РЕЦЕНЗИРАНЕ

ПРОЦЕДУРА НА РЕЦЕНЗИРАНЕ / PEER REVIEW PROCEDURE

в научното списание „Реторика и комуникации“

Списание „Реторика и комуникации” споделя и спазва политиката за научна и публикационна етика на СОРЕ и на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Кои могат да са рецензенти?
Рецензентите са университетски преподаватели, утвърдени учени и изследователи.

Редакционната колегия има право да кани рецензенти, които не са в утвърдения списък, ако прецени, че има необходимост.

Имената на автора/авторите, тяхната академична и институционална принадлежност остават неизвестни за рецензентите.

Процесът на рецензиране изпълнява важната роля да гарантира високото качество на публикуваните научни статии.

Процесът на рецензиране допринася за създаването и публикуването на научна информация с висока теоретична, практическа или приложна стойност.

Списъците на рецензентите се публикуват 1 път годишно в брой на списанието.

Рецензентите са утвърдени учени в различни научни области, оповестени в сайта на списанието: брой 1 – 2011 г., брой 6 – 2012 г., брой 7 – 2013 г., брой 11 – 2014 г., брой 19 – 2015 г., брой 22 – 2016 г., брой 26 – 2017 г., брой 35 – 2018 г., бр. 40 – 2019 г., бр. 42 – 2020 г.

Списъците съдържат информация за експертизата на рецензентите и в кои научни области работят, публикуват и преподават.

Лицата, които се определят да бъдат рецензенти, имат отговорности и задължения. Те реализират важни дейности, като това създава гаранции, че се публикуват научни текстове, които отговарят на критериите.

Рецензенти следват професионален подход и спазват етичните критерии на база на предишни свои постижения.

Какви отговорности и права имат рецензентите?

 • Преглеждат ръкописи и попълват формуляра за рецензия, изготвен от Редакционната колегия на списанието.

 • Преценяват обективно научната стойност на ръкописа.

 • Формулират оценката си на базата на експертиза и не допускат персонална критика в рецензиите.

 • Посочват във формуляра къде са допуснати грешки и къде има пропуски.

 • Дават препоръки и примери, за да бъде редактиран ръкописа и да бъде подобрено качеството му.

 • Следят дали ръкописът е оригинален и авторски.

 • Информират главния редактор, ако установят, че авторът използва източници, които не са авторски или има прилика с публикувани вече научни текстове.

 • Уведомяват главния редактор, ако установят наличие на конфликт на интереси.

 • Рецензентът има право да откаже да изготви рецензия на ръкопис и информира за това главния редактор.

 • Рецензентът няма право да разпространява и да използва информация, която му е станала известна в процеса на рецензирането, включително и факта, че ръкописът е отхвърлен.

Какво оценяват рецензентите?

 • Рецензентите оценяват научната креативност, теоретичната подготовка и изследователските умения на авторите.

 • Рецензентите оценяват актуалността и значимостта на тематиката в предложения за публикуване ръкопис.

 • Рецензентите четат ръкописите и попълват формулярите, които изпращат на главния редактор.

 • Рецензентите участват отговорно в процеса на публикуване.

 • Рецензентите предоставят препоръки, съвети, критични бележки. Те дават конструктивна обратна връзка и подпомагат процеса на академично кариерно развитие на авторите.

 • Рецензентите дават както цялостна оценка на ръкописа, така и конкретни съвети относно пунктуацията, правописа и използването на научния стил. Те дават ясни аргументи за своята оценка и не допускат двузначни оценки.

 • При оценка за отхвърляне посочват на кои страници от ръкописа какви грешки да допуснати, дали са покрити критериите от трите групи, представени във формуляра.

 • Рецензентите оценяват представените в текста от авторите на ръкописа таблици, диаграмите, снимки, колажи и други.

 • Рецензентите дават допълнителни препоръки, ако преценят, че е необходимо.

 • Рецензентите вземат под внимание дали източниците на кирилица са транскрибирани правилно съгласно указанията и отбелязват в рецензията, ако има пропуски.

Как се изпращат ръкописи за публикуване в списанието?

Линк към рубриката „Публикуване“.

Ако тези формални критерии за структура не са спазени, членовете на редакционната колегия и водещите броя връщат текста на автора. Редактираният от автора ръкопис съгласно критериите за структурно оформяне на текста и форматиране се изпраща отново на имейла на списанието.

Колко дълго продължава процесът на „двустранно сляпо рецензиране“ от двама независими рецензенти?

Процедурата преминава при „двойно сляпо публикуване“ (double-blind review):

– Рецензентите не се информират кой е авторът на представения ръкопис.

– Авторът на ръкописа по никакъв начин не получава информация кои са рецензентите.

Процесът на изготвяне на рецензиите от двама независими рецензенти е 2 седмици.

Какъв е процесът на публикуване при две положителни рецензии от независими рецензенти?

Първа възможна ситуация:

Първи етап

Ако ръкописът получи две положителни рецензии, те се изпращат на автора. Авторът в срок до 2 седмици трябва:

 • Да направи редакции с оглед препоръките относно структурата и съдържанието на първоначалния вариант на ръкописа.

 • Да направи подобрение и да усъвършенства текста във връзка с препоръките за методите и методиката на изследване.

 • Да редактира библиографията и цитатите съгласно стандартите на списание „Реторика и комуникации“, АРА 6 и препоръките на рецензентите.

 • Да отстрани граматическите и пунктуационните грешки, да направи стилови и езикови редакции.

 • Да усъвършенства форматирането и да покрие стандартите за онлайн публикуване, посочени в рубриката публикуване.

 • Да отстрани пропуски, констатирани от рецензентите.

 • Да направи транскрипциите на източниците на кирилица, ако това е отбелязано в рецензията.

 • Да изпрати редактирания ръкопис на имейла на списанието.

Втори етап

 • Полученият в редакцията на списанието редактиран ръкопис се изпраща на първоначалните рецензенти.

 • Рецензентите информират редакционната колегия и водещите броя дали авторът е отстранил грешките.

Трети етап

 • Ако ръкописът отговаря на критериите, той се насочва към редакторите и коректорите на списанието.

 • След редакциите и корекции ръкописът се представя в окончателния вариант.

 • Научната статията се подготвя за онлайн публикуване.

 • Научната статия се публикува в сайта на списание „Реторика и комуникации“.

Втора възможна ситуация:

 • Ако първоначалните рецензенти установят, че не са отстранени грешките, ръкописът се изпраща отново на автора.

 • Авторът трябва да отстрани пропуските в срок от 2 седмици.

 • Ако първоначалните рецензенти установят, че редактираният от автора ръкопис не отговаря на критериите, той се отхвърля окончателно.

Как се информира авторът за публикуване на ръкописа?

 • Авторите се информират чрез електронна поща, че статията е публикувана.

 • Ако авторът установи пропуски и грешки в публикуваната вече статия онлайн, той информира редакционната колегия. Грешките се отстраняват от редакторите и онлайн редактора. Авторът се информира за това в срок до 1 седмица.

Какъв е процесът на публикуване, ако има една отрицателна и една положителна рецензия от независими рецензенти?

 • Ако има една отрицателна рецензия, се допуска преразглеждане на ръкописа.

 • Главният редактор и водещите даден тематичен брой на списанието, могат да изискват повече от едно преразглеждане на ръкописа от експерт.

 • В такива случаи е възможно да се поканят други рецензенти, които да прегледат ръкописа.

 • Ако втората рецензия е положителна, ръкописът се насочва към редактиране първо от автора, а след това и от редакторите на списанието.

 • Ако отново се получи отрицателна рецензия, ръкописът се изпраща на трети рецензент. В случай че неговата рецензия е отрицателна, ръкописът се отхвърля окончателно.

Какъв е процесът на публикуване, ако има две отрицателни рецензии от двама независими рецензенти?

 • Ако има две отрицателни рецензии, ръкописът се отхвърля.

 • Авторът на ръкописа се уведомява чрез електронна поща за това, като се предоставя обоснована информация и аргументация на базата на рецензиите.

 • Авторът се информира, че може да предложи ръкописа за публикуване другаде по негова преценка.

Какво представлява процесът на рецензиране?

Сп. „Реторика и комуникации“ използва специално създадени формуляри за рецензиране на английски и на български език, като бланките са с логото на списанието.

Във формулярите за рецензиране са отразени базови критерии, които са в основата на качествените научни публикации. В тях са отбелязани критериите и точките са оценяване.

Първа група критерии: Структура и организация на статията:

Структура на статията: (части: заглавие, абстракт, ключови думи, увод, основна част, заключение).

– Логическа и смислова свързаност между частите и подчастите: обект, предмет, задачи, методи, етапи на изследването, изводи, обобщение, дискусия и др.

– Библиография.

– Цитирани източници.

– Оформяне на приложения (таблици, схеми, диаграми, снимки, визуални изображения, списъци, списъци със съкращения).

Втора група критерии: Език, стил, правопис и пунктуация

Покриване на критерии за научен стил и академично писане, правопис, пунктуация както на български, така и на английски и руски език.

Трета група критерии: Съдържание, теоретична подготовка, методика, резултати

 • актуалност и значимост на проблематиката в публикацията;

 • оригиналност и новости;

 • постижения на автора;

 • точно и коректно използване на категориално-понятийния апарат и на терминологията;

 • методи и методология;

 • резултати и изводи;

 • други.

Независимият рецензент дава препоръки към автора на ръкописа.

Накрая формулира категорично оценката и отбелязва един от посочените варианти:

– приема се

– да се редактира текста;

– да се редактират части от текста;

– отхвърля се.

Ако сборът – сумата е под 70 точки, статията се отхвърля.

Окончателното решение за публикуване на ръкописа след поне една положителна рецензия се взема от членовете на редакционната колегия на списанието, без да има външно влияние.

В политиката за рецензиране списанието „Реторика и комуникации“ споделя и се придържа към следните официални документи:

Източници:

[1] COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers

[2] CSE White Paper on Publication Ethics https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication-ethics

[3] Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания: Преработено издание, ALLEA http://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-Digital_BG_FINAL.pdf

[4] The European Code of Conduct for Research Integrity: Revised Edition, ALLEA (2017) – линк за английската версия http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

[5] Етичен кодекс на академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2016) СУ: Етична комисия. 2018. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/etichna_komisiya

Списък с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“,  януари 2021

Рецензенти от чуждестранни университети

 1. Проф. Вероника Катермина (Veronika Katermina) (доктор на филологически науки). Тя е доктор на науките, преподавател е в Кубанския държавен университет, катедра „Английска филология“, Краснодар, Русия. Изследователските й интереси са в областите: междукултурната комуникация, дискурса, език. Експертизата й е в областите: теория на комуникацията, дискурс анализ, теория на номинацията и лексикография. Имейл: veronika.katermina@yandex.ru

 2. Проф. Олена Александровна Семенец (Olena Olexandrivna Semenets), Катедра по журналистика и реклама в Киевския национален търговско-икономически университет. Доктор на филологическите науки. Научни интереси: Теория на сложните нелинейни системи, лингвистика, философия на езика, философия на медиите, критичен дискурсивен анализ на медийната сфера, медиите и човешката идентичност, екология на личността в света на медиите, семиотика на социалните комуникации, визуални комуникации, иновативни методи на обучение. Общо 150 научни публикации: монографии, глави в книги, статии и материали за конференции. Личен образователен сайт: http://mcmc.tilda.ws. Имейли: o.semenets@knute.edu.ua, olenasemenets@gmail.com.

 3. Доц. Дъглас Понтън (Douglas Ponton) е преподавател по английски език и превод в Департамента по политически и социални науки в Университета в Катания, Италия. Неговите научни интереси включват анализ на политическия дискурс, еколингвистика, социолингвистика, приложна лингвистика, прагматика и изследвания на критическия дискурс. Последните му публикации са: “For Arguments Sake: Speaker Evaluation in Modern Political Discourse” and “Understanding Political Persuasion: Linguistic and Rhetorical Aspects”. Занимава се с изследване на политиката и с различни социални теми, включително туризма, дискурса за медиацията, екологията, местния диалект и народните традиции, включително поговорки и блус. Имейл: dmponton@gmail.com

 4. Доц. Елена Крейчова (Elena Krejcova). Тя е доктор и преподавател в катедрата по славянски науки, Факултет по изкуствата, Масариков университет в Бърно (Чешка република) (the Department of Slavonic studies, Faculty of Arts). Научни интереси: политическа лингвистика, социолингвистика, публична комуникация, контрастивна лингвистика на славянските езици, теория на превода. Имейл: ekrejcova@phil.muni.cz, https://www.phil.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/23084-elena-krejcova

 5. Доц. Ким Грего (Kim Grego) е лектор по английски език и превод в Университета в Милано, където преподава английски език и лингвистика. Изследователските й интереси включват изследвания в областта на превода, ESP (научен, медицински и политически дискурс), критичен жанров анализ и критичен дискурсивен анализ. Тя ръководи изследователския екип в Университета в Милано “Age.Vol.A. – Ageing, Volunteers, Assistants – Multilingual tools for assisting the ageing” project, funded by Fondazione Cariplo (2018-2021). Публикации: “From ‘dying well’ to ‘inducing a good death’: euthanasia in the British press (1864-1949)” in Token, 2019” and “Transferring Knowledge to the People on the Web: Academic Resources on Charles Darwin on Facebook”, In M. Gotti, S. Maci, M. Sala (eds) 2020, Scholarly Pathways: Knowledge Transfer and Knowledge Exchange in Academia. Bern: Peter Lang. E-mail: kim.grego@unimi.it. Имейл: kim.grego@unimi.it

 6. Д-р Виктория Одении (Victoria Odeniyi) има магистърска степен по преподаване на английски език (Университет в Шефилд, Великобритания) и завършва докторантура по приложна лингвистика в Университета на Кентърбъри Крайст Чърч, Великобритания. Тя е рецензент към International Journal of Multicultural Education и English Language Teaching. Виктория Одении ръководи проекта „Reimagining Conversations with Multilingual Students at the University of the Arts, London“. Тя е член на Decolonising Arts Institute и на Language Centre. Професионалните й интереси са насочени към търсене на пресечни точки между език, идентичност и академични практики, както към междукултурната комуникация. Имейл: v.odeniyi@arts.ac.uk

 7. Д-р Йоана Вову (Ioanna Vovou) е асистент в Panteion University of Social and Political Sciences (Атина, Гърция), в Департамента по комуникации, медии и култура. Тя е носител на титлата «Maître de Conférences» във френския държавен университет «Université Paris XIII», където преподава от 2002 до 2007 година. Тя е пълноправен член на «Center d’Etudes des Images et des Sons Médiatiques» (CEISME / CIM, Парижки университет III-Сорбона Нувел). Нейните изследователски интереси се фокусират върху връзката между медиите и обществото, върху медийния анализ и телевизионните изследвания, политическите токшоу програми в гръцки телевизии; телевизионната реалност и телевизионната фантастика, медийната археология. Имейл: vovou@panteion.gr.

 8. Д-р Яня Жмавц (Janja Žmavc). Работи като научен сътрудник в Педагогическия изследователския институт в Любляна (the Educational Research Institute in Ljubljana), Словения. Научни интереси и експертиза: история на класическата реторика, реторична теория и практика, риторични средства за убеждаване (етос, патос, логос), аргументация, теория на аргументацията, езикова прагматика, дидактика на класическите езици и дидактика на реториката. Имей: janja.zmavc@gmail.com

 9. Д-р Ха Ян, Лий (Ha Yann Lee). Доктор по политически науки. Научни интереси и експертиза: комуникационна политика, европейска езикова политика, европейска идентичност, бежанци, имигранти. Преподавател в Hankuk University of Foreign Stidies, Сеул, Карея. Имейл: E-mail: bulgariyann@gmail.com

 10. Д-р Юлия Едуардс Рене (Julia Rone). Доктор по комуникация и нови технологии. Научни интереси и експертиза: в областите политическа комуникация, политически участия, медийната комуникация и онлайн комуникацията. Докторат в Европейски университетски институт, Флоренция, Италия (European University Institute, Florence, Italy). Постдокторант в University of Cambridge University, Department of Politics and International Studies (POLIS): Post-doctoral Research Associate. Имейл: julia.rone@eui.eu,  jr803@cam.ac.uk

Рецензенти от университети в България:

 1. Проф. д-р Веселин Дафов. Научни интереси и експертиза в областите аргументация, реторика, философия. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Имейл: vhdafov@phls.uni-sofia.bg

 2. Проф. д-р Гергана Дачева. Научни интереси и експертиза в областите комуникация, синтаксис, семиостилистика. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: g_dacheva@abv.bg

 3. Проф. д-р Илияна Павлова. Научни интереси и експертиза в областите интернет комуникация, журналистика, онлайн медии, социални мрежи. Преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: il.pavlova@ts.uni-vt.bg

 4. Проф. д-р Милена Попова. Научни интереси и експертиза в областите комуникация, теория на комуникацията, семиотика, семиотика на рекламата, прагматика, когнитивна лингвистика. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии. Директор на магистърска програма „Семиотика, език, реклама“. Имейл: milena_rone@yahoo.com

 5. Проф. д-р Христо Катранджиев е ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ в Университета за национално и световно стопанство. Изпълнява и длъжността Главен секретар по дистанционно обучение. Има дългогодишен опит като мениджър проекти в Агенцията за маркетингови изследвания „Прагматика“. Проф. Катранджиев има над 60 публикации в България и чужбина. Автор е на редица статии, монографии учебници и учебни помагала в областта на маркетинга и рекламата. Имейл: hristokat@gmail.com

 6. Доц. д-р Биляна Тодорова. Тя е преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград, Филологически факултет, Катедра по български език. Изследователските й интереси са в областите: лингвистична стилистика и реторика, социолингвистика, прагматика, компютърно опосредстван дискурс и др. E-mail: b_stoianova@hotmail.com; bilyanatodorova@swu.bg

 7. Доц. д-р Бистра Мизова. Научни интереси и експертиза в областите педагогическа комуникация, психология и образование. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. Имейл: bistra.mizova@gmail.com

 8. Доц. д-р Валерия Кардашевска. Научни интереси и експертиза: публична реч и сценична реч. Преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, катедра „Сценична реч“, води курсове по невербална комуникация и реторика. Имейл: kardashevska@mail.bg

 9. Доц. д-р Владимир Досев, доктор по общо езикознание (приложна лингвистика), доцент в катедра „Славянски езици” към департамент „Езиково обучение” на Икономически университет – Варна. Води курсове по ПР и бизнес комуникации, български език за чужденци. Научните му интереси и експертиза са в областите масови комуникации, манипулативен дискурс, медии и медийна комуникация. Имейл: vl_dosev@ue-varna.bg

 10. Доц. д-р Даниела Колева. Научни интереси и експертиза в областите бизнес комуникация, бизнес етикет и презентационни умения. Преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Имейл: daniela@daniela.bg, dkoleva@city.academic.gr

 11. Доц. д-р Евелина Христова. Научни интереси и експертиза: публична комуникация, медийна комуникация, пъблик рилейшънс (ПР). Преподавател в Нов български университет по пъблик рилейшънс. Имейл: echristova@nbu.bg

 12. Доц. д-р Ия Петкова-Гуралова. Научни интереси и експертиза: бизнес комуникация, организационна и корпоративна комуникация. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет по организационно поведение и корпоративна култура и комуникация. Имейл: iya.petkova@gmail.com, iya.petkova@feb.uni-sofia

 13. Доц. дн Йосиф Нунев. Научни интереси и експертиза в областите интеркултурна комуникация и педагогическа комуникация. Преподавател в Педагогическия колеж – Плевен на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Имейл: inunev@abv.bg

 14. Доц. д-р Марина Джонова. Научни интереси и експертиза в областите комуникация, бизнес етикет, лингвистика. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Имейл: mdjonova@gmail.com

 15. Доц. д-р Мая Русева. Научни интереси и експертиза в областите политическа комуникация и академична комуникация. Преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: mayorus@gmail.com

 16. Доц. д-р Симеон Василев е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Той е доктор по „Международна комуникация – Журналистика“. Дисертацията му е на тема „Лидерство в глобална медийна среда“. Специализира германистика в университета „Мартин Лутер“, Германия и журналистика в Би Би Си и Университета в Кардиф, Уелс. Научните му интереси са в областта на медиите и международните отношения. Имейл: simeonvassilev@gmail.com

 17. Доц. д-р Соня Георгиева. Научни интереси и експертиза в областите педагогическа комуникации и интеркултурна комуникация. Преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Имейл: sonia1956@abv.bg

 18. Гл. ас. д-р Десислава Караасенова. Научни интереси и експертиза: комуникации, лингвистика. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Европеистика“. Имейл: dkaraasenova@phls.uni–sofia.bg

 19. Гл. ас. д-р Илия Вълков е преподавател по медии и политика, медийна регулация, радио и телевизионна журналистика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Защитава дисертация по кризисна комуникация в Софийския университет, има магистърска степен по социология и е магистър по връзки с обществеността. Автор е на монографията „Комуникация на граждански движения“, както и на многобройни публикации. Научните му интереси са в областта на кризисната комуникация, гражданските движения и институциите, публичната комуникация, журналистиката. Имейл: valkov@unwe.bg

 20. Д-р Вяра Генова. Научни интереси и експертиза: реторика, джендър реторика и медийна комуникация. Член на Института по реторика и комуникации. Имейл: viaratg@abv.bg

 21. Д-р Десислава Антова. Научни интереси и експертиза: реторика, медийна реторика и интернет комуникация. Член на Института по реторика и комуникации. Имейл: antova.desy@gmail.com

 22. Д-р Десислава Добрева. Научни интереси и експертиза: виртуална реторика, онлайн комуникация. Член на Института по реторика и комуникации. Имейл: desi.dobreva@gmail.com

 23. Д-р Кремена Георгиева. Научни интереси и експертиза: медийна реторика, онлайн комуникация, ПР. Член на Института по реторика и комуникации. Имейл: kremena.g.georgieva@gmail.com

 24. Д-р Ивет Тилева е бакалавър и магистър по ,,Международни икономически отношения” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Защитава през март 2020 г. дисертация на тема ,,Икономическата психология като фактор в МИО”. Тя е хоноруван асистент към катедра ,,МИО и бизнес” в УНСС. Има опит в областта на медиите, маркетинга и комуникацията в строителния сектор. Имейл: ivet.tileva@gmail.com

 25. Д-р Нора Голешевска. Научни интереси и експертиза: визуална реторика, аргументация и семиотика. Експерт в Institute for Creative Civil Strategies. Имейл: artes.liberales@gmail.com

Списъци с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“ са публикувани в следните броеве: брой 1 – 2011 г., брой 6 – 2012 г., брой 7 – 2013 г., брой 11 – 2014 г., брой 19 – 2015 г., брой 22 – 2016 г., брой 26 – 2017 г., брой 35 – 2018, брой 40 – 2019, брой 42 – 2020, брой 46 – 2021.

Reviewers of Rhetoric and Communications Journal, Issue 46, January 2021

Reviewers from foreign universities

 1. Prof. Olena Olexandrivna Semenets is a Professor at the Department of Journalism and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics. Doctor of Philological Sciences. Scientific Interests: Theory of Complex Nonlinear Systems (Synergetics), Linguistic Synergetics, Philosophy of Language, Media Philosophy, Critical Discourse Analysis of Media Sphere, Media and Human Identity, Ecology of Personality in the World of Media, Semiotics of Social Communications, Visual Communications, Innovative Teaching Methods. A total of 150 scientific publications: monographs, book chapters, articles, and conference materials. Personal educational site: http://mcmc.tilda.ws. Emails: o.semenets@knute.edu.uaolenasemenets@gmail.com.

 2. Prof. Veronika Katermina (Doctor of Philology). She is a Professor at the Kuban State University, Department of English Philology, Krasnodar, Russia. Her scientific interests are in the fields of intercultural communication, discourse and language. Her expertise is in the areas of communication theory, discourse analysis, nomination theory and lexicography. Email: veronika.katermina@yandex.ru

 3. Assos. Prof. Douglas Mark Ponton. He is an Associate Professor of English Language and Translation at the Department of Political and Social Sciences, University of Catania. His research interests include political discourse analysis, ecolinguistics, sociolinguistics, applied linguistics, pragmatics and critical discourse studies. His recent publications include “For Arguments’ Sake: Speaker Evaluation in Modern Political Discourse” and “Understanding Political Persuasion: Linguistic and Rhetorical Aspects”. As well as politics, his research deals with a variety of social topics including tourism, the discourse of mediation, ecology, local dialect and folk traditions, including proverbs and the Blues. E-mail: dmponton@gmail.com

 4. Assos. Prof. Elena Krejtsova. PhD. She is an Associate Professor at the Masaryk University in Brno (Czech Republic), Faculty of Arts, Department of Slavic Studies, Faculty of Arts. She teaches Political Linguistics, and Sociolinguistics. Her research interests and expertise are in the fields of Public Communication, Contrastive Linguistics in Slavic languages, Translation Theory. Email: ekrejcova@phil.muni.cz, https://www.phil.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/23084-elena-krejcova

 5. Assos. Prof. Kim Grego is a lecturer of English Language and Translation at the University of Milan, where she teaches English Language and Linguistics. Her interests include Translation Studies, ESP (scientific, medical and political discourse), Critical Genre Analysis and Critical Discourse Studies applied to ethically debatable issues. She leads the University of Milan’s research unit of the “Age.Vol.A. – Ageing, Volunteers, Assistants – Multilingual tools for assisting the ageing” project, funded by Fondazione Cariplo (2018-2021). Her recent publications include: “From ‘dying well’ to ‘inducing a good death’: euthanasia in the British press (1864-1949)” in Token, 2019” and “Transferring Knowledge to the People on the Web: Academic Resources on Charles Darwin on Facebook”, In M. Gotti, S. Maci, M. Sala (eds) 2020, “Scholarly Pathways: Knowledge Transfer and Knowledge Exchange in Academia”. Bern: Peter Lang. E-mail: kim.grego@unimi.it

 6. Assist. Prof. Ioanna Vovou. Lecturer at the Panteion University of Social and Political Sciences (Athens, Greece), in the Department of Communication, Media and Culture. She has also the title of Maître de Conférences” in the French public University “Université Paris XIII” where she was teaching for the period 2002-2007. She is a full member of the «Centre d’Etudes des Images et des Sons Médiatiques» (CEISME/CIM, University of Paris III-Sorbonne Nouvelle). Her research interests focus on the relation between the media and society, on media analysis and on television studies. She participates in international research projects and is the author of essays dealing with the history of television, the political talk shows on Greek television, social representations in reality TV and TV fiction, gendered representations in the media, intermediality and media archeology. Email: vovou@panteion.gr

 7. Assist. Professor Janja Žmavc. Doctor. Scientific interests and expertise are in the fields of history of classical rhetoric, rhetorical theory and practice, rhetorical means of persuasion (ethos, pathos, logos), argumentation, theory of argumentation, linguistic pragmatics, didactics of classical languages ​​and didactics of rhetoric. He works as a researcher at the Educational Research Institute in Ljubljana, Slovenia. Email: janja.zmavc@gmail.com

 8. Ha Yang, Yann Lee. Doctor of Political Science. Scientific interests and expertise are in the fields of communication policy, European language policy, European identity, refugees, immigrants. She is a lecturer at Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, South Korea. Email: bulgariyann@gmail.com

 9. Victoria Odeniyi holds a Master’s degree in English Language Teaching (University of Sheffield, UK) and has completed her doctoral studies in Applied Linguistics at Canterbury Christ Church University, UK. She is a reviewer for the International Journal of Multicultural Education and the English Language Teaching Journal. Victoria Odeniyi leads the institutional research and development project Reimagining Conversations with Multilingual Students at the University of the Arts, London, where she is affiliated to the Decolonising Arts Institute and Language Centre. Her professional activities include teaching English in a Multilingual World at Goldsmiths, the University of London. Her professional interests focus on the intersection between language, identity and academic practices, as well as on critical approaches to intercultural communication. E-mail: v.odeniyi@arts.ac.uk.

 10. Julia Rone. Doctor of Communication and New Technologies. Scientific interests and expertise are in the fields of political communication, political participation, media communication and online communication. PhD at the European University Institute, Florence, Italy. Post-doctoral Research Associate at the University of Cambridge University, Department of Politics and International Studies (POLIS): Email: julia.rone@eui.eu, jr803@cam.ac.uk

Reviewers from Universities in Bulgaria

 1. Prof. Gergana Dacheva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, syntactic, semio-stilistic. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: g_dacheva@abv.bg

 2. Prof. Iliana Pavlova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of Internet communication, journalism, online media, social media. She is a lecturer at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. E-mail: il.pavlova@ts.uni-vt.bg

 3. Prof. Hristo Katrandjiev, PhD. Prof. Katrandjiev is Head of the Department of Marketing and Strategic Planning at the University of National and World Economy. He also holds the position of Secretary General for Distance Learning. He has led and participated in research on brand image, market segmentation, customer satisfaction, positioning, media habits, distribution efficiency, price sensitivity, product innovation, advertising effectiveness, neuromarketing reactions of consumers and more. Prof. Katrandjiev has published over 60 publications in Bulgaria and abroad. He is the author of a number of articles, monographs, textbooks and teaching materials. Email: hristokat@gmail.com

 4. Prof. Milena Popova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, semiotic, semiotic of advertisement, pragmatic, cognitive linguistic, theory of communication. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: milena_rone@yahoo.com

 5. Prof. Veselin Dafov. Scientific interests and expertise are in the fields of argumentation, rhetoric and philosophy. He is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: vhdafov@phls.uni-sofia.bg

 6. Assoc. Prof. Bilyana Todorova, PhD. She is an Associate Professor at South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Faculty of Philology, Department of Bulgarian language. Her research interests are on Linguistic Stylistics and Rhetoric, Sociolinguistics, Pragmatics, Computer-mediated Discourse, etc. E-mail: b_stoianova@hotmail.com; bilyanatodorova@swu.bg.

 7. Assos. Prof. Bistra Mizova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of pedagogical communication, phycology and education. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: bistra.mizova@gmail.com

 8. Assos. Prof. Daniela Koleva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of business communication and presentations skills. She is a lecturer at the University of finance, business and entrepreneurship. E-mail:
  dkoleva@city.academic.gr

 9. Assoc. Prof. Evelina Hristova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields ofmedia communication, public communication, Public Relations. She is a lecturer at the New Bulgarian University. E-mail: christova@nbu.bg

 10. Assos. Prof. Iya Petkova-Guralova. Scientific interests and expertise are in the fields of business communication, organisational and corporate communication. She is a lecturer at the Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: iya.petkova@gmail.com, iya.petkova@feb.uni-sofia

 11. Assos. Prof. Marina Djonova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, business etiquette and linguistic. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: mdjonova@gmail.com

 12. Assos. Prof. Maya Russeva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of political communication, academic communication. She is a lecturer at St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. E-mail: mayorus@gmail.com

 13. Assoc. Prof. Simeon Vassilev, PhD is a lecturer at the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University “St. Kliment Ohridski ”. He holds a PhD in International Communication – Journalism. His dissertation is on Leadership in a Global Media Environment. He specializes in German studies at Martin Luther University, Germany and journalism at the BBC and the University of Cardiff, Wales. His research interests are in the field of media and international relations. Email: simeonvassilev@gmail.com

 14. Assoc. Prof. Sonya Georgieva, Phd. Scientific interests and expertise are in the fields of pedagogical communication and intercultural communication. She is a lecturer at the University of Ruse “Angel Kanchev”. E-mail: sonia1956@abv.bg

 15. Assoc. Prof. Valeria Kardasehcska, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of public speaking and stage speech. She is a lecturer at the National Academy for Theatre and Film Arts, Department “Stage Speech”. E-mail: kardashevska@mail.bg

 16. Assos. Prof. Vladimir Dosev, PhD in General Linguistics (Applied Linguistics). He is a lecturer at the University of Economics – Varna and he teaches courses in PR and Mass Communications, Business Communications, Bulgarian for Foreigners. Research interests and expertise are in the areas of sociolinguistics, mass communications, manipulative discourse. Email: vl_dosev@ue-varna.bg

 17. Assos. Prof. Yosif Nunev, D.Sc. Scientific interests and expertise are in the fields of intercultural communication, pedagogical communication. He is a lecturer at the Pedagogical Colleague – Pleven, University of Veliko Turnovo. E-mail: inunev@abv.bg

 18. Assist. Prof. Desislava Karaasenova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, linguistic. She is a lecturer at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: dkaraasenova@phls.uni–sofia.bg

 19. Assist. Prof. Iliya Valkov is completed a doctorate at Sofia University St. Kliment Ohridski”. He is a lecturer in media and politics, media regulation, radio and television journalism at the University of National and World Economy (UNWE). He has defended a dissertation in crisis communication, has a master’s degree in sociology and a master’s degree in public relations. He is the author of the monograph „Communication of Civil Movements“, as well as numerous publications in the field of crisis communication, civil movements and institutions, public communication, journalism. Email: valkov@unwe.bg

 20. Desislava Antova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of rhetoric, media communication and Internet communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications. E-mail: antova.desy@gmail.com

 21. Desislava Dobreva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of virtual rhetoric, online communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: desi.dobreva@gmail.com

 22. Viara Genova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of rhetoric, gender rhetoric, media communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: viaratg@abv.bg

 23. Ivet Tileva, PhD. She holds a Bachelors and a Masters degree in International Economic Relations from the University of National and World Economy (UNWE). In March 2020 she defended her dissertation on Economic psychology as a factor in international economic relations”. She is a part-time assistant at UNWE. She has experience in the field of the media, marketing and communication in the construction sector. Email: ivet.tileva@gmail.com

 24. Kremena Georgieva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of media rhetoric, online communication and Public Relations. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications. E-mail: kremena.g.georgieva@gmail.com

 25. Nora Goleshevska, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of visual rhetoric, argumentation and semiotic. She is the chair of the Institute for Creative Civil Strategies. E-mail: artes.liberales@gmail.com

Lists of reviewers of manuscripts in Rhetoric and Communications Journal are published in the following issues: Issue 1 – 2011, Issue 6 – 2012, Issue 7 – 2013, Issue 11 – 2014, Issue 19 – 2015, Issue 22 – 2016, Issue 26 – 2017, Issue 35 – 2018, Issue 40 – 2019, Issue 42 -2020, issue 46 2021.

Rhetoric and Communications Journal. Issue 46, 2021 January  https://rhetoric.bghttp://journal.rhetoric.bg/

Брой 46 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2021 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП2/41 от 07 декември 2020 г.

Issue 46 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2021) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP2/41 of December 07, 2020.