Списък с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“

 1. Проф. д-р Гергана Дачева – синтаксис, семиостилистика – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: g_dacheva@abv.bg

 2. Проф. д-р Илияна Павлова – онлайн медии – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: il.pavlova@gmail.com

 3. Проф. д-р Милена Попова – Семиотика, Семиотика на рекламата, Прагматика, Когнитивна лингвистика, Теория на комуникацията, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии. Имейл: milena_rone@yahoo.com

 4. Доц. д-р Марина Джонова – лингвистика, етикет, комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: mdjonova@gmail.com

 5. Доц. д-р Бистра Мизова – педагогическа комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. Имейл: bistra.mizova@gmail.com

 6. Проф. дфн Веселин Дафов – философия – СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Имейл: vhdafov@phls.uni-sofia.bg

 7. Доц. д-р Мая Русева – политология и политическа комуникация – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: mayorus@gmail.com

 8. Доц. д-р Калина Йочева – педагогическа комуникация, литература – Шуменски университет „Константин Преславски“. Имейл: yocheva@abv.bg

 9. Доц. д-р Соня Георгиева – педагогика – Русенски университет „Ангел Кънчев“. Имейл: sonia1956@abv.bg

 10. Доц. д-р Даниела Колева – презентации и комуникации – ВУЗФ. Имейл: daniela@daniela.bg

 11. Доц. д-р Йосиф Нунев – интеркултурна комуникация – Педагогически колеж – Плевен на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий”. Имейл: inunev@abv.bg

 12. Гл. ас. д-р Ия Петкова-Гуралова – организационна култура и делова комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет. Имейл: ikata13@yahoo.com

 13. Д-р Нора Голешевска – визуална реторика и аргументация, Institute for Creative Civil Strategies. Имейл: artes.liberales@gmail.com

 14. Гл. ас. д-р Евелина Христова – ПР, публични и медийни комуникации – НБУ. Имейл: echristova@nbu.bg

 15. Д-р Тодор С. Симеонов – реторика, виртуална педагогическа реторика, виртуална комуникация – треньор по „Едмодо“ и онлайн образование – Институт по реторика и комуникации. Имейл: teo.simeonov@gmail.com

 16. Д-р Десислава Добрева – виртуална реторика, онлайн комуникация – Институт по реторика и комуникации. Имейл: desi.dobreva@gmail.com

 17. Д-р Вяра Генова – реторика, джендър реторика и медийна комуникация – Институт по реторика и комуникации. Имейл: viaratg@abv.bg

 18.  Гл. ас. д-р Десислава Караасенова – комуникации, лингвистика – СУ „Св. Климент Охридски“. Имейл: dkaraasenova@phls.unisofia.bg

 19. Д-р Кремена Георгиева – медийна реторика, публична комуникация – Институт по реторика и комуникации. Имейл:

 20. Д-р Юлия Роне – European University Institute, Florence, Italy. Имейл: juli_rone@yahoo.com

 

Списъци с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“ са публикувани в следните броеве: брой 1 – 2011 г., брой 6 – 2012 г., брой 7 – 2013 г., брой 11 – 2014 г., брой 19 – 2015 г., брой 22 – 2016 г., брой 26 – 2017 г.