Софийският университет и качеството на университетските дейности и услуги

проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Когато се говори за Софийския университет „Св. Климент Охридски”, едни от първите асоциации са за най-старото висше училище в България с утвърдено име и репутация, в което подготвени преподаватели обучават студенти в 16 факултета. Стремежът към следването на традициите, както и ориентирането към промени, които да повишат качеството на обучението, са фактори, които детерминират дейности по проект № BG051PO001-3.1.08-0010, „Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги „Ключ към качеството”.

Според Правилника за устройството и дейността на Софийския университет, Чл. 1 (3) „Софийският университет „Св. Климент Охридски” е изследователски университет”. Това поставя на преден план въпроса за научно-изследователската работа и научните продукти. Научно-изследователската дейност е разнообразна; тя се реализира на равнище факултети и университет, прилагат се ефективно и някои междуфакултетски дейности. Сътрудничеството в обучението на студенти при ползване на зали, лаборатории, програми и преподаватели дава много добри резултати във факултети като Биологически, Медицински, Физически и Факултет по химия и фармация. Богословският факултет активно работи с Геолого-географския и с Факултета по педагогика. Факултетът по класически и нови филологии си сътрудничи с Факултета по славянски филологии, с Факултета по начална и предучилищна педагогика, както и с други факултети.

Видимостта и прозрачността на постиженията на преподавателите от Софийския университет минава и през осмисляне предимствата на интернет и новите комуникационни канали. Един от тях онлайн платформата „Авторите”, която е създадена от Факултета по математика и информатика. Там всеки преподавател представя своите постижения като учен и изследовател и по този начин компактно и лесно се открива информацията; персоналният имидж рефлектира върху репутацията на катедрата, факултета, университета.

Немалко факултети, сред които Биологическият, Педагогическият, Философският, Факултетът по славянски филологии и други, дават достъп до научни публикации и на публики, които са извън университетските среди. Вече са решени редица въпроси, свързани с научните продукти и с тяхното популяризиране. Следва да бъдат отчетени и други предимства на Софийския университет, които се отнасят до качеството на научните продукти и достъпа до научна информация, както и до прозрачността. Има няколко електронни научни списания, които се издават от преподаватели от различни факултети, например Философски факултет: „Публични политики” http://www.ejpp.eu/index.php/ejpp , „Виртуална култура” http://spisanie.virtualna-kultura.com/, „Реторика и комуникации” https://rhetoric.bg/, „Философия” http://philosophia.bg/, „Семинар.бг” http://www.seminar-bg.eu/ „Пирон” http://piron.culturecenter-su.org/; Факултет по славянски филологии: “Littera еt Lingua” http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2013/3-4, „Българска реч http://www.slav.uni-sofia.bg/bgrech/. Факултетът по педагогика издава „Списание на Софийския университет за образователни политики”http://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/; негово издание бе и „Списание на Софийския университет за електронно обучение” http://journal.e-center.uni-sofia.bg/page.php?24. „Нови медии 21” http://www.newmedia21.eu/ е издание на ФЖМК.

Не може да не се споменат електронните бази данни, както и свободният достъп на студенти до някои от тях. Има и утвърдени начини, чрез които резултати от научни изследвания стават достояние и на читатели, интересуващи се от тези теми и извън университетските среди.  Библиотеките в отделните факултети и Централната университетска библиотека се обновяват като ресурси, комуникационни канали и качество на услугите.

Все по-актуален става въпросът за катализиране на процесите на съвместни дейности между университетските среди, институциите и бизнеса. Що се отнася до сътрудничеството, такова има между отделни факултети на Софийския университет, свързани с точните науки и АЕЦ „Козлодуй”. Реализират се дейности със Столична община във връзка с екологични въпроси, пречиствателни станции, благоустройство, инфраструктура, отново от факултети, свързвани с точните науки. Тези факултети постигат успешно сътрудничество с международни компании извън България; Факултетът по химия и фармация има стратегическото партньорство с Юниливър, работи се директно с поделения на фирмата в Холандия и Англия. В тази област големи са постиженията и на Физическия факултет. Факултетите имат институционална репутация, отделни преподаватели са утвърдени имена в дадени научни области и по този начин се търсят партньори от бизнеса и обратно; познавайки ги и оценявайки квалификацията и опита им, мениджмънтът на компаниите отправя директна покана към и към катедрите и факултетите. Освен това на този етап се констатира, че личните контакти са по-ефективни, когато се познават експертите и кадрите, особено при патентоване и прилагане на научни продукти, създадени с участието на преподаватели от Софийския университет. Това не изключва институционализацията и управлението на процеси, насочени към популяризиране на научните продукти. В Софийския университет има Технологичен парк и Информационен център към НИС, те функционират добре, може би една интеграция или оптимизирането на дейностите им ще допринесе за по-добър ефект при представяне на постиженията пред външни публики. Научни продукти не се създават често, те изискват месеци и години усилена и екипна работа на експерти; научните продукти са различни от тези с широка употреба на продукти, което да изисква да се промотират постоянно. Освен това в Софийския университет се работи и по идейни проекти, и по пилотни програми. Някои от факултетите не са монолитни и всеки от тях има свой облик. Освен това са налице трайни контакти, устойчиви традиции и по този начин комуникацията между факултети и поръчители и възложители на продукти протича бързо, експертите и специалистите от Софийския университет реагират навременно.

В рамките на проекта е проведено проучване сред потребителите на научни продукти, създавани от Университета. Целта е да се открият потребители от бизнеса и да се получи обратна връзка за това доколко Софийският университет е не само търсен партньор, но и институция, която се свързва със създаването на иновации, които могат да имат пряко приложение в практиката.

Не бива да се пренебрегва и още едно предимство на СУ – капацитетът на преподавателите, който е основа за създаване на модели, за достигане до концепции, като се използват интелектуалният потенциал и опитът. Освен това преподавателите участват в изготвянето на експертни оценки и при предоставянето на консултантски услуги. В много голяма степен това се отнася до преподавателите от Юридическия факултет.

Това, върху което може да се работи в Софийския университет, е координирането на  дейности, както и ползването на експерти и по-точно на такива, които имат опит в областта на образованието, на маркетолози и в частност на специалисти по уебмаркетинг. От една страна, се отчита специфика на дейностите, но от друга страна, трябва да се популяризират постиженията на СУ и на отделните факултети.

Не на последно място, от особена важност е създаването на съвременна учебна среда: модерно оборудвани зали, съвременна техника, поддържане на тази техника и т.н. Материална база, техническо оборудване, апаратура, уреди, също се отчитат като фактор за повишаване качеството на образованието. Ремонтът на зали, на отделни блокове в сградите и кампусите стои на дневен ред пред деканските ръководства, сред които тези на Философския факултет, Юридическия факултет, ФЖМК, ФНПП и други.

Ако се върнем на въпроса за връзката между университетското образование с бизнеса и институциите, пред отделните факултети, специалности и магистърски програми изникват нови ангажименти. Едни от тях се отнасят до учебните програми, до това как те да бъдат актуални, по какъв начин да се организират обсъждания с работодателите, кои учебни дисциплини биха били особено полезни, как да се проведе обучението по тях, така че студентът да навлезе бързо в практика след дипломирането му. Същевременно студентите изразяват мнения за използване на съвременни методи на обучение не просто от отделни преподаватели, а това да стане политика на университета и на ръководствата на отделните факултети. По този начин ще се избегне спорадичността и ще се постигне устойчивост. Един от начините е използването на електронното обучение. Очакванията на студентите са в електронната система Мудъл да има не просто публикувани материали, а те да са организирани по съвременен, достъпен и ефективен начин за ползване; тези материали да са част от провеждането на обучителен процес и от оценяването на студентите. Дистанционното обучение стои на дневен ред пред част от факултетите на Софийския университет, а реализирането му изисква редица дейности: от разработването на програми и подготовката на преподаватели, администрация и студенти; от развиване на компетентности да се създават, обновяват и управляват такива ресурси до институционалната акредитация. Тези съвременни форми следва да се съчетават с интерактивни методи на преподаване, с практически обучения, практики, стажове, които имат утвърдени традиции в много факултети (Геолого-географски факултет, Исторически факултет, Юридически факултет, Факултет по предучилищна и начална педагогика, Факултет по педагогика, Факултет по математика и информатика, Биологически факултет, Физически факултет, Философски факултет, Богословски факултет, Факултет по класически и нови филологии, Факултет по славянски филологии и др.). Все още деканските ръководства и преподавателите в катедрите смятат, че тези стажове и практики не са достатъчни като времетраене, техническа база, контакти с компаниите, институциите, агенции и др.

Анкетните карти, чрез които се отчита мнението на студентите във връзка с качеството на преподаване по отделни дисциплини и на отделни преподаватели, досега не намират постоянно приложение във всички факултети.

Качеството на обучението на студентите е свързано и с финансови ресурси, това предполага на първо място държавно субсидиране, а субсидиите на този етап не са недостатъчни, както на равнище университет, така и на равнище факултети и специалности. По-доброто финансово осигуряване е един от механизмите, за да се достигне до повишаване на качеството. Това изисква и законодателни промени. На второ място, повишаването на качеството е свързано и с адекватно, а вероятно и диференцирано заплащане на преподавателите по принцип и на тези, които допринасят за репутацията и престижа на катедрата, факултета, а и на Софийския университет. Качеството може да се постигне при редица условия. От една страна, това са ясни критерии, а от друга страна, своевременно и системно прилагане както на стимули, така и на наказания на различни равнища: катедри, факултети и университет. Повишаване качеството на подготовката на преподавателите на този етап в повечето случаи е въпрос на самоинициатива или минава през дейности по проекти. Един от тези проекти е Beyond Everest във Факултета по химия и фармация, където преподавателите специализират в утвърдени чужди университети; в други факултети български учени провеждат изследователски дейности със свои колеги от престижни научни звена от държави от цял свят. В момента в Софийския университет се работи по проекти, свързани именно с повишаване квалификацията на младите преподаватели на езиково, преподавателско и комуникативно равнище.

В рамките на Университета само в Стопанския факултет работи ефективно Алумни клуб; или в някои факултети катедрите и деканските ръководства се насочват към създаване на такива клубове. Тази дейност е позната от десетилетия в редица утвърдени университети, а в Софийския университет се правят първи стъпи. От особена важност е да има  проследяване на професионалната реализация на завършилите студенти, както и осигуряване на срещи на завършилите и обучаващите се, което е стимул за реализация, а и начин да се поддържат връзки университетско образование – бизнес. Осъзнавайки тази слабост, по проекта е изграден механизъм за проследяване на реализацията на студентите и за организиране на Алумни секции по катедри, факултети и на общоуниверситетско равнище. В процеса на изпълнение на дейностите по проекта е създаден пакет от инструменти (въпросници) за проучване на мнението на студентите за качеството на учебния процес, както и на работодателите, на преподавателите за качеството на административното обслужване.

Приносът на проекта „Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги „Ключ към качеството”е именно в създаването на единен подход във всички факултети за ежегодно проучване на мнението на заинтересованите лица по въпроси, които имат отношение към качеството на управление на ключовите процеси в организацията. Същевременно са разработени стандарти и механизми за приложението на тези подходи и инструменти, което ще гарантира редовното им прилагане в подкрепа на взимането на управленски решения на факултетско и на университетско равнища.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>