Проф. д-р Йовка Тишева

Йовка ТишеваЙовка Тишева – доктор по филология, професор в Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Води лекционни курсове по академична комуникация и бизнес комуникация за студенти от бакалавърските и магистърските програми във Факултета по славянски филологии и Философския факултет на СУ; както и курсове по лингвистика. Научните й интереси са в областта на академичната комуникация и бизнес комуникация, устната и писмената комуникация, лингвистичната прагматика. Автор е на редица книги и статии, между които „Модели за интерпретация на сложното изречение в съвременния български език” (2000), „Структурни модели на въпросителните изречения в българския език” (2004), „Академичната комуникация” (2010), „Академично писане за доскторанти и постдокторанти” (2014), „От реферата до магистърската теза: Академичнато писане за студенти” (2016) – в съавторство с И. Мавродиева. Имейл: tisheva@uni-sofia.bg

Yovka Tisheva, PhD, is a full professor at the Department of Bulgarian Language, Faculty of Slavic Studies at Sofia University „St. Kliment Ohridski. She teaches courses in academic communication and business communication for students from undergraduate and master programs at the Faculty of Slavic Studies and the Faculty of Philosophy as well as linguistics. Her research interests are in the areas of academic communication and business communication, oral and written communication, pragmatics. She has written several books and articles on Bulgarian grammar, among which “Models for interpretation of complex sentences in modern Bulgarian“ (2000), „Structural models of interrogative sentences in Bulgarian“ (2004), „Academic communication“ (2010), „Academic Writing for PhD and postdoctoral students” (2014), „From essays to master theses: Academic Wring for students” (2016) – with Ivanka Mavrodieva (2010).

E-mail: tisheva@uni-sofia.bg

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>