списание „Реторика и комуникации“ – брой 2 / 2011

retorika i komunikacii broj 2

„Реторика и комуникации“ – 2 / 2011

СЪДЪРЖАНИЕ:

  • Водещ на рубриката „Комуникации и интернет” е доц. д-р Мария Сивенкова
  • Водещи на рубриката „Педагогика и комуникации” са доц. д-р Силвия Цветанска и доц. д-р Янка Тоцева.
  • Водещ на рубриката „Реторика” е доц. д-р Иванка Мавродиева.
  • Водещи на рубриката „ПР и медии” е проф. дпн Толя Стоицова.
  • Водещ на рубриката „Преводи на учени реторици” е проф. дфн Донка Александрова.

БРОЙ 2 / 2011 Г.

Иванка Мавродиева – „Думи на главния редактор“

Комуникации и интернет

Maria Sivenkova – „On metacommunicative coordination in British, German and Russian political blogs and webchats”

Karina Blagoeva – „Les nanotechnologies dans la médicine“

Гергана Апостолова – „Есета върху електронната култура и електронния човек” – „За анонимността на твореца в Мрежата”

Пламен Павлов – „Реторика на изкуствения интелект?”

Педагогика и комуникации

Свилена Балабанова – „Пространството в невербалната педагогическа комуникация в началното училище”

Калина Йочева – „Динамика на комуникативната толерантност на студентите”

Анелия Кременска – „Комуникация обучаем – преподавател при електронно обучение?”

Реторика

Вяра Генова – „Парламентарна реторика от древността до днес”

Георги Петков – Реториката в системата на науките. Дефиниране на реториката в кратки формули и раздвояването й между ‘ornament’ и ‘argument’

Медии и  PR

Иглика Касабова – „Някои реторически особености на промотирането на телевизионни предавания като медиен продукт”

Васко Василев и Ангелина Миликина – „Прилагане на принципите за връзките с обществеността (ПР) в системата на железопътния транспорт в България”

Комуникации

Пенка Иванова – „Посланията на официалните празници в България (1944 – 1956). Комуникативни аспекти.”

Преводи

Донка Александрова – превод на статията на Лучия Монтефуско „Eнтимеми, сентенции, метафори: убеждаващата мощ на краткостта в Аристотелевата реторика”

Представяне

Иванка Мавродиева – „Ораторско наследство – в сборници, книги и сайтове”

Представяне на авторите