доц. д-р Силвия Цветанска

Силвия цветанска

Силвия Цветанска е доктор по педагогика, тя е доцент в Катедра „Социална работа” на Факултета по педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски”. Изследователските й интереси са в областта на педагогическата комуникация, психологическите аспекти на общуването, груповодинамичния тренинг и социалната работа. Автор е на книгата „Предизвикателства в педагогическото общуване” (2006), на учебното помагало „Разрешаване на конфликти – стратегии и подходи” (2006) и на студии и статии в областта на образованието и социалната работа. Магистър по психология, специализирала в областта на тренинга на социални умения, консултант и обучител на възрастни в неправителствени и бизнес организации по проблемите на междуличностната комуникация.

Имейл: s.tsvetanska@uni-sofia.bg

Silvia Tsvetanska, Ph.D., is an associate professor at the Faculty of Education at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Her research interests are in the field of pedagogical communication, psychological aspects of communication, training and social work. She is the author of the book “Challenges in pedagogical communication” (2006) and the textbook “Conflict resolution – strategies and approaches” (2006) as well as of articles on education and social work. Silvia Tsvetanska holds an MA in Psychology. She has specialized in social skills training. She is a trainer in interpersonal communication at NGOs and business organizations.

E-mail: s.tsvetanska@uni-sofia.bg

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>