„Реторика и комуникации“, бр. 30, септември 2017 г.

Реторика, аргументация, ПР, медии

Водещи броя: доц. д-р Стефан Серезлиев, проф. д-р Йовка Тишева, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, д-р Пламен Павлов

Думи на водещите

Комуникации и медии

Толя СтоицоваВъзприемане на благосъстоянието и материалното благополучие сред българи

Анелия ПоповаГенерализирането като манипулативна техника в телевизионната комуникация 

Комуникация и пъблик рилейшънс

Елица НиколоваФилантропичен ПР в сферата на сигурността и отбраната

Daniela Koteska LozanoskaPositive communication as a basis for creating effective public policy in a touristic service activity

Научни събития

Информация за конференцията – ESTIDIA „Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“

Ivanka MavrodievaOpening speech – 4th ESTIDIA conference – 29 September 2017

Cornelia Ilie – Opening speech – 4th ESTIDIA conference – 29 September 2017

Ivanka MavrodievaClosing speech – 4th ESTIDIA conference – 29 September 2017

Представяне на книга

Теодора АбрашеваПредставяне на книгата “The Power of Public Speech”

Студентски и докторантски дебюти

Мелани ЙордановаРеторичен анализ на академичната комуникация в Coursera

Даниел Александров Проблемът като онтологичен аспект на философското консултиране

Надежда ВаневаАргументативна стойност на личната история в пъблик рилейшънс  

Мария ТодороваКомуникация и пропаганда относно проекта „Триморие“

Представяне на авторите