Проф. дн Тодор Шопов

Тодор ШоповПроф. дн Тодор Шопов е езиковед и педагог; един от водещите европейски специалисти по анализ на междуезиковото разбиране; един от основателите на REDINTER, европейската организация за изследване на междуезиковото разбиране и член на научната комисия на новото списание „Intercompreensao”, издавано от нея. Титуляр по методика на обучението по английски език и методика на ранното езиково обучение в СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава методика в Католическия университет на Португалия. Директор е на езиков център в частния университет Международното висше бизнес училище (МВБУ). Повече от 20 години е член на редакционния съвет на методическото списание „Чуждоезиково обучение“. Работи в областта на оценяването на качеството на висшето образование. Вицепрезидент е на CEENQA, европейската асоциация за акредитация. Имейл: todor.shopov@yahoo.com

Todor Shopov, Prof., D.Sc. is a linguist and a pedagogue; his research interests are in the fields of communication, pedagogical communication and linguistics. Todor Shopov is one of the leading European specialists in intercomprehension analysis, a founder of REDINTER, the European organization for research on intercomprehension and a member of the scientific commission of its new journal, “Intercompreensao”. He is chair of English language teaching methodology and early language learning at St. Kliment Ohridski University of Sofia. He teaches methodology at the Universidade Catolica Portuguesa. He is head of the Language Centre of the International Business School (IBS). For more than 20 years, he has been a member of the editorial board of the “Foreign Language Teaching” journal. He works in the area of quality assurance in higher education. He is the vice-president of CEENQA, the European association for accreditation.

Email: todor.shopov@yahoo.com

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>