Проф. дсн Цветан Давидков

Цветан ДавидковПрофесор д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Чете курсове по национални и организационни култури, основи на управлението, предприемачество, организационно поведение и др. Научните му интереси и изследвания са в сферата на интеркуртурната комуникация, бизнес комуникацията, предприемачеството, организационната култура. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии. Специализирал е по преподаване на управленски знания, бизнес комуникации, предприемачество и малък бизнес, проектно управление, системи за качество, дистанционно обучение във Великобритания, Холандия, Белгия, Германия, Швеция, Ирландия, Чехия и Унгария и др. Участва е в обучителни и консултантски проекти. Имейл адрес: tzvetandavidkov@feb.unisofia.bg

Professor Tsvetan Davidkov (Dr.Sc.) is a lecturer at Sofia University St Kliment Ohridsky. He teaches academic courses in national and organizational cultures, general management, organizational behavior. His scientific interests are in the fields of entrepreneurship, organizational cultures, communication studies. He has done research in the field of intercultural communication, business communication, entrepreneurship, organizational culture. He has published monographs, textbooks, and articles in these fields. He has specialized in teaching management knowledge, business communications, entrepreneurship and small business, project management, quality systems, distance learning in the UK, the Netherlands, Belgium, Germany, Sweden, Ireland, the Czech Republic and Hungary. He is the author of 10 books, manuals, and articles in these fields.

E-mail: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg