Представяния на авторите – Сп. „Реторика и комуникации“, брой 42, Януари 2020

Медийна и интернет комуникация

Думи на водещите

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Стефан Серезлиев е доцент по брандинг и интегрирани маркетингови комуникации в Катедрата по журналистика и връзки с обществеността във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Защитава дисертация към Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността“, Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет по тема, свързана с творческия процес в рекламата и интегрираните маркетингови комуникации. Автор е на монографията „Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите“ и на десетки статии, сред които тези, посветени на реториката, аргументацията, визуалната комуникация и други. Член на редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации“. Имейл: serezliev@uni–vt.bg

Д-р Иглика Касабова

Член на Института по реторика и комуникации. Защитава дисертация на тема „Реторически техники за убеждаване в медийна среда (от телевизионните предавания до социалните мрежи)“. Публикациите й са в областта на реториката, виртуалната комуникация, медиите, социалните мрежи, визуалната реторика, сред които: „Някои реторически особености на промотирането на телевизионни предавания като медиен продукт“, The rhetoric of protests (Visual and verbal messages of the protests), A new rhetorical view of media environment – from televisions to social media, „Визуален реторически анализ на предизборната политическа реторика в социалните мрежи в България – местни избори 2015” . Хоноруван преподавател в Университета в Шефилд, филиал София и в Софийския университет по „Академично писане“ и „Комуникативни техники“, БИН. Имейл: iglika_kassabova@hotmail.com

Медии и комуникации

Стела Ангова, Иван Вълчанов – Автоматизираната журналистика между човека и технологиите

Доц. Стела Ангова е преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ – УНСС. Лектор е по дисциплини, свързани с онлайн медиите, онлайн журналистиката и създаването на дигитално съдържание. Има редица публикации за трансформациите на медийната среда, новите професионални роли и компетенции в журналистиката, проблемните зони на образованието по медии и журналистика, развитието на разследващата журналистика в интернет. Имейл: sangova@unwe.bg

Ас. Иван Вълчанов е преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ – УНСС. Доктор по медии и комуникации, магистър по бизнес журналистика и онлайн журналист с десетгодишен опит. Научните му интереси и публикации са в сферата на дигиталните медии, професионалния профил на журналиста, образованието по медии и журналистика. Имейл: valchanov@unwe.bg

Добринка Пейчева – Екологични измерения на медийните реалии в „пост-интернет“ обществото в България

Добринка Пейчева е доктор на социологическите науки и професор в катедра „Социология“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Основните и научни интереси са в областта на медиите и комуникациите. Гостуващ лектор е и в СУ „Климент Охридски“, УНСС и други български университети. Публикувала е над 100 статии и студии и 10 монографии. Имейл: peichevad@gmail.com

Диляна Керанова – Екологични измерения на медийните реалии в „пост-интернет“ обществото в България

Диляна Керанова е доктор по социология и главен асистент в катедра „Социология“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Основните й научни интереси и публикации са както в областта на медиите и комуникациите, така и в социалната сфера. Имейл: dilyana.keranova@gmail.com

Илия Вълков – Процеси на политизация в българската медийна среда

Илия Вълков е доктор на СУ „Св. Кл. Охридски“ и преподавател по медии и политика, медийна регулация, радио и телевизионна журналистика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Защитава дисертация по кризисна комуникация, има магистърска степен по социология и е магистър по връзки с обществеността. Автор е на монографията „Комуникация на граждански движения“, както и многобройни публикации в областта на кризисната комуникация, гражданските движения и институциите, публичната комуникация, журналистиката. Той е дългогодишен политически журналист и автор на коментари и анализи. Имейл: valkov@unwe.bg

Интернет комуникации

Мила Серафимова – Интернет комуникация, медия комуникация, пъблик рилейшънс в дигиталната ера: теоретични дилеми

Доц. д-р Мила Серафимова е преподавател по връзки с обществеността във Военна академия „Г. С. Раковски”, катедра „Психология и лидерство“, магистърска програма „Публични комуникации”. Има опит в областта на връзки с обществеността, стратегически комуникации, подготовка за медийни изяви и писмена комуникация в сферата на пъблик рилейшънс, кризисна комуникация и разработване на комуникационни стратегии. Научните й интереси през последните години са в областта на развитие на теорията на PR в дигиталната ера и техниките за противодействие на фалшивите новини и онлайн дезинформацията като част от кризисния PR. Имейл: mila.serafimova@abv.bg

Мария Николова – ПР етика в управлението на онлайн кризисните комуникации

Д-р Мария Николова е завършила „Връзки с обществеността“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 2012 г. защитава дисертация на тема „Имидж и онлайн медии: образът на Балканите в сферата на културата“ по научна специалност „Журналистика (Медии и Връзки с обществеността)“. Тя е главен асистент в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС. Преподава дисциплината „Кризисен ПР“ и води упражнения по предметите „Връзки с обществеността“, „Бизнес комуникация“, „Култура и медии“. Член е на Комисията за професионална етика на БДВО. Научните й интереси са в областта на кризисния ПР, бранд комуникацията, имиджмейкърството. Има научни публикации в наши и чужди периодични издания, както и практическият опит в сферата на медиите, агенционния ПР, организирането на събития и др. Имейл: mnikolova@unwe.bg

Добрян Боев – ‘Постдигитално’: между дефинициите и значенията

Добрян Боев е докторант по направление „3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно търсещи системи)“, катедра БИНКП, Софийски университет. Тема на дисертацията „Интернет на нещата – аспекти на промяната в постдигиталното общество“. Автор на публикации, свързани с интернет на нещата и онлайн комуникацията. Имейл: dobryan.boev@gmail.com

Интернет комуникация и социални мрежи

Илиана Павлова – Механизми на влияние в социалните мрежи

Илиана Павлова е професор, доктор. Преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, ръководител на катедра „Журналистика и връзки с обществеността“. Автор на книгите „Професия журналист: 21. век. Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики“ (2016), „Да споделяш в облаците. Новите медии и журналистиката“ (2012) и др. Научните й интереси са в областта на онлайн медиите, социалните мрежи, комуникационния мениджмънт. И-мейл: il.pavlova@ts.uni-vt.bg

Здравка Андонова – Управление на комуникацията в социалните мрежи по време на предизборни кампании в България

Здравка Андонова се дипломира като бакалавър във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”. Била е докторант в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Защитава дисертация на тема „Управление на организационните комуникации в условия на криза (на примера на политически партии в България)” и е доктор по „Администрация и управление”. Има опит като журналист. Изследователските й интереси са в сферата на управлението на политическата комуникация. Имейл: andonova@feba.uni-sofia.bg

Симеон Василев – Метапосредникът в информационната среда в интернет

Симеон Василев е доктор по „Международна комуникация – Журналистика“. Специализира германистика в университета „Мартин Лутер“, Германия и журналистика в Би Би Си и университета в Кардиф, Уелс. Дисертацията му е на тема „Лидерство в глобална медийна среда“. Автор е на книгите „Световният гамбит“, Глобализираният абсурд“, „Версия „Международна политика“, „Десетилетието. В сянката на лидери, кризи, избори и войни“, „Лидерство и медии“. Научните му интереси са в областта на медиите и международните отношения. Ръководител е на програма „Медии и комуникации“ в Института за публична политика. Преподава във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Имейл: simeonvassilev@gmail.com

Представяния на книги

Десислава Антова – Представяне на книгата „Картографиране на дигитално медийно съдържание“

Десислава Антова е член на Института по реторика и комуникации, бакалавър по журналистика, магистър по реторика, защитава докторат на тема „Традиционни и нови проявления на виртуалната реторика в онлайн медийна среда“. Има опит в онлайн медии и публикувани статии с анализ на блогове, онлайн медии и съвременна медийна среда: „Проявления на виртуалната реторика в мултимедийната журналистика (Анализ чрез метода Case Study на онлайн медията News.bg) – 2016 г.; Фалшивите новини и новите слухове в интернет – 2017 г.; 4 Съвременни проявления на виртуалната реторика в онлайн медии в България – 2019 г. Имейл: antova.desy@gmail.com

Тодор Симеонов Симеонов – Представяне на книгите „Мениджмънт на кризи. Теоретични и практически основи“ и „Ефективни комуникации в публичния мениджмънт“

Тодор Симеонов е член на Института по реторика и комуникации, защитава докторат на тема „Виртуална педагогическа реторика и обучение в онлайн среда“. Публикациите му са в областта на онлайн комуникацията: „Приложение на бизнес софтуерни решения в обучението“ (2015), „Съвременни измерения на педагогическата реторика във виртуална среда“ (2015), така и резултати от изследвания, свързани с проблематиката в дисертационния труд: Blending educational communication: a Bulgarian case (2015), „Скрийнкастинг: трансформация на педагогическата презентация през погледа на киберетнографията (2015), Blended Project-based Learning for Building 21st Century Skills in a Bulgarian School (2016), Digital badges in education: nature and implementation (2016). Има опит в областта на публичната комуникация, управление на човешки ресурси, международните отношения и мениджмънта. Имейл: teo.simeonov@gmail.com

Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 42, януари 2020 г.

Rhetoric and Communications Journal, Issue 42, January 2020

Брой 42 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.