д-р Пламен Павлов

Пламен Павлов

д-р Пламен Павлов

Пламен Павлов е доктор по социология, политология и наукознание. Защитил е дисертация на тема „Културологични и комуникативни аспекти на интерактивната рекламПрегледа”. Изследва интегрираната комуникация във виртуална среда. Интересувa се от онлайн журналистика, онлайн PR и онлайн маркетинг. Работи като консултант и обучител в областта на интернет, онлайн базираните информационни системи. Преподавател в Нов български университет и редица други висши учебни заведения. Мениджър на консултантска фирма за нова комуникация „Интерактивити”.  Автор е на книгата „Online журналистика“ (2010).

Plamen Pavlov

Plamen Pavlov has a doctor’s degree in sociology, political sciences and philosophy of science. His PhD thesis is “Cultural and communication aspects of the interactive advertising”. His field of work is the integrated communication in a virtual environment. Like an author and researcher his topics are online journalism, online PR and online marketing. Plamen Pavlov is a consultant and lecturer in the field of the internet communication and online information systems. He is a lecturer at the New Bulgarian University and many other universities and colleges. Pavlov owns the consulting company for a new communication “Interactivity”. He is an author of  the book  „Online Journalism“ (2010).

e-mail: pachony@gmail.com

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

„Реална виртуалност“

Пламен Павлов „Реторика на изкуствения интелект?

Комуникация, медии и реклама

App generation – поколението на мобилните програми

Hyperlocal communication as a function of globalization

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>