Редакционна оценка на ръкописа

Какво представлява процесът на рецензиране?

Сп. „Реторика и комуникации“ използва специално създадени бланки за издателска рецензия на английски и на български език.

В бланките за рецензиране (издателски рецензии) са отразени базови критерии, които са предпоставка за качеството на научните публикации. В тях са отбелязани критериите и точките са оценяване. Бланките за издателските рецензии съдържат само номер и заглавие на ръкописа. Бланките се изпращат на рецензентите заедно с ръкописа, който съдържа само номер и в него няма имената на автора/авторите, академична принадлежност и имейли, като така се гарантират конфиденциалността и анонимността. Бланката за рецензиране се предоставя на рецензентите заедно с ръкописа, който не съдържа имената, академичната принадлежност, имейла на автора/авторите, като така се гарантира анонимност и конфиденциалност. Бланката гарантира равнопоставеност в процеса на рецензирането при наличие на образец и при изведени ясни критерии. Структурираността на критериите в бланката създава условия за обективност при представяне на оценките.

Първа група критерии: Структура и организация на ръкописа:

Структура на ръкописа: (части: заглавие, абстракт, ключови думи, увод, основна част, заключение).

– Логическа и смислова свързаност между частите и подчастите: обект, предмет, задачи, методи, етапи на изследването, изводи, обобщение, дискусия, заключение и др.

– Оформяне на приложения (таблици, схеми, диаграми, снимки, визуални изображения, списъци, списъци със съкращения).

Втора група критерии: Съдържание, теоретична подготовка, методика, резултати

– Актуалност и значимост на проблематиката в публикацията.

– Оригиналност и новости в научна област.

– Точно и коректно използване на категориално-понятийния апарат и на терминологията;

– Методи и методология, изследователски дизайн.

– Резултати, анализи на резултатите и изводи.

– Постижения е приноси на автора в дадена научна област.

Рецензентът представя в тази част на издателската рецензия аргументи дали ръкописът включва значими резултати от научни изследвания, дали коректно са представени обектът и тематичните полета, дали да описани етапите на изследването, дали е използван коректно изследователския инструментариум; дали има приноси по темите, формулирани в издателската философия и политика на списанието.

Трета група критерии:

Библиография и цитирания по стила АРА, 7 издание (2020). Рецензентът посочва дали са спазени изискванията и дава препоръки за редактиране.

Четвърта група критерии: Език, стил, правопис и пунктуация

Покриване на критерии за научен стил и академично писане в жанра научна статия, правопис, пунктуация както на български, така и на английски език.

Независимият рецензент дава препоръки към автора на ръкописа.

Рецензентът накрая в бланката на издателската рецензия категорично формулира оценката и отбелязва един от посочените варианти:

– да се приеме ръкописът без редакции;

– да се редактира текстът на ръкописа на езиково и стилово равнище;

– да се редактират части от текста на ръкописа;

– да се отхвърли ръкописът.

Ако сборът от количествените критерии в двете рецензии и над 70 точки, ръкописът на статията се приема.

Ако сборът от количествените критерии в двете рецензии е под 70 точки, ръкописът на статията се отхвърля.

Ако сборът от количествените критерии в едната рецензия е под 70 точки, се следват описаните по-горе процедури.