Списък с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“, 2012 г.

 

Проф. д-р Милена Попова – семиотика, семиотика на рекламата, теория на комуникациите – СУ„Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии

Доц. д-р Мирена Легурска – Гражданско образование и обучение на учители – СУ„Св. Климент Охридски“, Департамент за усъвършенстване на учители

Доц. д-р Калина Йочева – педагогическа комуникация, литература – Шуменски университет „Константин Преславски“
Доц. д-р Соня Георгиева – педагогика – Русенски университет „Ангел Кънчев“

Доц. д-р Златин Костов – методика на обучение на спортисти – Национална спортна академия
Гл. ас. д-р Марина Джонова – лингвистика, етикет, комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

Гл. ас. д-р Бистра Мизова – педагогическа комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика

Списание „Реторика и комуникации“, бр. 6, 2012 г. http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/