Списание „Реторика и комуникации“, бр. 52, юли 2022 г. // Rhetoric and Communications Journal, Issue 52, July 2022

Педагогическа комуникация и интеркултурна комуникация

Pedagogical Communications and Intercultural Communication

Issue 52 – July 2022 – DOI: 10.55206/AFJH2836

Водещи броя

Проф. д-р Маргарита Бакрачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mbakrachev@uni–sofia.bg

Доц. д-р Мая Сотирова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Имейл: mayasotirova@swu.bg

Думи на водещите броя

Editors Words

Интеркултурна комуникация

Intercultural Communication

Педагогически измерения на интеркултурната комуникативна компетентност в практически контекст Сийка Чавдарова-Костова – DOI: 10.55206/WZMZ8435

Интеркултурна и мултилингвална комуникация в университетска среда Янка Тоцева – DOI: 10.55206/WANT2400

Мултикултурно кариерно ориентиране в системата на училищното образование Мая Сотирова – DOI: 10.55206/POIM9177

Cultural Sensitivity Training for Bulgarian Teachers: Results from an Observation Experiment Hristina Sokolova – DOI: 10.55206/FLQW7599

Педагогическа комуникация

Pedagogical Communication

Механизми на убеждаване в педагогическата комуникация – Силвия Цветанска – DOI: 10.55206/OPPG5424

Педагогическа комуникация: постмодерният дискурс за училищната институция Веска Гювийска – DOI: 10.55206/CNZF3256

Проявления на педагогическата комуникация: виртуална, формална и полуформална Калина Йочева – DOI: 10.55206/YTKF9273

Докторантски дебюти

Doctoral Student Debuts

Antisemitism and Antiziganism: State of the Art and Challenges for Citizenship Education Elizaveta Firsova, Arne Schrader – DOI: 10.55206/OEVJ6881

Особености на бизнес комуникацията и културните специфики в поведението на поколението Z Даниел Василев – 10.55206/LJIT8260

Научни събития и изследователски проекти

Scientific Events and Research Projects

Rhetoric for Innovative Education (RHEFINE) and the Bulgarian Contribution (Institute of Rhetoric and Communications) – Yovka Tisheva – DOI: 10.55206/WLRU3614

Cross-linguistic and Cross-cultural Practices, IOW Project and Dictionary Presented at the 6th ESTIDIA Conference IOW (In Other Words) Editorial Board   – DOI: 10.55206/DMYU7765

Представяне на книга

Book Review

Представяне книгата на Мирослав Дачев „Богородичен Акатист: слово и образ“ – Иванка Мавродиева – DOI: 10.55206/VKLE8685

Представяне авторите

Contributors

Издателско каре

Брой 52, юли 2022 година

Сп. „Реторика и комуникации

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

Publishing information

Issue 52, July 2022

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press