РЕЦЕНЗИРАНЕ

ПРОЦЕДУРА НА РЕЦЕНЗИРАНЕ / PEER REVIEW PROCEDURE

в научното списание „Реторика и комуникации“

Списание „Реторика и комуникации” споделя и спазва политиката за научна и публикационна етика на СОРЕ и на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Кои могат да са рецензенти?
Рецензентите са университетски преподаватели, утвърдени учени и изследователи.

Редакционната колегия има право да кани рецензенти, които не са в утвърдения списък, ако прецени, че има необходимост.

Имената на автора/авторите, тяхната академична и институционална принадлежност остават неизвестни за рецензентите.

Процесът на рецензиране изпълнява важната роля да гарантира високото качество на публикуваните научни статии.

Процесът на рецензиране допринася за създаването и публикуването на научна информация с висока теоретична, практическа или приложна стойност.

Списъците на рецензентите се публикуват 1 път годишно в брой на списанието.

Рецензентите са утвърдени учени в различни научни области, оповестени в сайта на списанието: брой 1 – 2011 г., брой 6 – 2012 г., брой 7 – 2013 г., брой 11 – 2014 г., брой 19 – 2015 г., брой 22 – 2016 г., брой 26 – 2017 г., брой 35 – 2018 г., бр. 40 – 2019 г., бр. 42 – 2020 г.

Списъците съдържат информация за експертизата на рецензентите и в кои научни области работят, публикуват и преподават.

Лицата, които се определят да бъдат рецензенти, имат отговорности и задължения. Те реализират важни дейности, като това създава гаранции, че се публикуват научни текстове, които отговарят на критериите.

Рецензенти следват професионален подход и спазват етичните критерии на база на предишни свои постижения.

Какви отговорности и права имат рецензентите?

 • Преглеждат ръкописи и попълват формуляра за рецензия, изготвен от Редакционната колегия на списанието.

 • Преценяват обективно научната стойност на ръкописа.

 • Формулират оценката си на базата на експертиза и не допускат персонална критика в рецензиите.

 • Посочват във формуляра къде са допуснати грешки и къде има пропуски.

 • Дават препоръки и примери, за да бъде редактиран ръкописа и да бъде подобрено качеството му.

 • Следят дали ръкописът е оригинален и авторски.

 • Информират главния редактор, ако установят, че авторът използва източници, които не са авторски или има прилика с публикувани вече научни текстове.

 • Уведомяват главния редактор, ако установят наличие на конфликт на интереси.

 • Рецензентът има право да откаже да изготви рецензия на ръкопис и информира за това главния редактор.

 • Рецензентът няма право да разпространява и да използва информация, която му е станала известна в процеса на рецензирането, включително и факта, че ръкописът е отхвърлен.

Какво оценяват рецензентите?

 • Рецензентите оценяват научната креативност, теоретичната подготовка и изследователските умения на авторите.

 • Рецензентите оценяват актуалността и значимостта на тематиката в предложения за публикуване ръкопис.

 • Рецензентите четат ръкописите и попълват формулярите, които изпращат на главния редактор.

 • Рецензентите участват отговорно в процеса на публикуване.

 • Рецензентите предоставят препоръки, съвети, критични бележки. Те дават конструктивна обратна връзка и подпомагат процеса на академично кариерно развитие на авторите.

 • Рецензентите дават както цялостна оценка на ръкописа, така и конкретни съвети относно пунктуацията, правописа и използването на научния стил. Те дават ясни аргументи за своята оценка и не допускат двузначни оценки.

 • При оценка за отхвърляне посочват на кои страници от ръкописа какви грешки да допуснати, дали са покрити критериите от трите групи, представени във формуляра.

 • Рецензентите оценяват представените в текста от авторите на ръкописа таблици, диаграмите, снимки, колажи и други.

 • Рецензентите дават допълнителни препоръки, ако преценят, че е необходимо.

 • Рецензентите вземат под внимание дали източниците на кирилица са транскрибирани правилно съгласно указанията и отбелязват в рецензията, ако има пропуски.

Как се изпращат ръкописи за публикуване в списанието?

Линк към рубриката „Публикуване“.

Ако тези формални критерии за структура не са спазени, членовете на редакционната колегия и водещите броя връщат текста на автора. Редактираният от автора ръкопис съгласно критериите за структурно оформяне на текста и форматиране се изпраща отново на имейла на списанието.

Колко дълго продължава процесът на „двустранно сляпо рецензиране“ от двама независими рецензенти?

Процедурата преминава при „двойно сляпо публикуване“ (double-blind review):

– Рецензентите не се информират кой е авторът на представения ръкопис.

– Авторът на ръкописа по никакъв начин не получава информация кои са рецензентите.

Процесът на изготвяне на рецензиите от двама независими рецензенти е 2 седмици.

Какъв е процесът на публикуване при две положителни рецензии от независими рецензенти?

Първа възможна ситуация:

Първи етап

Ако ръкописът получи две положителни рецензии, те се изпращат на автора. Авторът в срок до 2 седмици трябва:

 • Да направи редакции с оглед препоръките относно структурата и съдържанието на първоначалния вариант на ръкописа.

 • Да направи подобрение и да усъвършенства текста във връзка с препоръките за методите и методиката на изследване.

 • Да редактира библиографията и цитатите съгласно стандартите на списание „Реторика и комуникации“, АРА 6 и препоръките на рецензентите.

 • Да отстрани граматическите и пунктуационните грешки, да направи стилови и езикови редакции.

 • Да усъвършенства форматирането и да покрие стандартите за онлайн публикуване, посочени в рубриката публикуване.

 • Да отстрани пропуски, констатирани от рецензентите.

 • Да направи транскрипциите на източниците на кирилица, ако това е отбелязано в рецензията.

 • Да изпрати редактирания ръкопис на имейла на списанието.

Втори етап

 • Полученият в редакцията на списанието редактиран ръкопис се изпраща на първоначалните рецензенти.

 • Рецензентите информират редакционната колегия и водещите броя дали авторът е отстранил грешките.

Трети етап

 • Ако ръкописът отговаря на критериите, той се насочва към редакторите и коректорите на списанието.

 • След редакциите и корекции ръкописът се представя в окончателния вариант.

 • Научната статията се подготвя за онлайн публикуване.

 • Научната статия се публикува в сайта на списание „Реторика и комуникации“.

Втора възможна ситуация:

 • Ако първоначалните рецензенти установят, че не са отстранени грешките, ръкописът се изпраща отново на автора.

 • Авторът трябва да отстрани пропуските в срок от 2 седмици.

 • Ако първоначалните рецензенти установят, че редактираният от автора ръкопис не отговаря на критериите, той се отхвърля окончателно.

Как се информира авторът за публикуване на ръкописа?

 • Авторите се информират чрез електронна поща, че статията е публикувана.

 • Ако авторът установи пропуски и грешки в публикуваната вече статия онлайн, той информира редакционната колегия. Грешките се отстраняват от редакторите и онлайн редактора. Авторът се информира за това в срок до 1 седмица.

Какъв е процесът на публикуване, ако има една отрицателна и една положителна рецензия от независими рецензенти?

 • Ако има една отрицателна рецензия, се допуска преразглеждане на ръкописа.

 • Главният редактор и водещите даден тематичен брой на списанието, могат да изискват повече от едно преразглеждане на ръкописа от експерт.

 • В такива случаи е възможно да се поканят други рецензенти, които да прегледат ръкописа.

 • Ако втората рецензия е положителна, ръкописът се насочва към редактиране първо от автора, а след това и от редакторите на списанието.

 • Ако отново се получи отрицателна рецензия, ръкописът се изпраща на трети рецензент. В случай че неговата рецензия е отрицателна, ръкописът се отхвърля окончателно.

Какъв е процесът на публикуване, ако има две отрицателни рецензии от двама независими рецензенти?

 • Ако има две отрицателни рецензии, ръкописът се отхвърля.

 • Авторът на ръкописа се уведомява чрез електронна поща за това, като се предоставя обоснована информация и аргументация на базата на рецензиите.

 • Авторът се информира, че може да предложи ръкописа за публикуване другаде по негова преценка.

Какво представлява процесът на рецензиране?

Сп. „Реторика и комуникации“ използва специално създадени формуляри за рецензиране на английски и на български език, като бланките са с логото на списанието.

Във формулярите за рецензиране са отразени базови критерии, които са в основата на качествените научни публикации. В тях са отбелязани критериите и точките са оценяване.

Първа група критерии: Структура и организация на статията:

Структура на статията: (части: заглавие, абстракт, ключови думи, увод, основна част, заключение).

– Логическа и смислова свързаност между частите и подчастите: обект, предмет, задачи, методи, етапи на изследването, изводи, обобщение, дискусия и др.

– Библиография.

– Цитирани източници.

– Оформяне на приложения (таблици, схеми, диаграми, снимки, визуални изображения, списъци, списъци със съкращения).

Втора група критерии: Език, стил, правопис и пунктуация

Покриване на критерии за научен стил и академично писане, правопис, пунктуация както на български, така и на английски и руски език.

Трета група критерии: Съдържание, теоретична подготовка, методика, резултати

 • актуалност и значимост на проблематиката в публикацията;

 • оригиналност и новости;

 • постижения на автора;

 • точно и коректно използване на категориално-понятийния апарат и на терминологията;

 • методи и методология;

 • резултати и изводи;

 • други.

Независимият рецензент дава препоръки към автора на ръкописа.

Накрая формулира категорично оценката и отбелязва един от посочените варианти:

– приема се

– да се редактира текста;

– да се редактират части от текста;

– отхвърля се.

Ако сборът – сумата е под 70 точки, статията се отхвърля.

Окончателното решение за публикуване на ръкописа след поне една положителна рецензия се взема от членовете на редакционната колегия на списанието, без да има външно влияние.

В политиката за рецензиране списанието „Реторика и комуникации“ споделя и се придържа към следните официални документи:

Източници:

[1] COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers

[2] CSE White Paper on Publication Ethics https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication-ethics

[3] Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания: Преработено издание, ALLEA http://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-Digital_BG_FINAL.pdf

[4] The European Code of Conduct for Research Integrity: Revised Edition, ALLEA (2017) – линк за английската версия http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

[5] Етичен кодекс на академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2016) СУ: Етична комисия. 2018. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/etichna_komisiya