Списък с рецензенти на ръкописите в сп. „Реторика и комуникации“, 2013 г.

 

Проф. д-р Милена Попова – семиотика, семиотика на рекламата, теория на комуникациите – СУ„Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии

Доц. д-р Соня Алексиева – бизнес комуникация и публична комуникация – Нов български университет

Доц. д-р Гергана Дачева – лингвистика, стилистика, семиотика – СУ„Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

Доц. д-р Мирена Легурска – Гражданско образование и обучение на учители – СУ„Св. Климент Охридски“, Департамент за усъвършенстване на учители

Доц. д-р Калина Йочева – педагогическа комуникация, литература – Шуменски университет „Константин Преславски“

Гл. ас. д-р Стела Ангова – онлайн медии и медийна комуникация – Университет за национално и световно стопанство
Гл. ас. д-р Марина Джонова – лингвистика, етикет, комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

Списание „Реторика и комуникации“, бр. 7, 2013 г. http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/