Редакционна колегия на сп. „Реторика и комуникации“

Проф. дфн Иванка Мавродиева – главен редактор

Prof. Ivanka Mavrodieva DSc, PhD – rhetoric, political rhetoric, visual argumentation and digital communication – Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Editor-in-chief. E-mail: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова – невербална комуникация и медийна комуникация, Нов български университет. Имейл: tstoitsova@nbu.bg

Проф. д.с.н. Цветан Давидков – бизнес комуникация и интеркултурна комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Имейл: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Проф. дфн Мариета Ботева – реторика, история на реториката и аргументация – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: m.botevats.uni-vt.bg.

Проф. д-р Йовка Тишева – синтаксис, лингвистика и комуникация. Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Имейл: tisheva@uni–sofia.bg

Проф. дфн Оля Брусиловска – политическа комуникация и дипломация – Одески университет „И. Мечников, Украйна. Имейл: brusylovska@gmail.com

Проф. д-р Янка Тоцева – педагогическа реторика и интеркултурна комуникация – УНСС. Имейл: yanka.totseva@unwe.bg

Проф. д-р Ванче Бойков – бизнес комуникация и педагогическа комуникация. Университет в Ниш, Сърбия. Имейл: vanconis@gmail.com

Проф. д-р Маргарита Бакрачева – педагогическа комуникация и медийна комуникацияСофийски университет „Св. Климент Охридски“. Имейл: mbakrachev@uni-sofia.bg

Проф. д-р Симеон Василев – Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Имейл:  sivasilev@uni-sofia.bg

Доц. д-р Силвия Цветанска – педагогическа комуникация и бизнес комуникация. Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Имейл: s.tsvetanska@uni-sofia.bg

Доц. д-р Мая Сотирова – педагогическа и интеркултурна комуникация. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ . Имейл: m.sotirova@fp.uni-sofia.bg

Доц. д-р Николина Цветкова – интеркултурна комуникация, приложна лингвистика, методика на преподаване на английски език. Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Имейл: ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

Доц. д-р Анка Антон – Факултет по журналистика и комуникационни науки, Букурещки университет. Румъния, Имейл: E-mail: anca.anton@fjsc.ro

Доц. д-р Тетяна Зиновиева – Одески Политехнически Национален Университет, Одеса, Украйна, Имейл:  zinovieva@op.edu.ua

Доц. д-р Стефан Серезлиев – визуална комуникация, интегрирана маркетингова комуникация – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: serezliev@uni–vt.bg

Доц. д-р Калина Йочева – педагогическа комуникация – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Имейл: mayasotirova@swu.bg

Доц. д-р Айгул Абхапарова  – политическа комуникация и формиране на политически имидж. Казахски национален университет Ал-Фараби (Казахстан). Имейл: aigul787@mail.ru

Д-р Иглика Касабова – медийна комуникация, реторика и визуална реторика – City College and International Faculty of Sheffield UniversitySofia. Имейл: iglika_kassabova@hotmail.com

Д-р Тодор Симеонов – реторика, интернет комуникация, педагогическа комуникация. Имейл: teo.simeonov@gmail.com

Д-р Антонина Кардашева, дн, д-р – бизнес комуникация, индивидуален и групов коучинг, организационна диагностика, консултиране, иновативни стратегии за развитие и обучения – Нов български университет. Имейл: office@smartstrategiesbg.eu

Д-р Паола Джиорджис – проучва италиански медии през ключови понятия на реторично, езиково и комуникативно ниво. Имейл: paola.giorgis@womaned.org

Старши преподавател д-р Джийн Сегара Навера – политическа реторика, критически дискурсивен анализ, проучване на метафори и фасилитация. Комуникационен център на английски език на Националния университет в Сингапур. Имейл: gene.navera@nus.edu.sg

Д-р Георги Петков – онлайн редактор – реторика, аргументация. Имейл: g.p.petkov@gmail.com