доц. д-р Мария Сивенкова

мария сивенкова

доц. д-р Мария Сивенкова

Мария Сивенкова е доцент в катедрата по езикознание и теория на комуникациите в Минския държавен лингвистичен университет. Защитила е докторска дисертация през 2006 г. Тя преподава лингвистична прагматика и организационна комуникация, английски език за специални цели (международен туризъм и икономика), а също така ръководи изследователски проекти, обучение на студенти и води майсторски клас по Прагматика на рекламния текст. Научните й интереси са в областта на междукултурната прагматика и дискурсивния анализ. Тя изследва политически текстове и проявления на диалога в различни жанрове, както и парламентарните дебати, политическите интервюта и постовете в политически блогове. Преподавател и изследовател лингвист по  образование и убеждение.

Maria Sivenkova

Maria Sivenkova is an Assoc. Professor at the Department of Communication Studies, Minsk State Linguistic University, Belarus. After defending her PhD thesis in 2006, she has been teaching business communication and organizational communication, linguistic pragmatics, and she has been supervising undergraduate and postgraduate research. Her scientific interests lie in the fields of business communication, Internet communication, political communication, cross-cultural pragmatics and discourse analysis. In particular, she investigates the functioning of metapragmatic moves in political text and dialogue of various genres, such as parliamentary debates, political interviews, politicians’ blog posts.

E-mail: maria.sivenkova@gmail.com

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>