„Реторика и комуникации” – брой 5, септември 2012

„Реторика и комуникации” - брой 5, септември 2012

„Реторика и комуникации” – брой 5, септември 2012

Думи на главния редактор

Комуникации, философия и образование

Михаела Шанова – „Диалогът като основен педагогически похват в Античността и Средновековието и рецепцията му в съвременността”

Мартина Минева – „Диалогът като езикова игра”

Мирослав Бачев – „Философията на диалога на Мартин Бубер като теология на диалога”

Вероника Козарева – „Социолкултурен аспект на комуникативната компетентност в предучилищна възраст”

Комуникации и европейска интеграция

Любимка Андреева – „Ролята на либерализацията в европейския дебат за услугите от общ интерес”

Десислава Чернева-Моллова – „Европейската гражданска инициатива и проблемът за „демократичния дефицит“ в Европейския съюз”

Десислава Манова-Георгиева  – „Социалните медии – новият онлайн ПР инструмент на Европейския съюз  в диалога с младите европейци”

Пенка Д. Христова – „Европейската идентичност и нейното отражение в ключови речи на европолитици”

Комуникации и управление

Аделина Любомирова – „Откритата комуникация – една предпоставка за ефективно прилагане на системата за оценка на изпълнение на държавните служители у нас”

Ели Попова – „Комуникацията и кариерното развитие на библиотечния персонал”

Минчо Николов – „Кариерна реализация и професионална епидемия”

Комуникации и медии

Деница Суруджийска – „От събитийното отразяване на бедствия до документалните формати – трансформация на етичните измерения”

Цветелина Стойкова – „В зората на радиокомуникацията  – или как възниква и се развива радиото като културен феномен”

Комуникации и интернет

Мария Момчилова – „Сканманга или за свободата да споделяш в интернет пространството”

Боян Захариев – „Възможности и невъзможности за онлайн комуникация при медиите в метрото на София и Виена”

Ина Бачева – „Кризисни комуникации в ерата на социалните медии”

Реторика

Вяра Генова – „Реторични особености на парламентарните и обществените дебати за регламентиране на фактическото съжителство”

Иглика Касабова – „Медии и нови медии – промяна на реторичната парадигма. Дефиниране и предефиниране на понятия”

Димитър Веселинов – Представяне на сп. „Чуждоезиково обучение”

Представяне на авторите в докторантския брой, септември 2012

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>