проф. д-р Ванче Бойков

ванче божковПроф. д-р Ванче Бойков е преподавател в Нишкия университет, Сърбия. Научните му интереси са в областта на масовата комуникация, деонтология на медиите, връзки с обществеността и бизнес комуникация. Работил е като учсител и журналист, директор на вестник, главен и отговорен редактор на новите на български език в Радио Ниш. Кореспондент на агенция СРНА (Aгенция на Република Сръбска в Босна) и водещ новинарски емисии на български език в Сърбия. Бойков е автор на книгите „Медиите и образованието на българите в Сърбия”, „Как да „четем” телевизия?” (2010). Съставител и преводач на двуезичния сборник на сръбски и български „Детето и медиите. Педагогическо-медийни публикации” („Дете и медиjи. Педагошко-медиjске публикациjе”) (2011). Автор на десетки научни статии.

Professor Vanche Bojkov

Vanche Bojkov (PhD) is a professor at the University of Niš. His scientific interests are in the fields of media communications, public relations and business communication. He has worked as a teacher. He has a long experience as a journalist and as an editor of newspaper and he was the executive director of the news broadcasting in Bulgarian for Radio ‘Niš’. Vanche Bojkov is the author of the books “Media and an Education of Bulgarians in Serbia”, “How to ‘Read’ a Television?”. He is a complier and a translator of the bilingual collection in Bulgarian and Serbian “The Child and the Media”.

E-mail: vanconis@gmail.com

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>