Публикационна етика

Списание „Реторика и комуникации“ е научно списание, което се издава от Института по реторика и комуникации“.

Списание „Реторика и комуникации“ е рецензирано научно списание, което спазва процедурата на двойно сляпо рецензиране.

Списанието има интердисциплинарен характер и в него се публикуват научни статии в областта на реториката, аргументацията, комуникацията (академична, педагогическа, публична, политическа, медийна, бизнес, интеркултурна, интернет, виртуална, дигитална, визуална, маркетингова, бранд, рекламна и др.), лингвистиката, семиотика, литература, философия и близки до тях научни области.

Списанието е трибуна за публикуване на резултати от научни изследвания, на новости в теорията, на методи за обучение в посочите области, като е намерен баланс между теоретико-научни текстове, научно-методологически публикации и практико-приложни материали. Списанието предоставя възможност за публикуване на утвърдени учени и млади изследователи от университети от различни държави.

Публикациите в списанието са на български и английски език.

Списанието създава възможности за изграждане на научни мрежи и на изследователски екипи, то е с утвърдено име и репутация на национално и международно равнище.

Списанието публикува четири броя всяка година регулярно през януари, април, юли и октомври; то излиза регулярно от 2011 г. и до април 2024 г. има 59 броя с над 560 научни публикации, 100 от които на английски език; авторите от чуждестранни университети са над 30.

Списанието е ангажирано с идеята да допринася за развитието на научното и научно-приложното знание в областта на реториката и различните видове комуникации, като се спазват стриктно утвърдените и задължителните в науката етични норми и правила и критериите за публикуване в научни списания.

Във връзка с това Редакционната колегия и Редакционният съвет на списание „Реторика и комуникации“ поемат ангажимента да осъществяват политика при спазване на установени етични принципи и норми, които се отнасят до страните, ангажиране към процеса на публикуване и издаване, а именно: издател, редакционна колегия, редакционен съвет, рецензенти, автори.