Представяне на автори – Contributors

Сп. „Реторика и комуникация”, брой 51, април 2022 г.

Rhetoric and Communications, Issue 51, April 2022

 

Публична комуникация и политическа комуникация

Public Communication and Political Communication

Водещите броя

Editors

Проф. дн Мариета Ботева – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Мариета Ботева е професор във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, преподава в него от 1982 г. Тя води лекционни курсове по реторика, публична комуникация и аргументация в специалностите „Философия“, „Политология“, „Психология“ и „Право“. Научните ѝ ин­тереси са в областите история на реториката, аргу­ментация, политическа реторика и де­батите. Придобива научната степен доктор през 1988 г. и е доктор на науките по фило­со­фия (Професионално направление 2.3. Философия (Реторическа аргументация) от 2012 г. Автор е на статии и на монографии, сред които: „Речник по реторика. 150 аргумента за ора­тора“ (2003, 2008), „Политическата аргументация в реторическите дискурси“ (2013), „Ди­алогът от Сократ до днес“ (1999), „Реториката през Българското възраждане“ (2001), „Ръководството за писане на речи“ (2013), „Съдебна аргументация“ (2021) и други. Имейл: m.boteva@ts.uni-vt.bg

Проф. дн Иванка Мавродиева – Софийски университет „Св. Климент Ох­ридски“

Иванка Мавродиева, професор, д-р и д.ф.н., е преподавател в Софийския универ­ситет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и ака­демично писане. Автор е на 15 книги, сред които: „Парламентарното красноречие в България в XVIII, XIX и XX ОНС“ (2001), „Политическата реторика в България: от митингите до Web 2.0 (1989-2012)“ (2012), „Реторика и пъблик рилейшънс“ (2013). Автор e на 120 статии в научни списания и сборници. Преподавател, из­следовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; комуникацията като реализираща се в различни области: от бизнес, медии, политика, Уеб 4.0, Интернет на нещата. Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Публична комуникация

Public Communication

Sustainable Development: Driving Factors and Impact Measurement – Milka Semova

Milka Semova, Ph.D. Her dissertation (2016) focuses on the strategic planning of alumni relations, lobbying and volunteering, marketing segmentation of the alumni database. She specialises in helping organizations maximize their stakeholder engage­ment by building shared value partnerships. Her portfolio of projects includes orga­nizational culture shaping, learning and development, and network design. She serves as a member of several steering committees, among which are the Bulgarian Association of CSR Professionals and the OECD National Contact Point. She is the author of the book HOW TO BUILD ALUMNI RELATIONS: because investing in alumni matters (2021). E-mail: milka.semova@gmail.com

 

Self-otherness in Tourism. A Semiotic analysis of China Travel Posters Neus CrousCosta

Neus Crous-Costa. Universitat de Girona (University of Girona) – Laboratory of Multi­disciplinary Research in Tourism, LMRT – (Catalonia, Spain). Scientific interests: travel and self-development, education, tourism and the encounter with the other, sustainability, cooperation. Book: Tourism, Pilgrimage and Intercultural Dialogue. Inter­preting sacred stories. Cabi. 2019. Editors: Dolors Vidal-Casellas, Silvia Aulet, Neus Crous-Costa. Neus Crous-Costa. E-mail: neus.crous@udg.edu

Политическа комуникация

Political Communication

Рeторика и комуникация при пандемията – ценностна промяна и раз­ширяване на политическия риск – Рада Коджабашева

Рада Коджабашева е доктор по политология. Защитава дисертация на тема „Со­циалните измерения на политическия риск в условия на глобализация“. На­учните ѝ ин­тереси са в областта на политическия риск и участието на граж­даните в политическия процес. Има редица публикации, сред които студиите „Полити­ческият риск на пара­дигмата „демокрация“ (2018); „Социални измерения на политическия риск: концепция и индекс за рисковото влияние върху об­ществото“ (2021) и др. Автор е на книгите „Рискът демокрация“, „Времето ми оти­ва“, „Мар­теницата“, „Политическият риск за обществото“, както и редица научни и пуб­лицистични статии в български медии. Имейл: radakodjabasheva@gmail.com

 

Facebook посланията на предизборната парламентарна кампания’2021 – Ли­лия Райчева, Нели Велинова, Лора Метанова, Мариян Томов

Проф. д-р Лилия Райчева (ORCID ID: 0000-0003-4234-5982) е препода­вател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ (от 1974 г.). Била е член на Съвета за електронни медии (2001‒2008 г.). Автор е на множество научни публикации у нас и в чужбина, включително и ре­ферирани в Web of Science и Scopus. Нейният H-индекс е 5. Участник и ръко­водител е в национални и международни научни проекти, включително и такива по програмите COST и Хоризонт 2020 и под­кре­пени от фонд „Научни изслед­вания“ към МОН. Изследователските ѝ интереси включ­ват медийни и комуни­кационни изследвания, екранен език, въздействие на ИКТ, медийни политики и регулации. Имейл: lraycheva@yahoo.com

Д-р Нели Велинова (ORCID ID: 0000-0002-4113-4879) е автор на научни публи­кации в национални и международни издания, включително и реферирани в Web of Science и Scopus. Нейният H-индекс е 1. Научните ѝ интереси са в областта на социалните протести в България, българската медийна екосистема, възрастните хора и дигиталните общества, предизборните кампании за Европейския и националния парламент, съвременната кому­никация в традиционните и виртуални семейства. Участник и ръководител е в национални и международни научни проекти, включително и такива по програмите COST и Хоризонт 2020 и подкрепени от фонд „Научни изследвания“ към МОН. Имейл: nelikdkd@gmail.com.

Д-р Лора Метанова (ФЖМК на СУ) е журналист в Българска телеграфна агенция. Нейните изследователски интереси са в областта на политическата реторика, генезиса на фалшивите новини, онлайн комуникацията. Научните ѝ публикации са свързани с поли­тическото говорене, предизборните кампании в социалните мрежи, предпоставките за ге­не­рирането и разпространението на фалшиви новини. Участник е в национални и между­народни научни проекти, включително и такива по програмите COST и Хоризонт 2020 и подкрепени от фонд „Научни изследвания“ към МОН. Имейл: loranikolova76@gmail.com.

Изследователските интереси на д-р Мариян Томов (ФЖМК на СУ) са в сферата на комуникацията от разстояние, разделените семейства, виртуалните общности, полити­ческия популизъм, протестните движения. Автор е на научни публикации, сред които и реферирани в Web of Science и Scopus. Неговият H-индекс е 2. Участник е в национални и международни научни проекти, включително и такива по програмите COST и Хоризонт 2020 и подкрепени от фонд „Научни изследвания“ към МОН. Имейл: mariyan.d.tomov@gmail.com

Комуникация и медии

Communication and Media

Четвъртата (мрежова) власт: проявления, явления и тенденции – Симеон Ва­силев

Доц. д-р Симеон Василев е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той е доктор по „Меж­дународна комуникация – Журналистика“. Дисертацията му е на тема „Лидерство в глобална медийна среда“. Специализира германистика в университета „Мартин Лутер“, Германия, и журналистика в Би Би Си и Университета в Кардиф, Уелс. Научните му интереси са в областта на медиите и международните отношения. Имейл: simeonvassilev@gmail.com

Комуникационни  тенденции и перспективи в онлайн медии  ̶  Андрей Велчев

Андрей Велчев е доктор по Научна специалност: 05.11.02 – Политология (Пуб­лична администрация). Темата на дисертацията е „Роля на комуникациите за изграждане на обществена съпричастност при стратегически публично-частни партньорства“, за­щитена към катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Ох­ридски“ (2015). Главен редактор на Любословие.бг https://luboslovie.bg/. Главен асистент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по „Комуникации в политиката и си­гурността“. Автор на книгата „Управление на комуникациите при публичните политики“ (2018) и на статии, в които представя резултати от изследвания, свързани с комуни­кациите, медиите и пъблик рилейшънс. Научни интереси в областите публична комуникация, ме­дии. Имейл: avelchev@gmail.com

 

Докторантски и студентски дебюти

Student Debuts

China’s Understanding of Hybrid Wars   ̶   Theodoros Vaniotis

Theodoros Vaniotis holds a Bachelor’s degree in History from Sofia University St. Kliment Ohridski. He graduated as a Master at Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) University in ‘World Politics’, in the field of International Relations and Po­litical Science. He is a PhD student at the New Bulgarian University. His dissertation topic is “Strategic domination through new communication technologies: the case USA-Russia”. His research interests are in the fields of International Relations, Foreign Policy, World Politics. Honored lecturer in the Department of Political Sciences at the Faculty of Philosophy at Sofia University. E-mail: theodoros.vaniotis@gmail.com

 

Анализ на президентските речи на Георги Първанов Атанас Радев

Атанас Радев е студент по специалност „Политология“ към Философския фа­култет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Председател на Студентския клуб на политолога (2019‒2021), а от декември 2021 г. заместник-председател на На­ционален младежки форум. Изследователски интереси в областта на политическата ко­муникация, партийни системи и дипломация. Пише дипломна работа на тема „Фраг­мен­тация на пар­тийната система и коалиционни споразумения. Българския случай 2021 г.“ Имейл: atanas.g.radev@abv.bg

Добри практики

Good Practices

За правилността на някои понятия в публичната комуникация  ̶  Христо Атанасов

Христо Атанасов е бакалавър и магистър по „Публична администрация“ към Фи­лософския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Темата на ма­гистърската му теза е: „Тенденции в развитието на държавната администрация през XXI век“. Бил е докторант към катедра „Публична администрация“. Водил е часове на студенти към същата катедра. Автор на статии в областта на публичната администрация, публичния мениджмънт, публичните комуникации и човешките права. Научните му интереси са свър­зани с изследване на публичната администрация, публичната комуникация и измеренията на публичността. Главен експерт към омбудсмана на Република България. Имейл: h.atanasov@ombudsman.bg, atanasov.hristo@gmail.com

 

Представяне на книги

Book review

Представяне книгата на Иванка Михайлова „Конфликти в организацията и тяхното управление“ – Цветан Давидков

Професор д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чете курсове по национални и организационни култури, основи на управлението, предприемачество, организационно поведение и др. Научните му интереси и изследвания са в сферата на интеркултурната комуникация, бизнес комуникацията, пред­приемачеството, организационната култура. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии. Участвал е в обучителни и консултантски проекти. Имейл: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

 

Брой 51 на сп. „Реторика и комуникации“, април 2022 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 51 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.