Представяне на книгите „Мениджмънт на кризи. Теоретични и практически основи“ и „Ефективни комуникации в публичния мениджмънт“

Представяне на книги

Тодор Симеонов Симеонов

Институт по реторика и комуникации

Имейл: teo.simeonov@gmail.com

Книгата „Ефективни комуникации в публичния мениджмънт“ е издадена през 2019 г. от издателство „Пропелер“; авторите са хабилитирани лица, учени и преподаватели: доц. д-р Валентин Василев, доц. д-р Димитринка Стефанова и доц. д-р Славянка Ангелова.

Всеки от авторите е с доказана експертиза и те написват отделни глави, като това е оповестено в началото на книгата.

Доцент Василев в първа глава представя теоретичните основи и съвременните тенденции в публичния мениджмънт, като поставя фокус върху базови понятия, върху компетентностите на ръководителите в публичната администрация, служебните взаимоотношения и организационния климат. Авторът разширява тематиката и навлиза в представянето на управлението на промените в публичния сектор, една недостатъчно изследвана област.

Доцент Стефанова открива, обособява и представя убедително във втора глава дефинирането на професионалната комуникация в публичната организация; акцентът е както върху теоретичната рамка, така и върху практическите аспекти, тъй като се представят знания за компетентностите на специалистите по пъблик рилейшънс именно в публичния сектор. Авторът достига до извеждане на стратегически компоненти в ПР отново в сферата на публичния мениджмънт, като така се постига кохерентност и навлиза в дълбочина в една актуална сфера.

В трета глава доцент Ангелова се ориентира към представяне на онлайн инструменти, които се използват, за да се осъществят ефективни публични комуникации. Тематиката обхваща установяване ролята на уебсайта на организацията, на корпоративния блог и на социалните мрежи. Това е съвременен подход при установяване възможностите за реализиране на пъблик рилейшънс във виртуална среда.

Като предимства на книгата представям обобщенията, представени текстово и графично, например на с. 40 и 41, в таблици 3 и 4 са представени американския и холандския модел за реализиране на управлението. Други примери: на с. 78 – Четвърти етап. Избор на стратегия за реализиране на промяната, с. 178, фигура 1 „Модел на електронно управление на cтратегията“.

В книга са включени увод и заключение, както и отзиви, което позиционира самата книга в областта на ПР в академичната сфера.

Продължавам с другата книга, която е издадена две години по-рано, за да се представи възходящото развитие на научните постижения на авторите и работата в екип.

Книгата „Мениджмънт на кризи. Теоретични и практически основи“ е издадена през 2017 г. от издателство „Пропелер“, авторите са преподаватели: доц. д-р Валентин Василев, доц. д-р Димитринка Стефанова и д-р Веселин Черкезов.

Спецификата на книгата е на няколко равнища. Актуалната тема за мениджмънта на кризи, антикризисна комуникация е ангажирала вниманието на тримата автори. На второ място, текстът покрива заявката, направена във второто заглавие, тъй като действително се представят теоретични и практически основи.

Първата част/глава е написана от доцент Василев и основателно правя извода, че тук има създадена теоретична рамка, тъй като се представят кризите, без да се изпада в ненужна класификация, а се поставя акцент върху мениджмънта на кризи в организацията и мениджмънта в кризисни ситуации като компонент от съпротивата към промяната.

Втора глава е написана от доцент Стефанова и в нея се навлиза в дълбочина в проблематиката, като се установяват съдържателните характеристики на понятията „криза“ „кризисен мениджмънт“ и „кризисен ПР“. В тази глава има и практически измерения в четвъртата част, наречена „Предизвикателства, дилеми и въпроси пред кризисния мениджмънт и кризисния ПР“ – с. 152‒154.

Трета глава е ориентирана доминиращо към практическите измерения, тя е практикум, както е оповестено от доктор Черкезов – с. 154‒98. Новостите в тази част са на две равнища. От една страна, се установява ролята на екипите и екипната работа в публичната комуникация; а от друга страна, се извеждат индивидуалните поведенчески компоненти и влиянието им върху екипната работа. Тук са дадени примери и указания за анализ. Сред тях са тези за община Троян; добрата практика от Мюнхен, Германия; представен е казусът P steel. Интерес представляват въпросникът „Поведение в конфликтни ситуации“ – с. 216‒222 и въпросникът „Неефективен ръководител“ – с. 226‒229.

Текстовете на двете книги показват сътрудничество на академично равнище и изготвяне на текстове, в които балансирано са представени знания и препоръки. Те са полезни и практически ориентирани; намерен е баланс между систематизирано извеждане на основни принципи на пъблик рилейшънс и публичната комуникация, добри практики, принципи и професионални правила и норми.

ПР е видян като проявление в отделни сфери, като свързани дейности, но и като процес. Практико-приложният характер на текстовете е налице и това допринася за бързото възприемане на информацията.

Текстовете са написани на много добър научен стил, изяснена е терминологията и е обновен категориално-понятийния апарат на пъблик рилейшънс.

Ръкописът е представен на 15.09.2019 г.

Ръкописът е приет на 10.11.2019 г.

Manuscript was submitted: 15.09.2019.

Accepted: 10.11.2019.

сп. „Реторика и комуникации“, бр. 42, януари 2020 г.

Rhetoric and Communications, Issue 42, January 2020.

Брой 42 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.