Процес на рецензиране – етапи

Какъв е процесът на публикуване при две положителни рецензии от независими рецензенти?

Първа възможна ситуация

Ако ръкописът получи две положителни рецензии и в тях няма съвети и препоръки към автора:

 • Текстът той се насочва към редакторите и коректорите на списанието.
 • След редакциите и корекции ръкописът се представя в окончателния вариант на Редакционната колегия и на редакторите водещи броя.
 • Ръкописът се подготвя за предпечат.
 • Ръкописът се подготвя за онлайн публикуване.
 • Ръкописът се публикува в сайтовете на списание „Реторика и комуникации“ (на български и английски език) съответно в pdf и html формати.

 

Втора възможна ситуация:

Първи етап

Ако ръкописът получи две положителни рецензии, но в тях има съвети и препоръки към автора, тези съвети и препоръки се изпращат анонимно на автора от водещите броя и Редакционната колегия. Авторът в срок до 2 седмици трябва:

 • Да направи редакции с оглед препоръките относно структурата и съдържанието на първоначалния вариант на ръкописа.
 • Да направи подобрение и да усъвършенства текста във връзка с препоръките за методите и методиката на изследване.
 • Да редактира библиографията и цитатите съгласно указанията в списание „Реторика и комуникации“, стил АРА, 7 издание (2020) и препоръките на рецензентите.
 • Да отстрани граматическите и пунктуационните грешки, да направи стилови и езикови редакции.
 • Да отстрани пропуски, констатирани от рецензентите.
 • Да направи транскрипциите на източниците на кирилица, ако това е отбелязано в рецензията.
 • Да изпрати редактирания ръкопис на имейла на списанието.

Втори етап

 • Редактираният от автора ръкопис се изпраща по имейл на първоначалните рецензенти.
 • Рецензентите информират Редакционната колегия и водещите броя дали авторът е отстранил грешките.

Трети етап

– Ако ръкописът отговаря на критериите, той се насочва към редакторите и коректорите на списанието съответно на български и на английски език.

– След редакциите и корекциите ръкописът се представя в окончателния вариант на редакторите водещи броя.

– Ръкописът се подготвя за предпечат.

– Ръкописът се подготвя за онлайн публикуване.

– Ръкописът се публикува в сайтовете на списание „Реторика и комуникации“ в pdf и html.

Трета възможна ситуация:

 • Ако първоначалните рецензенти установят, че не са отстранени грешките, ръкописът се изпраща отново на автора.
 • Авторът трябва да отстрани пропуските в срок от 2 седмици.
 • Ако първоначалните рецензенти установят, че редактираният от автора ръкопис не отговаря на критериите, той се отхвърля окончателно.

Как се информира авторът за публикуване на ръкописа?

 • Авторите се информират чрез електронна поща, че ръкописът е публикуван.
 • Ако авторът установи пропуски и грешки в публикуваната вече статия онлайн, той информира Редакционната колегия. Грешките се отстраняват от редакторите на броя и онлайн редактора. Авторът се информира за това в срок до една седмица.
 • Конфиденциалността е гарантирана. Авторите на ръкописите получават само бележките и препоръките относно текста, дадени от рецензентите.

Какъв е процесът на публикуване, ако има една отрицателна и една положителна рецензия от независими рецензенти?

 • Ако има една отрицателна рецензия, се допуска преразглеждане на ръкописа.
 • Главният редактор и редакторите, които са водещи на даден брой на списанието могат да изискват повече от едно преразглеждане на ръкописа от експерт.
 • В такива случаи е възможно да се изпратят покани до други рецензенти, които да рецензират ръкописа, както и бланка за издателска рецензия.
 • Ако втората рецензия е положителна, ръкописът се насочва към редактиране първо от автора, а след това и от редакторите на списанието.
 • Ако отново се получи отрицателна рецензия, се изпраща покана до трети рецензент. При съгласие от негова страна, се изпраща анонимно ръкописът, както и бланка за издателска рецензия. В случай че рецензията на третия рецензент е отрицателна, ръкописът се отхвърля окончателно.

Какъв е процесът на публикуване, ако има две отрицателни рецензии от двама независими рецензенти?

 • Ако има две отрицателни рецензии, ръкописът се отхвърля.
 • Авторът на ръкописа се уведомява чрез електронна поща за това, като се предоставя обоснована информация и аргументация на базата на рецензиите.
 • Авторът се информира, че може да предложи ръкописа за публикуване другаде по негова преценка.