Проф. д-р Янка Тоцева

Янка ТоцеваЯнка Тоцева e преподавател в УНСС, преподавала е в Европейския политехнически университет и в Шуменския университет. От 2001 година е доцент по теория на образованието и дидактика (педагогическа реторика и дидактика). Защитива дисертация през 1994 г. Научните й интереси са в областите: реторика, интеркултурна комуникация и интеркултурно образование. Автор е на над 100 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които книгите: „Реторика” (2006), съавтор на „Педагогическа реторика” (2000), „Проблеми на образованието на възрастните”(2001), „Интерактивно обучение на възрастни” (2009) и други. Гост лектор в университети и колежи в Италия, Холандия и Ирландия. Участва в 50 национални и международни проекта.

Имейли: yanka.totseva@unwe.bg, y_totseva@abv.bg

Prof. Yanka Totseva, PhD, is a professor at the University of National and World Economy (UNWE). She was a lecturer at European Polytechnical University and at the Shumen University. In 2001 she was awarded the position of an associate professor in Theory of education and didactics (pedagogical rhetoric and didactic). She defended her dissertation in 1994. Her scientific interests are in the fields of rhetoric, pedagogical rhetoric, intercultural communication and education. She is the author of more than 100 scientific publications published in our country and abroad, including the books: Rhetoric(2006), co-author ofPedagogical Rhetoric(2000),Problems of Adult Education (2001), among others. She has been a guest lecturer at universities and colleges in Italy, the Netherlands and Ireland. She has extensive experience of working in the NGO sector. She has participated in over 50 national and international projects in civil and intercultural education.

E-mails: yanka.totseva@unwe.bg, y_totseva@abv.bg

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>