„Реторика и комуникации” – брой 6, ноември 2012

„Реторика и комуникации” – брой 6, ноември 2012

„Реторика и комуникации” – брой 6, ноември 2012

1. Представяне от редакторите на брой 6 на списание „Реторика и комуникации”

2. Цветан Давидков – „Културни ориентири на диалога (примерът България)”

3. Георги Найденов – „Руският антисемитизъм, Путин и Политковска”

4. Румен Минковски, Моника Проданова – „Някои особености на властническата дистанция като фактор на организационната култура в хотелиерството”

5. Зорница Ганева – „Изследване на националната идентичност на младите хора от България и Чехия”

6. Цвета Младенова, Мирена Георгиева – „Културните различия по време на военните мироопазващи операции. Изследване на отношението на българските военнослужещи към колегите от другите контингенти и към местното население”

7. Ангел Кондев – „Електронни комуникации и културни различия – глобализация и контраглобализация”

8. Гергана Апостолова – „За етоса на електронното човечество и неговото влияние върху българското е-поколение”

9. Толя Стоицова, Евелина Христова – „Inter-Cultural Dimensions of Contemporary Higher Education: Modernization and Internationalization”

10. Янка Тоцева – „Педагогически подход към интеркултурната комуникация“

11. Дочка Кючукова – „Agenda 21 и междукултурният мениджмънт на училището – възможност за промяна на социалните нагласи и обществената чувствителност”

12. Румяна Неминска – „Толерантност: Религиозно измерение на интеркултурния диалог в училище”

13. Представяне на авторите

Списък с рецензенти

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>