and offline spaces. Her wide range of expertise covers mathematical modeling and network analysis of politics in the online space of modern states. She has over 100 publications and she is the author over 12 computer software programs aimed at collecting and analyzing Big Data. She is the head and executor of research projects supported by the Russian state and public scientific funds. Sphere of scientific interests: network policy, Big Data, network linguistics, computational social science. E-mail: rrrnatali@mail.ru

Olga Malysheva, Associate Professor, Kuban State University, Russia

Olga Malysheva (orcid.org/ 0000-0001-8285-0508) is an Associate Professor at Kuban State University in Russia. Her area of expertise covers applied aspects of corpus linguistics, discourse analysis, cognitive studies, and political communication. Hybrid methodology allows her to analyze audiovisual ecosystems and online discursive fields that form on the platforms of social media. It allows assessing current digital socio-political agenda and predicting the development of public sentiment. Sphere of scientific interests: corpus linguistics, computational linguistics, discourse studies, network linguistics, political communication. E-mail: malysheva_op@ mail.ru

Veronika Katermina, full professor, Kuban State University, Krasnodar, Russia

Veronika Katermina (orcid.org/0000-0001-9141-9867) is Professor of English Philology at Kuban State University in Russia. She has over 200 publications that have been cited over 200 times and she has been serving as an editorial board member of reputed Journals. She is the head and executor of research projects supportedthe  by Russian state and public scientific funds. Sphere of scientific interests: cognitive studies, gender studies in linguistics, network linguistics, political communication. E-mail: veronika.katermina@yandex.ru

Anna Gneadsh, Associate Professor, Kuban State University, Russia

Anna Gneadsh (ORCID ID: 0000-0002-3516-107X) is an Associate Professor of Public Policy and Public Administration Department at Kuban State University in Russia. She has over 150 publications. She is the head and executor of research projects supported by the Russian state and public scientific funds. Sphere of scientific interests: network policy, gender studies in politics, network linguistics, computational social science. E-mail: anna_gnedash@inbox.ru

Визуална комуникация в кандидатпрезидентските избори в България през 2021 г. Анелия Георгиева

Анелия Георгиева е докторант във Факултета по журналистика и масова комуни­кация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е бакалавър по журна­листика от същия факултет. Магистър по „Публична реч“ от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. На­учните ѝ интереси са областите медии, невербална комуникация, интернет комуника­ция. Имейл: aneliq.dg@abv.bg

Комуникация, медии, бизнес

Communication, Media, Business

Платформи за компенсиране на дефицити в съвременната журналистика – Илия Вълков

Илия Вълков e преподавател по медии и политика, медийна етика, радио и телеви­зионна журналистика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Той е доктор на СУ „Св. Кл. Охридски“. Защитил е дисертация по кризисна комуникация, има магистърска степен по социология и е магистър по връзки с обществеността. Автор е на монографията „Комуникация на граждански движения“, както и многобройни публикации в областта на кризисната комуникация, гражданските движения и институциите, публич­ната комуникация, журналистиката. Дългогодишен политически журналист и автор на коментари и анализи. Имейл: valkov@unwe.bg

Блогове и блогърството:  видове и проявления Розалина Божилова

Розалина Божилова е доктор; защитава дисертация на тема „Ценности проекции в комуникацията в социалните медии с оглед на британски и български блогове“ към Ру­сенския университет „Ангел Кънчев“. Тя води курсове по английски език, в частност по Европейската рамка (А1-С2). Участва в уебинари с изследователска насоченост и в научни проекти. Автор на научни публикации, свързани с интернет комуникацията, социалните мрежи, ценностите и др. Имейл: rbozhilova@uni-ruse.bg

The Role of Virtual Communities in the Brand-consumer Relationship in the Romanian Ecotourism Lavinia Enache

Lavinia Enache, is a PhD student at the University of Bucharest (Romania). In her PhD thesis, she researches the communication strategies used by entrepreneurs in the field of eco­tourism in Romania. E-mail: enache.lavinia@fjsc.ro

 

Комуникация и образование

Communication and Education

Промени в комуникацията във висшето образование по време на пандемията: нагласите на преподавателите – Антоанета Гетова

Гл. ас. д-р Антоанета Гетова преподава в Катедра „Социология“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преподава различни дисцип­лини от областта на количествените методи, включително „Онлайн изследвания“ и „Ос­нови на SPSS“. Основните ѝ интереси са в областта на количествените методи, дигитал­ните методи и социология на организациите. Последни публикации: Could Online Learning Substitute the Traditional one in Bulgarian Universities: Lecturers’ Point of View, (2021); Getova, A., Mileva, E., Did the Pandemic Permanently Digitalize Higher Education in Bulgaria? (2021); Misheva, M. Getova, A. Bakalova, M. Returnees’ Reintegration “Back At Home” And Sustainability Of Return, Return Migration: European and Bulgarian Perspectives (2020); Го­лемите данни и общественият договор: анализ на казуса с изтичането на данни от На­цио­налната агенция за приходите, (2019). Имейл: aggetova@phls.uni-sofia.bg

Othering in EFL Hybrid Learning in the Algerian Higher Education Context – Zeyneb Khaldi, Hana Aissaoui

Zeyneb Khaldi is a PhD Candidate in Applied Linguistics and Didactics of Foreign Languages from the University of Mouloud Maameri of Tizi Ouzou, Algeria. Her PhD research focuses on the role of Learning Competencies/Skills in constructing 21st century citizens in the Algerian context, and whether the post-modern Algerian’s educational approaches are efficient in raising individuals who will lead to the country’s economic growth and satisfy the social, economic, and political changes taking place both at the national and international levels. E-mail: zeynebkhaldii@gmail.com

Hana Aissaoui is a PhD Candidate in English Literature and Civilization from the University of Mouloud Maameri of Tizi Ouzou, Algeria. Her PhD research deals with Identity ambivalence and hybridity between acceptance and rejection.  Her work encompasses also Cul­tural materialism and orientalism within different contexts. E-mail: Hana.aissaoui15@gmail.com

 

Студентски дебюти

Students Debuts

The Methods of Disinformation in the Russia-Ukraine WarArmin Kuźmiński

Armin Kuźmiński is a student at the University of Silesia, Katowice, Poland and Erasmus student (Project: Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge En­trepreneurs – T4E.). E-mail: armincarter20@gmail.com

Identity and European Identity in Normative Documents and Presentations – Agnieszka Budzisz

Agnieszka Budzisz is a student at University of Silesia, Katowice, Poland and Erasmus student (Project: Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge En­trepreneurs – T4E.). E-mail: agnbudzisz@gmail.com

Представяне на книги

Book Review

Лингвистичната шекспириада на Ранди Харис. Езиковата война за теоретич­ния облак на Чомски Симеон Василев

Доц. д-р Симеон Василев е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той е доктор по „Меж­ду­народна комуникация – Журналистика“. Дисертацията му е на тема „Лидерство в гло­бал­на медийна среда“. Специализира германистика в университета „Мартин Лутер“, Гер­ма­ния, и журналистика в Би Би Си и Университета в Кардиф, Уелс. Научните му интереси са в областта на медиите и международните отношения. Имейл: sivasilev@uni-sofia.bg

Брой 53 на сп. „Реторика и комуникации“, октомври 2022 г. се издава с финансовата по­мощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 53 of the Rhetoric and Communications Journal (October 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 20