Проф. д.пс.н. Толя Стоицова

Толя СтоицоваТоля Стоицова е доктор на психологическите науки и професор по социална и медийна психология в Нов български университет (НБУ), Департамент „Масови комуникации”. Тя e директор на международна магистърска програма по международна комуникация в НБУ. Нейните области на специализация включват вербалната и невербалната комуникация, масовите комуникации и международната комуникация, медийна комуникация и др. Публикува 6 книги, последната на английски език в съавторство с американски психолози през 2011 г. „Живот и смърт по време на терор”, повече от 130 научни статии и доклади на конференции. Проф. Стоицова печели Фулбрайт стипендия за медийни изследвания в Калифорнийския университет в Санта Барбара през 2009 – 2010 г. Завършва специалностите „Психология” и „Английска филология” в Софийски университет „Св. Кл. Охридски”. Защитава дисертации за степента „Доктор” в областта на невербалната комуникация и за степента „Доктор на психологическите науки” в областта на масовите комуникации в Института по психология на БАН. Десет години е главен редактор на списаниe по психология. Тя е член на Българското дружество по психология и на Европейската образователна асоциация по връзки с обществеността, както е и Национален Болонски експерт по образование. Имейл: tstoitsova@nbu.bg

Tolya Stoitsova, PhD, Dr. Sc. is a full professor in social psychology and media studies at the New Bulgarian University (NBU), Department of Mass Communication. She is also director of an international Master’s program in international communication, NBU. Her fields of specialization include verbal and non-verbal communication, mass communication, and international communication, media communication. She has published 6 books, the latest one of which is “Life and Death in Times of Terror” in an author team with American psychologists and more than 130 journal articles and conference talks. Prof. Stoitsova won a Fulbright scholarship in advance mass media research in 2008-2009 at California University in Santa Barbara. She received her Master’s degrees in Psychology and English Philology from Sofia University „St. Kl. Ohridski”. Her PhD in non-verbal communication as well as her Dr. Sc. in mass media studies were successfully defended at the Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Psychology. For 10 years she has been editor in chief of a journal on psychology. She is a fellow of the Bulgarian Psychological Association and of the European Public Relation Education and Research Association, as well as a National Bologna Expert in Higher Education.

E-mail: tstoitsova@nbu.bg