доц. д-р Гергана Апостолова

Гергана Апостолова е доцент в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя е д-р по логика и реторика в областта на теория на аргументацията и доктор на науките по лингвистика. Тя преподава „Реторика”, „Реторичен анализ“, „Убеждаваща комуникация”, „Английски за интернет”, „Философия на езика”, „Стилистика” на студенти бакалаври и магистри ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Автор е на 11 книги и повече от 40 статии по реторика, аргументация, методика на обучението по английски език, теория на превода, литература и философия на интернет. Гергана Апостолова има специализации в Оксфордския университет (2007) и Масачузетския технологичен институт (МТИ), Кеймбридж, Масачусетс (2007-2008). Имейл: apostolovag@yahoo.com

Dr. Gergana Apostolova is an associate professor at the South Western University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad. She holds a PhD in Logic and rhetoric: theory of argumentation. She is a lecturer in rhetoric and rhetorical analysis, persuasive discourse, English for the Internet; philosophy of language, stylistics in the major courses of English studies and Applied Linguistics of the South Western University – Blagoevgrad. She is the author of 11 books and more than 40 articles on rhetoric, argumentation, methodology of ELT, English literature, cultural studies and philosophy of the Internet. Gergana Apostlova has specialisations at Oxford University (2007) and MIT – Cambridge, Massachusetts (2007-2008). E-mail: apostolovag@yahoo.com

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>